Valmets behandling av kunders och leverantörers personuppgifter

Uppgifterna kontrolleras och behandlas av Valmet Oyj i syfte att upprätthålla och analysera kund- och leverantörsrelationer. Behandlingen kan inbegripa direktmarknadsföring som kan vara särskilt anpassad efter mottagaren. Uppgifterna kan även användas för att hantera användaråtkomst till Valmets tjänster och material.

Rättslig grund för behandlingen är den personuppgiftsansvariges berättigade intressen. Uppgifterna som behandlas kan omfatta namnen på kontaktpersoner, deras företag, titlar, företagsadresser samt andra kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, faxnummer och e-postadresser. Användarnamn och lösenord behandlas för autentiserings- och behörighetsändamål.

Uppgifterna är tillgängliga för relevant personal inom Valmet-gruppen, samt personuppgiftsbiträden som Valmet anlitar för att understödja verksamheten. Uppgifternas lagras normalt inom EU. Vid behov kan uppgifterna dock göras tillgängliga för Valmets personal utanför EU. EU:s standardklausuler används som lämpliga skyddsåtgärder vid åtkomst utanför EES. Uppgifterna sparas så länge som det är relevant för Valmets verksamhet. Valmet sparar uppgifter som avser relationer till kunder och leverantörer under en period som kan överskrida tio år.

Valmet stödjer berörda registrerade i utövandet av deras rättigheter. Detta inbegriper deras rätt att bereda sig åtkomst till, korrigera samt ta bort personuppgifter eller begränsa behandling som rör den registrerade personen eller att invända mot behandlingen, inbegripet direktmarknadsföring. Den registrerade har rätt att lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet (dataskyddsmyndighet).

Om du har frågor rörande integritetsmeddelandet, inbegripet mekanismer för dataöverföring till länder utanför EES-området, är du välkommen att kontakta Valmets dataskyddsombud via vårt Webbformulär för integritetsfrågor.