Metson tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2012: Kasvu jatkui ja tulos parani vuonna 2012

Metso Oyj:n pörssitiedote 7.2.2013 klo 12:00 paikallista aikaa

Järjestämme tänään vuoden 2012 tilinpäätöksestä kaksi tiedotustilaisuutta Metson
pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Suomenkielinen
tiedotustilaisuus medialle järjestetään klo 13:30-14:15 ja englanninkielinen
tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille järjestetään klo 15:00
paikallista aikaa. Jälkimmäistä tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä
internetin kautta osoitteesta www.metso.com/IRvideot sekä puhelinkonferenssina
(numerotiedot tiedotteen lopussa).

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteesta.
Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-
tiedostona. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuonna 2012

 * Uusia tilauksia saatiin vuoden aikana 6 865 miljoonan euron arvosta (7 961
  milj. e). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 5 prosenttia ja
  olivat 3 264 miljoonaa euroa eli 49 prosenttia kaikista tilauksista (3 100
  milj. e ja 40 %).
 * Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vertailuvuodesta ja oli 7 504 miljoonaa
  euroa (6 646 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11
  prosenttia ja oli 3 174 miljoonaa euroa eli 44 prosenttia konsernin
  liikevaihdosta (2 871 milj. e ja 45 %).
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 9 prosenttia ja oli 684
  miljoonaa euroa eli 9,1 prosenttia liikevaihdosta (629 milj. e ja 9,5 %).
 * Kertaluonteisia kuluja oli 36,0 miljoonaa euroa (5,1 milj. e) lähinnä
  liittyen kapasiteetin sopeuttamistoimiin.
 * Osakekohtainen tulos oli 2,49 euroa (2,38 e).
 * Vapaa kassavirta oli 257 miljoonaa euroa (375 milj. e).
 * Hallitus ehdottaa osingoksi 1,85 euroa osakkeelta eli 74 prosenttia
  osakekohtaisesta tuloksesta (1,70 e ja 71 % osakekohtaisesta tuloksesta).

Keskeistä vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä

 * Uusia tilauksia saatiin loka-joulukuussa 1 699 miljoonan euron arvosta (1
  313 milj. e). Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa raportointisegmenteissä.
  Myös palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti kaikissa
  segmenteissä, 11 prosenttia ja olivat 741 miljoonaa euroa eli 45 prosenttia
  kaikista tilauksista (669 milj. e ja 54 %).
 * Liikevaihto oli vertailukauden tasolla eli 2 098 miljoonaa euroa (2 074
  milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 870
  miljoonaa euroa eli 42 prosenttia konsernin liikevaihdosta (829 milj. e ja
  41 %).
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä laski 3 prosenttia ja oli 196 miljoonaa
  euroa eli 9,3 prosenttia liikevaihdosta (202 milj. e ja 9,7 %).
 * Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,81 e).
 * Vapaa kassavirta oli 69 miljoonaa euroa (45 milj. e).

Arviomme vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä

Perustuen tämän hetken taloustilanteeseen, markkinanäkymiin ja tilauskantaamme
vuodelle 2013 sekä joulukuun 2012 mukaisiin valuuttakurssitasoihin, arvioimme,
että vuonna 2013 tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) on suunnilleen
vuoden 2012 tasolla ja että liikevaihtomme on vuoden 2012 tasolla tai hieman
alle.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi viime vuotta:

Vuosi 2012 oli Metsolle jälleen kasvun ja parantuneen tuloksen vuosi.
Toimintaympäristömme oli jokseenkin haastava talouden kasvun hidastuessa
tietyillä päämarkkinoillamme, kuten Kiinassa. Tämä näkyi asiakkaidemme suurten
projektien päätöksenteossa. Tästä huolimatta uudet tilaukset olivat vuonna 2012
hyvällä tasolla, pienempien projektien ja palveluliiketoiminnan ansiosta.
Saavutimme tavoitteemme kasvattaa palveluliiketoimintaamme yli 10 prosentilla,
mikä on myös vahva suoritus. Palveluliiketoimintamme ja sen tarjonnan aktiivinen
kehittäminen on edelleen keskeinen tavoitteemme. Tämä auttaa meitä kasvattamaan
palveluliiketoimintaamme myös vuonna 2013 ja siitä eteenpäin. Liikevaihdon
kasvun lisäksi paransimme kuluneena vuonna tulostamme ja sitoutumattoman pääoman
tuottoa.

Liiketoimintojemme osalta odotamme kaivossektorin aktiviteetin pysyvän suurelta
osin muuttumattomana vuoden 2012 lopun tasosta. Maarakennuksessa kysyntä
vaikuttaa tasaiselta ja öljy- ja kaasuteollisuuden kysyntä tukee edelleen
Automaatiota. Odotamme joidenkin suurten selluprojektien etenevän vuonna 2013,
mutta paperi- ja kartonkikonemarkkina on edelleen hiljainen.

Päämäärämme vuodelle 2013 on selvä. Keskitymme parantamaan kilpailukykyämme ja
hyödynnämme asiakasteollisuuksiemme tarjoamia kasvumahdollisuuksia tuottaaksemme
lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme.

Metson avainluvut

 Miljoonaa euroa           Q4/  Q4/ Muutos % Q1-Q4/ Q1-Q4/ Muutos %
                   2012 2011      2012  2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadut tilaukset          1 699 1 313    29 6 865 7 961   -14
-------------------------------------------------------------------------------
 Palveluliiketoiminnan saadut     741  669    11 3 264 3 100    5
 tilaukset
-------------------------------------------------------------------------------
    % saaduista tilauksista (1))    45  54        49   40
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilauskanta kauden lopussa                  4 515 5 310   -15
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto            2 098 2 074    1 7 504 6 646    13
-------------------------------------------------------------------------------
 Palveluliiketoiminnan liikevaihto  870  829    5 3 174 2 871    11
-------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta (1))       42  41        44   45
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen rahoituseriä, veroja
 ja aineettomien hyödykkeiden
 poistoja (EBITA) sekä       195,9 202,1    -3 684,3 628,5    9
 kertaluonteisia eriä
-------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta         9,3  9,7       9,1  9,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto            149,5 188,5   -21 598,5 571,8    5
-------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta         7,1  9,1       8,0  8,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos/osake, euroa         0,49 0,81   -40  2,49  2,38    5
-------------------------------------------------------------------------------
 Vapaa kassavirta           69  45    53  257  375   -31
-------------------------------------------------------------------------------
 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE),
 ennen veroja, %                      19,6  18,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Omavaraisuusaste kauden lopussa, %               40,5  39,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Nettovelkaantuneisuusaste kauden                14,2  12,2
 lopussa, %
-------------------------------------------------------------------------------

(1)  )Ilman Valmet Automotivea.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys

Maailmantalouden tila ja asiakasteollisuuksiemme kysyntä ovat pysyneet pitkälti
ennallaan vuoden 2012 viimeisestä neljänneksestä. Yhdysvalloissa ja Kiinassa on
nähtävissä tiettyjä positiivisia merkkejä, jotka saattavat hyvinkin tukea
asiakasteollisuuksiamme vuoden 2013 toisella puoliskolla. Tasaiset kapasiteetin
käyttöasteet ja tarve kasvattaa tuotannon tehokkuutta tukevat
palveluliiketoimintamme kysyntää.

Odotamme kaivosteollisuuden kysynnän jatkuvan hyvänä, kuten vuoden 2012 lopussa.
Kaivosten oletettujen korkeiden käyttöasteiden, laajan asennetun laitekantamme
sekä vahvistuneen huoltoverkostomme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin
liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan erinomaisena. Arvioimme
maarakennuslaitteiden kysynnän pysyvän tasaisena ja olevan tyydyttävää Aasian ja
Tyynenmeren alueella. Odotamme Brasilian markkinoiden jatkuvan aktiivisena.
Arvioimme, että kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy edelleen
nykyisellä melko alhaisella tasolla. Odotamme maarakennusteollisuuden
palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien ja virtauksensäätölaitteiden ja niihin
liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä. Odotamme öljy- ja
kaasuteollisuuden vahvan kysynnän tasoittavan sellu- ja paperiteollisuuden
hiljenemistä.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan kysynnän pysyvän tyydyttävänä ja laiteuudistusten
ja palveluiden kysynnän hyvänä. Paperilinjojen kysynnän arvioimme jatkuvan
heikkona. Paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet saattavat
hieman laskea, mutta palveluliiketoiminnan kysynnän odotamme säilyvän hyvänä.
Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten ja niihin
liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Kutsu tiedotustilaisuuksiin  medialle, sijoittajille ja analyytikoille

Järjestämme kaksi tiedotustilaisuutta tänään, torstaina 7.2.2013 Metson
pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki:
 * Suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle klo 13:30-14:15 ja
 * englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille klo
  15:00.

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai
suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa
www.metso.com/irvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää
puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin
paikalle noin 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen
tilaisuuden alkua
numeroon: 09 2313 9201
tunnuskoodi: 927 187

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 21.2.2012 saakka
numerossa: 09 2314 4681
tunnuskoodi: 927 187

Podcast-äänitiedosto (mp3) ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta ovat
ladattavissa osoitteessa www.metso.com/irvideot viimeistään maanantaina
11.2.2012.
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkistamisen
jälkeen 7.2.2013 osoitteessa www.metso.com/sijoittajat noin klo 12 Suomen aikaa.

Tervetuloa

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com