Käyttöehdot

Ole hyvä ja lue huolellisesti nämä käyttöehdot ennen näiden World Wide Web sivujen avaamista

Avaamalla www-sivut sitoutuu sivut avannut käyttäjä noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja.

Näiden www-sivujen sisältö on Valmet Oyj:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä Valmet) omaisuutta. Näiden sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Valmet pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuilla esitettyyn materiaaliin. "Valmet", Valmetin logo ja Valmetin valmistamien tuotteiden nimet ovat Valmetin tavaramerkkejä. Mikäli käyttäjä havaitsee sivuilla tekijänoikeuksia loukkaavalla tavalla esitettyä materiaalia tai linkkejä, pyydämme ilmoittamaan siitä Valmetin sivujen ylläpitäjälle.

Valmetin www-sivuilla esitetyn tiedon uudelleen tuottaminen, siirtäminen, jakelu tai säilyttäminen on kielletty ilman Valmetin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Kuitenkin käyttäjällä on lupa henkilökohtaiseen käyttöön tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa sivuja tai otteita sivuista. Yksittäisiin Valmetin www-sivuilla esitettyihin dokumentteihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisillä sivuilla.

Lehdistötiedotteita ja muuta julkistettua aineistoa saa käyttää, mikäli lähde mainitaan.

Valmetin www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Valmet ei vastaa sivuilla esitetyn tiedon oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Valmet ei myöskään vastaa mistään sivuilla olevan aineiston tai sen käyttämisen tai muuttamisen aiheuttamista vahingoista. Valmetin www-sivut voivat sisältää päivittämätöntä tietoa. Valmet varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa sivujen sisältöä tai estää pääsyn sivuille. Valmetin ei takaa tämän palvelun jatkuvaa saatavuutta eikä vastaa millään tavalla niiden sivujen sisällöstä, joihin Valmetin www-sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Valmetin toimesta. Valmetin www-palvelussa käytetään virussuojausta, mutta Valmet ei takaa sitä, että palvelu on täysin viruksista vapaa.

Lähettämällä aineistoa mille tahansa Valmetin palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai www-sivujen välityksellä käyttäjä sitoutuu siihen, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista ja että Valmetilla on oikeus julkaista se. Käyttäjä vapauttaa Valmetin vastuusta kaikkien niiden vaatimusten osalta, joita kolmannet osapuolet mahdollisesti esittävät Valmetille käyttäjän Valmetille lähettämän aineiston johdosta. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä Valmetille vaatimuksia aineistoon liittyvissä kysymyksissä.

Tulevaisuutta koskevat arviot

Tähän www-sivustoon sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

  1. yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen 
  2. kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut 
  3. yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen 
  4. vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.