Metso Corporation : Metson tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2011: Ennätysmäärä tilauksia ja vahva suoritus vuonna 2011

Metso Oyj:n pörssitiedote 9.2.2012 klo 12:00 paikallista aikaa

Vuoden 2011 tilinpäätöksestä järjestetään kaksi tiedotustilaisuutta torstaina
9.2.: suomenkielinen tilaisuus tiedotusvälineille klo 13:30 - 14:15 ja
englanninkielinen tilaisuus sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00. Molemmat
tiedotustilaisuudet pidetään Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9
A, Helsinki.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteesta, ja
tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-
tiedostona. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuonna 2011

 * Uudet tilaukset ja liikevaihto olivat ennätyksellisen korkeat.
 * Uudet tilaukset nousivat vuoden aikana 7 961 miljoonaan euroon, mikä oli 34
  prosenttia enemmän kuin vertailukautena (5 944 milj. e).
  Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 18 prosenttia ja olivat 3 100
  miljoonaa euroa eli 40 prosenttia kaikista tilauksista (2 637 milj. e ja 45
  %).
 * Liikevaihto kasvoi 20 prosenttia vertailuvuodesta ja oli 6 646 miljoonaa
  euroa (5 552 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 17
  prosenttia ja oli 2 871 miljoonaa euroa eli 45 prosenttia konsernin
  liikevaihdosta (2 453 milj. e ja 45 %).
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 28 prosenttia ja oli 628,5
  miljoonaa euroa eli 9,5 prosenttia liikevaihdosta (491,0 milj. e ja 8,8 %).
 * Osakekohtainen tulos oli 2,38 euroa (1,71 e).
 * Vapaa kassavirta oli 375 miljoonaa euroa (435 milj. e).
 * Hallitus ehdottaa osingoksi 1,70 euroa osakkeelta eli 71 prosenttia
  osakekohtaisesta tuloksesta (1,55 e ja 91 % osakekohtaisesta tuloksesta).
  Hallitus harkitsee myöhemmin vuoden aikana, mikäli yhtiön taloudellinen
  tilanne sen sallii, ehdottavansa ylimääräiselle yhtiökokoukselle osinkoa
  varsinaisen yhtiökokouksen maaliskuussa päättämän osingon lisäksi.

Keskeistä vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä

 * Vahva viimeinen neljännes johti korkeaan liikevaihtoon ja vakaaseen
  tulokseen.
 * Uusia tilauksia saatiin loka-joulukuussa 1 313 miljoonan euron arvosta, mikä
  oli 12 prosenttia vähemmän kuin vertailukautena (1 498 milj. e). Tilausten
  väheneminen tuli lähinnä Massa, paperi ja voimantuotannosta.
  Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 5 prosenttia ja olivat 669
  miljoonaa euroa eli 54 prosenttia kaikista tilauksista (637 milj. e ja 44
  %).
 * Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 074 miljoonaa
  euroa (1 687 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 16
  prosenttia ja oli 829 miljoonaa euroa eli 41 prosenttia konsernin
  liikevaihdosta (715 milj. e ja 43 %).
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 35 prosenttia ja oli 202,1
  miljoonaa euroa eli 9,7 prosenttia liikevaihdosta (149,8 milj. e ja 8,9 %).
 * Osakekohtainen tulos oli 0,81 euroa (0,50 e).
 * Vapaa kassavirta oli 45 miljoonaa euroa (114 milj. e).

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi viime vuotta:

Viime vuosi oli meille menestyksekäs monin tavoin. Edistyimme useilla
strategisesti tärkeillä alueilla, kun palveluliiketoimintamme kasvoi ja
toimintamme kehittyvillä markkinoilla laajeni. Lisäksi vahvistimme
toimituskapasiteettiamme. Olen erityisen tyytyväinen kaikkien aikojen
korkeimpaan tilauskertymäämme, mikä korostaa syviä asiakassuhteitamme ja
kykyämme auttaa asiakkaitamme parantamaan omaa toimintaansa.

Asiakasteollisuuksistamme kaivosalalla aktiivisuus näyttää jatkuvan ja arvioimme
kaivoslaitteiden sekä niihin liittyvien palvelujen kysynnän pysyvän hyvänä. Emme
kuitenkaan odota tälle vuodelle viime vuoden kaltaisia poikkeuksellisen suuria
tilauksia. Öljy- ja kaasuteollisuuden investoinnit tukevat edelleen
Virtauksensäätöratkaisut-liiketoimintaamme ja voimantuotantoteollisuuden kysyntä
jatkuu hyvänä. Maarakennusteollisuuden markkina on säilynyt ennallaan. Massa-,
paperi- ja kartonkiteollisuuden kysyntä hiljeni vuoden loppua kohden ja on
sittemmin tasaantunut. Emme odota merkittäviä muutoksia tähän kysyntään kuluvan
vuoden aikana, joskin helpompi rahoituksen saatavuus auttaisi markkinoiden
virkistymistä.

Noin 4 miljardin euron tilauskantamme kuluvalle vuodelle on vahva. Tämän
perusteella luotamme siihen, että liikevaihtomme ja tuloksemme (EBITA ennen
kertaluonteisia eriä) kasvavat viime vuodesta. Kaiken kaikkiaan Metso on
valmiina tuleviin haasteisiin ja jatkamme strategiamme toteuttamista tuodaksemme
lisäarvoa asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

Metson avainluvut

                    Q4/  Q4/
Miljoonaa euroa                  Muutos %       Muutos %
                    2011 2010      2011 2010

Liikevaihto              2 074 1 687 23    6 646 5 552 20

Palveluliiketoiminnan liikevaihto   829  715  16    2 871 2 453 17

   % liikevaihdosta *)         41  43       45  45

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja
aineettomien hyödykkeiden poistoja
(EBITA) sekä kertaluonteisia eriä   202,1 149,8 35    628,5 491,0 28

   % liikevaihdosta          9,7  8,9       9,5  8,8

Liikevoitto              188,5 132,2 43    571,8 445,2 28

   % liikevaihdosta          9,1  7,8       8,6  8,0

Tulos/osake, euroa           0,81 0,50 62    2,38 1,71 39

Saadut tilaukset            1 313 1 498 -12   7 961 5 944 34

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 669  637  5    3 100 2 637 18

   % saaduista tilauksista       54  44       40  45

Tilauskanta kauden lopussa                    5 310 4 023 32

Vapaa kassavirta            45  114  -61   375  435  -14

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE),                 18,4  13,5
ennen veroja, %

Omavaraisuusaste kauden lopussa, %                39,8 38,1

Nettovelkaantuneisuusaste                     12,2  15,0
kauden lopussa, %


*) Laskettu ulkoisesta liikevaihdosta / saaduista tilauksista ilman Valmet
Automotivea, jolla ei ole palveluliiketoimintaa.

1.12.2011 alkaen Metson liiketoimintarakenne organisoitiin kolmeen
raportointisegmenttiin, jotka ovat Kaivos ja maarakennus, Automaatio sekä Massa,
paperi ja voimantuotanto. Kierrätys ja Valmet Automotive raportoidaan erillisinä
yksikköinä. Segmenttitiedot on esitetty uuden rakenteen mukaisesti.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys

Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on ollut viimeisten kuukausien aikana
normaalilla tasolla vaihdellen hieman eri asiakasteollisuuksissa ja
maantieteellisillä alueilla. Kehittyvien markkinoiden näkymien arvioidaan
jatkuvan hyvinä. Arvioimme, että useimmissa asiakasteollisuuksissa kapasiteetin
käyttöasteet säilyvät hyvinä tai tyydyttävinä, millä on myönteinen vaikutus
palveluliiketoimintaamme. Euroalueen talouden epävarmuus, Yhdysvaltojen
budjettialijäämä, rahoituksen saatavuus ja valuuttakurssimuutokset saattavat
kuitenkin vaikuttaa markkina-aktiviteettiin alkuvuonna 2012.

Metallien hinnat ovat edelleen melko korkealla ja kaivosyhtiöiden laite- ja
projektikyselyiden määrä on pysynyt hyvänä. Odotamme kaivosteollisuuden kysynnän
jatkuvan hyvänä alkuvuonna 2012, vaikka emme odota viime vuonna saatujen
poikkeuksellisen suurten tilausten toistuvan. Mahdollisesti edelleen tiukentuva
rahoituksen saatavuus ja jatkuva metallin hintojen lasku saattavat vaikuttaa
heikentävästi uusien laitteiden kysyntään. Kaivosten korkeiden käyttöasteiden ja
laajan asennetun laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien
palveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä.

Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla talouden kasvu jatkuu
ja infrastruktuurihankkeet tukevat maarakennuslaitteiden kysyntää. Arvioimme,
että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy edelleen nykyisellä melko alhaisella
tasolla. Odotamme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän
jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän olevan hyvää alkuvuonna 2012.
Arvioimme automaatiotuotteiden kysynnän sellu- ja paperiteollisuudelle jonkin
verran hiljenevän. Automaatiotuotteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme
jatkuvan erinomaisena.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan jatkuvan viimeaikaisten suurten projektitilausten
jälkeen tyydyttävänä. Odotamme laiteuudistusten ja palveluiden kysynnän pysyvän
hyvänä, vaikka alhainen sellun hinta ja asiakkaidemme matalammat kapasiteetin
käyttöasteet saattavat tasaannuttaa kysyntää.

Paperi- ja kartonkilinjojen kysynnän arvioimme olevan heikkoa sekä
pehmopaperilinjojen tyydyttävää alkuvuonna 2012. Paperi- ja kartonkiteollisuuden
kapasiteetin käyttöasteet saattavat hieman laskea, mutta pitävät kuitenkin
palveluliiketoiminnan kysynnän hyvänä.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän jatkuvan
alkuvuonna 2012 tyydyttävänä. Vanhojen energianlähteiden korvaamiselle ja uuden
kapasiteetin rakentamiselle on olemassa jatkuva tarve. Arvioimme
palveluliiketoiminnan kysynnän voimantuotantoteollisuudessa olevan hyvää.

Taloudellinen kehitys

Aikaisemman arviomme mukaisesti ja perustuen oletukseen, että tämänhetkinen
kysyntä asiakasteollisuuksissamme ei selvästi heikkene Euroopan
taloustilanteesta tai muusta vastaavasta tekijästä johtuen, odotamme
liikevaihtomme vuonna 2012 kasvavan vuodesta 2011 ja tuloksemme (EBITA ilman
kertaluonteisia eriä) vuonna 2012 paranevan verrattuna vuoteen 2011.

Vuoden 2012 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson
tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilauskantaan vuodelle 2012 ja
nykyisenlaajuiseen liiketoimintaan sekä joulukuun 2011 mukaisiin
valuuttakurssitasoihin.

Helsingissä helmikuun 9. 2012

Metso Oyj:n hallitus

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3000

Harri Nikunen, talousjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

Kutsu tiedotustilaisuuksiin

Vuoden 2011 tilinpäätöksestä järjestetään kaksi tiedotustilaisuutta torstaina
9.2. seuraavasti:

- suomenkielinen tilaisuus tiedotusvälineille klo 13:30 - 14:15 Suomen aikaa ja

- englanninkielinen tilaisuus sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 Suomen
aikaa

Molemmat tiedotustilaisuudet pidetään Metson pääkonttorissa, osoitteessa
Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai
suorana webcast-lähetyksenä Metson kotisivuilla osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat. Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tilaisuuteen
saavutaan noin 5 minuuttia ennen sen alkua.

Puhelinkonferenssiin osallistuminen

Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen
tilaisuuden alkua numeroon

- 09 2313 9201

- tunnuskoodi: 910 748

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 23.2.2012 saakka numerossa

- 09 2314 4681

- Tunnuskoodi: 910 748

Metson nettisivuilta www.metso.com/sijoittajat on ladattavissa podcast-
äänitiedosto (mp3) puhelinkonferenssin jälkeen ja aukikirjoitettu teksti
puhelinkonferenssista viimeistään maanantaina 13.2.2012.

Tiedotustilaisuuksien esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöstiedotteen
julkistamisen jälkeen osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Tervetuloa

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com