Metson osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011

Metsolta jälleen vahva suoritus

Metso Oyj:n pörssitiedote 27.10.2011 klo 12:00


Osavuosikatsauksesta järjestetään kaksi tiedotustilaisuutta torstaina
27.10.2011. Suomenkielinen tiedotustilaisuus tiedotusvälineille klo 13:30 -
14:15 ja englanninkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja analyytikoille klo
15:00 Suomen aikaa.

Molemmat tiedotustilaisuudet pidetään Metson konsernihallinnossa, osoitteessa
Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-syyskuun 2011 osavuosikatsauksesta, ja
osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-
tiedostona. Osavuosikatsaus on saatavilla myös internetsivuillamme, osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli
samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Keskeistä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä

 * Vahva kehitys jatkui kaikissa liiketoiminnoissamme ja kaikki taloudelliset
  avainluvut kehittyivät suotuisasti
 * Uusia tilauksia saatiin heinä-syyskuussa 1 918 miljoonan euron arvosta, mikä
  oli 36 prosenttia enemmän kuin vertailukautena (1 409 milj. e).
  Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat ja olivat 717 miljoonaa
  euroa eli 39 prosenttia kaikista tilauksista (672 milj. e ja 48 %).
 * Liikevaihto kasvoi 18 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 561 miljoonaa
  euroa (1 325 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 711 miljoonaa
  euroa eli 48 prosenttia konsernin liikevaihdosta (615 milj. e ja 47 %).
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 27 prosenttia ja oli 163,0
  miljoonaa euroa eli 10,4 prosenttia liikevaihdosta (128,6 milj. e ja 9,7
  %).
 * Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,45 e).
 * Vapaa kassavirta oli 213 miljoonaa euroa (122 milj. e).


Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kolmannesta neljänneksestä:

Kaikki raportointisegmenttimme saivat sekä laite- että palveluliiketoiminnan
tilauksia vertailukautta enemmän ja palveluliiketoimintamme osuus liikevaihdosta
oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Maailman talouden kuohunta ei näkynyt
asiakasteollisuuksiemme toiminnassa kolmannella neljänneksellä, vaan yleinen
kysyntätilanne jatkui suotuisana niin kehittyvillä kuin kehittyneilläkin
markkinoilla. Tästä huolimatta seuraamme tarkoin markkinaympäristömme kehitystä.

Liikevaihtomme kasvoi orgaanisesti heinä-syyskuussa 18 prosenttia
vertailukaudesta ja kannattavuutemme oli vahvaa korkeista toimitusmääristä ja
hyvästä kapasiteetin käyttöasteesta johtuen. Korkeista toimitusmääristä
huolimatta nettokäyttöpääomamme pysyi hyvin hallinnassa, ja tämän lisäksi voimme
olla tyytyväisiä neljänneksen hyvään kassavirtaan. Myös osakekohtainen
tuloksemme kasvoi 40 prosenttia vertailukaudesta ja oli 0,63 euroa.

Pidämme tulosohjeistuksemme tälle vuodelle ennallaan ja arvioimme vuoden 2011
liikevaihdon kasvavan noin 15 prosenttia ja kannattavuuden (EBITA-% ennen
kertaluonteisia eriä) paranevan vuodesta 2010. Olettaen, että maailmantalouden
kasvu ei häiriinny ja asiakasteollisuuksiemme kehitys jatkuu nykyisenkaltaisena,
luotamme ennätyskorkean tilauskantamme, joka sisältää noin 2,8 miljardin euron
arvosta tilauksia vuodelle 2012, sekä vahvan taseemme antavan meille vakaan
lähtökohdan tulevalle vuodelle.

Metson avainluvut

Miljoonaa euroa       Q3/  Q3/2010 Muutos % Q1-   Q1-Q3/ Muutos 2010
              2011          Q3/2011 2010  %

Liikevaihto         1 561 1 325  18    4 572  3 865 18   5 552

Palveluliiketoiminnan    711  615   16    2 042  1 738 17   2 453
liikevaihto

   % liikevaihdosta     48  47        47    46        45

Tulos ennen rahoituseriä,
veroja ja aineettomien
hyödykkeiden poistoja
(EBITA) sekä        163,0 128,6  27    426,4  341,2 25   491,0
kertaluonteisia eriä

   % liikevaihdosta     10,4 9,7        9,3   8,8       8,8

Liikevoitto         149,4 103,5  44    383,3  313,0 22   445,2

   % liikevaihdosta     9,6  7,8        8,4   8,1       8,0

Tulos/osake, euroa     0,63 0,45  40    1,57   1,21  30   1,71

Saadut tilaukset      1 918 1 409  36    6 648  4 446 50   5 944

Palveluliiketoiminnan    717  672   7    2 431  2 000 22   2 637
saadut tilaukset

Tilauskanta kauden lopussa               5 926  4 144 43   4 023

Vapaa kassavirta      213  122   75    330   321  3    435

Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE), ennen veroja                  16,6    13,0      13,5
vuositasolla %

Omavaraisuusaste kauden                 38,4   37,2       38,1
lopussa, %

Nettovelkaantuneisuusaste                 13,8   21,3      15,0
kauden lopussa, %


Lähiajan näkymät

Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on ollut heinä-syyskuussa normaalilla
tasolla vaihdellen hieman eri asiakasteollisuuksissa ja maantieteellisillä
alueilla. Kehittyvien markkinoiden näkymien arvioidaan jatkuvan hyvinä.
Euroalueen talouden epävarmuus, Yhdysvaltojen budjettialijäämä, rahoituksen
saatavuus ja valuuttakurssimuutokset saattavat kuitenkin vähentää markkina-
aktiviteettia loppuvuonna 2011 ja alkuvuonna 2012. Arvioimme, että mahdollisesta
läntisten talouksien laskusuhdanteesta huolimatta useimmat
asiakasteollisuuksistamme jatkavat toimintaansa tyydyttävillä tai hyvillä
kapasiteetin käyttöasteilla vaikuttaen näin myönteisesti
palveluliiketoimintaamme.

Metallien hinnat ovat laskeneet alkuvuoden huipputasoilta, mutta ovat edelleen
melko korkealla. Kaivosyhtiöiden laite- ja projektikyselyiden määrä on ollut
erinomaisella tasolla. Odotamme kaivosteollisuuden aktiviteetin olevan hyvää
loppuvuoden 2011 ja alkuvuonna 2012. Mahdollisesti edelleen tiukentuva
rahoituksen saatavuus ja jatkuva metallin hintojen lasku saattavat vaikuttaa
heikentävästi uusien laitteiden kysyntään. Vahvistuvien kaivosten käyttöasteiden
ja laajan asennetun laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin
liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan erinomaisena.

Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla talouden kasvu jatkuu
ja infrastruktuurin rakennushankkeet pitävät yllä maarakennuslaitteiden hyvää
kysyntää. Arvioimme, että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon
liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy edelleen
nykyisellä melko alhaisella tasolla. Arvioimme maarakennusteollisuuden
palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän jatkuvan
loppuvuonna 2011 ja alkuvuonna 2012 tyydyttävänä. Vanhojen energianlähteiden
korvaamiselle ja uuden kapasiteetin rakentamiselle on olemassa jatkuva tarve.
Useat Euroopan maat sekä Yhdysvallat ovat asettaneet tavoitteita uusiutuvien
energianlähteiden käytön lisäämiseksi, ja odotamme tämän tukevan biomassan ja
jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosratkaisujen kysyntää. Uusiutuvien
energiamuotojen tukikäytäntöihin liittyvät epävarmuudet ovat avainasemassa
lopullisten tilauspäätösten toteutumisessa. Arvioimme palveluliiketoiminnan
kysynnän voimantuotantoteollisuudessa olevan hyvää.

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän olevan hyvää kuluvana vuonna ja
alkuvuonna 2012.  Arvioimme automaatiotuotteiden kysynnän sellu- ja
paperiteollisuudelle jonkin verran hiljenevän. Automaatiotuotteiden
palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme jatkuvan erinomaisena.

Paperi-, kartonki- ja pehmopaperilinjojen kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää
loppuvuonna 2011 ja alkuvuonna 2012. Paperi- ja kartonkiteollisuuden
kapasiteetin käyttöasteet saattavat hieman laskea, mutta ne pitävät kuitenkin
palveluliiketoimintamme kysynnän hyvänä.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan hiljentyvän viimeaikaisten suurten
projektitilausten jälkeen. Odotamme kuitenkin laiteuudistusten ja palveluiden
kysynnän pysyvän hyvänä, vaikka alhaisemmat sellun hinnat ja asiakkaidemme
matalammat kapasiteetin käyttöasteet saattavat tasaannuttaa kysyntää.

Metallin ja kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme olevan
tyydyttävää. Kierrätyslaitteiden palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme
tasaantuvan terästeollisuuden kapasiteetin käyttöasteiden laskiessa.

Kuten aiemminkin, arvioimme vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan noin 15 prosenttia
ja kannattavuuden (EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä) paranevan vuodesta 2010.
Arviomme perustuu tammi-syyskuun kehitykseemme ja tilauskantaamme, jossa meillä
on noin 1,8 miljardin euron tilaukset vuodelle 2011.

Olettaen, että maailmantalouden kasvu ei häiriinny ja asiakasteollisuuksiemme
kehitys jatkuu nykyisenkaltaisena, luotamme siihen, että ennätyskorkea
tilauskantamme sisältäen noin 2,8 miljardin euron arvosta tilauksia vuodelle
2012 sekä vahva taseemme antavat meille vakaan lähtökohdan tulevalle vuodelle.

Vuoden 2011 ja 2012 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson
tämänhetkisiin markkinanäkymiin ja nykyisenlaajuiseen liiketoimintaan sekä
syyskuun 2011 mukaisiin valuuttakurssitasoihin.

Helsingissä lokakuun 27. päivänä 2011

Metso Oyj:n hallitus


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com


Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3000

Harri Nikunen, talousjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Kutsu tiedotustilaisuuteen

Osavuosikatsauksesta järjestetään kaksi tiedotustilaisuutta torstaina
27.10.2011 seuraavasti:

 * Suomenkielinen tiedotustilaisuus tiedotusvälineille klo 13:30 - 14:15 Suomen
  aikaa
 * Englanninkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja analyytikoille klo
  15:00 Suomen aikaa (13:00 BST, 14:00 CEST, 8:00 EDT)

Molemmat tiedotustilaisuudet pidetään Metson konsernihallinnossa, osoitteessa
Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai
suorana webcast-lähetyksenä Metson kotisivuilla osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat. Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että klo 15.00
Suomen aikaa alkavaan englanninkieliseen tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin
paikalle 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssiin osallistuminen

Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen
tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025 tai +44 20 7162 0077, tunnuskoodi:
885200.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 10.11.2011 saakka numerossa
+44 20 7031 4064, tunnuskoodi: 885200. Puhelinkonferenssin jälkeen on Metson
nettisivuilta ladattavissa podcast-äänitiedosto (mp3) ja viimeistään perjantaina
28.10.2011 auki kirjoitettu teksti puhelinkonferenssista osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuksien esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen
julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.metso.com/sijoittajat

Tervetuloa

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajaJakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com