Metson tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2009

Metson tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2009

Metso Oyj:n yhtiötiedote 8.2.2010 klo 15.00

Vahva kassavirta ja tyydyttävä kannattavuus vaativassa markkinaympäristössä

Keskeistä vuonna 2009

· Vuonna 2009 uusia tilauksia saatiin 4 358 miljoonan euron arvosta, mikä oli
32 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (2008: 6 384 milj. e).
· Tilauskanta pieneni 16 prosenttia joulukuun 2008 lopusta ja oli vuoden 2009
lopussa 3 415 miljoonaa euroa (31.12.2008: 4 088 milj. e).
· Liikevaihto laski 22 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 5 016
miljoonaa euroa (2008: 6 400 milj. e).
· Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja
(EBITA) oli 334,3 miljoonaa euroa eli 6,7 prosenttia liikevaihdosta (2008:
680,9 milj. e ja 10,6 %).
· Liikevoitto (EBIT) oli 293,6 miljoonaa euroa eli 5,9 prosenttia liikevaihdosta
(2008: 637,2 milj. e ja 10,0 %).
· EBITA ja EBIT sisältävät noin 75 miljoonaa euroa kapasiteetin sopeuttamiseen
liittyviä kertaluonteisia kustannuksia. EBITA:n osuus liikevaihdosta ennen näitä
kertaeriä oli 8,2 prosenttia.
· Osakekohtainen tulos oli 1,06 euroa (2008: 2,75 e).
· Vapaa kassavirta oli 717 miljoonaa euroa (2008: 29 milj. e).
· Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 10,0 prosenttia (2008:
23,2 %).
· Hallitus ehdottaa osingoksi 0,70 euroa osakkeelta (2008: 0,70 e).


Keskeistä vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä

· Uusia tilauksia saatiin loka-joulukuussa 1 365 miljoonan euron arvosta, mikä
oli 54 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (Q4/2008: 889 milj. e)
· Liikevaihto laski 26 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 353 miljoonaa euroa
(Q4/2008: 1 839 milj. e).
· Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja
(EBITA) oli 66,2 miljoonaa euroa eli 4,9 prosenttia liikevaihdosta (Q4/2008:
200,0 milj. e ja 10,9 %).
· Liikevoitto (EBIT) oli 55,0 miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia liikevaihdosta
(Q4/2008: 190,1 milj. e ja 10,3 %).
· Loka-joulukuun EBITA ja EBIT sisältävät noin 31 miljoonaa euroa kapasiteetin
sopeuttamiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia. EBITA:n osuus
liikevaihdosta ennen näitä kertaeriä oli 7,2 prosenttia.
· Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (Q4/2008: 0,79 e).
Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta on tyytyväinen vuoden 2009 tulokseen ja
saavutuksiin. "Merkittävin saavutuksemme oli vahva kassavirta. Myös
kannattavuutemme oli tyydyttävällä tasolla vaativasta markkinatilanteesta
huolimatta. Olemme edelleen vahvistaneet tuote- ja palvelutarjontaamme
yritysostoilla, jatkaneet keskeisiä investointejamme ja tehostaneet
toimintamalliamme. Arvioidemme mukaan säilytimme myös markkina-asemamme
keskeisimmissä asiakassegmenteissämme. Metso on nyt entistä kilpailukykyisempi,
kun markkinat kääntyvät vähitellen nousuun. Kiitos hyvistä saavutuksista
kuluneena vaikeana vuonna kuuluu metsolaisille."

Hallituksen osinkoesitys, 0,70 euroa osakkeelta, heijastaa uskoamme
toimintaympäristömme asteittaiseen elpymiseen, ja myös vakaaseen taloudelliseen
asemaamme.

"Vuoden viimeisellä neljänneksellä kannattavuuttamme rasittivat odotetusti
korkeat kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät kapasiteetin sopeutustoimiin ja
toimintamallimme kehittämiseen. Oli rohkaisevaa nähdä tilausten saantimme
kasvavan mukavasti. Tämä merkitsee, että asiakkaamme ovat saamassa takaisin
luottamustaan toimintaympäristön ja rahoituksen saatavuuden paranemiseen.
Arvioimme vuoden 2010 liikevaihdon säilyvän samalla, noin 5 miljardin euron
tasolla kuin vuonna 2009, ja kannattavuuden säilyvän tyydyttävänä", Eloranta
toteaa.

"Uusien tilausten saaminen on edelleen etusijalla. Hintakilpailu markkinoilla on
kiristynyt, joten jatkamme toimintamme tehostamista säilyttääksemme
kilpailukykymme ja kannattavuutemme. Avainasemassa on myös jatkaa
palveluliiketoimintamme sekä bioenergiaan ja muihin uusiutuviin
energialähteisiin perustuvien ratkaisujemme kehittämistä."Metson avainluvut


 Miljoonaa euroa             Q4/  Q4/ Muutos 2009 2008 Muutos %
                      09  08   %
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto              1 353 1 839  -26 5 016 6 400   -22
--------------------------------------------------------------------------------
 Palveluliiketoiminnan liikevaihto    524  651  -20 2 052 2 343   -12
--------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta            39  36      41  37
--------------------------------------------------------------------------------
 EBITA ennen kertaluonteisia
 kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia  97,3 200,0  -51 409,0 680,9   -40
--------------------------------------------------------------------------------
    % liikevaihdosta           7,2 10,9      8,2 10,6
--------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja
 aineettoman käyttöomaisuuden poistoja
 (EBITA)                 66,2 200,0  -67 334,3 680,9   -51
--------------------------------------------------------------------------------
    %:a liikevaihdosta          4,9 10,9      6,7 10,6
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto               55,0 190,1  -71 293,6 637,2   -54
--------------------------------------------------------------------------------
    %:a liikevaihdosta          4,1 10,3      5,9 10,0
--------------------------------------------------------------------------------
 Tulos/osake, euroa           0,18 0,79  -77 1,06 2,75   -61
--------------------------------------------------------------------------------
 Saadut tilaukset            1 365  889   54 4 358 6 384   -32
--------------------------------------------------------------------------------
 Tilauskanta kauden lopussa                   3 415 4 088   -16
--------------------------------------------------------------------------------
 Vapaa kassavirta             268  -22  n/a  717  29   n/a
--------------------------------------------------------------------------------
 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE),
 ennen veroja, %                      10,0 23,2
--------------------------------------------------------------------------------
 Omavaraisuusaste kauden lopussa, %               35,7 30,9
--------------------------------------------------------------------------------
 Nettovelkaantuneisuusaste
 kauden lopussa, %                     32,5 75,7
--------------------------------------------------------------------------------

Metson vuoden 2009 viimeisen neljänneksen katsaus


Toimintaympäristömme ja tuotteidemme kysyntä loka-joulukuussa

Toimintaympäristömme jatkui vaativana vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Asiakkaamme olivat edelleen varovaisia investointipäätöksissään, vaikka vuoden
loppua kohden olikin nähtävissä ensimmäisiä merkkejä maailmantalouden
elpymisestä. Asiakkaidemme kapasiteetin käyttöasteet parantuivat asteittain ja
palveluliiketoiminnan tilaukset sekä tarjouskyselyiden määrä kääntyivät
varovaiseen kasvuun. Myös tilauskannassa olleet epävarmuudet pienenivät
asiakkaiden käynnistäessä aiemmin keskeyttämiään projekteja.

Kysynnän alhaisuus ja toimittajien tilauskantojen purkautuminen johtivat vuoden
jälkipuoliskolla hintakilpailun kiristymiseen kaikissa asiakassegmenteissä. Tätä
tasapainotti osittain hankintakustannusten lasku, joka aiheutui raaka-aine- ja
komponenttitoimittajien sekä alihankkijoiden keskinäisen kilpailun
kiristymisestä.

Vahvistuneen mineraalien kysynnän ja hintatason seurauksena useat kaivosyhtiöt
ilmoittivat toisen vuosipuoliskon aikana suunnitelmistaan kasvattaa
investointeja vuoden 2010 aikana. Tarjouskyselyjen määrä parani selvästi, vaikka
monia uuslaitetilauksia ei vielä vuoden lopulla toteutunut.
Maarakennusteollisuuden laitteiden kysyntä jatkui heikkona myös vuoden
viimeisellä neljänneksellä. Useiden maiden esittämillä, infrastruktuurin
kehittämiseen liittyvillä talouden tukitoimilla arvioidaan pidemmällä
aikavälillä olevan myönteinen vaikutus maarakennusteollisuuden tuotteiden
kysyntään, mutta toistaiseksi vaikutukset ovat olleet vähäisiä. Kaivos- ja
maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysyntä oli tyydyttävää.

Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysyntä jatkui tyydyttävänä
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Loppuvuotta kohden rahoituksen saatavuus
parani johtaen toimintaympäristön vahvistumiseen ja usean uuden tilauksen
toteutumiseen viimeisen neljänneksen aikana. Öljy- ja kaasuteollisuuden
asiakkailta saamiemme automaatiotuotteiden tarjouskyselyiden määrä kääntyi
kasvuun, mutta kysyntä oli edelleen edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.
Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä jatkui heikkona johtuen romumetallin
matalasta hinnasta sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan terästehtaiden alhaisista
käyttöasteista. Voimantuotannon ja automaatioratkaisujen palveluliiketoiminnan
kysyntä oli tyydyttävää ja metallinkierrätyksen heikkoa.

Uusien kuitulinjojen kysyntä oli edelleen heikkoa, mutta vuoden loppua kohti
uudistusprojektien kysyntä kääntyi kasvuun. Paperi- ja kartonkilinjojen kysyntä
säilyi viimeisellä neljänneksellä tyydyttävänä, mikä johtui kahden aiemman
neljänneksen aikana parantuneesta kysynnästä Kiinassa paikallisten
elvytystoimenpiteiden seurauksena. Massa- ja paperiteollisuuden kapasiteetin
alhainen käyttöaste piti palveluliiketoimintamme kysynnän edelleen heikkona,
erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, joskin viimeisen neljänneksen
aikana uudet tilaukset kääntyivät varovaiseen kasvuun.

Saadut tilaukset loka-joulukuussa

Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen aikana saadut tilaukset kasvoivat yli 50
prosenttia vertailukaudesta ja olivat 1 365 miljoonaa euroa. Vertailua tehtäessä
on tärkeää huomioida, että uudet tilaukset vuoden 2008 viimeisellä
neljänneksellä olivat poikkeuksellisen alhaisella tasolla asiakaskuntamme
reagoitua voimakkaasti syksyllä 2008 kärjistyneeseen rahoituskriisiin.
Tärkeämpää kuin kasvu vertailukauteen nähden oli se, että viimeisen neljänneksen
tilaukset olivat selvästi vuoden 2009 kolmea aiempaa neljännestä korkeammalla
tasolla. Aiemmin saatuja pienempiä kaivos- ja metallinkierrätyslaitteistojen
tilauksia peruuntui tilauskannasta viimeisellä neljänneksellä noin 37 miljoonaa
euroa. Epävarmoina raportoitujen tilausten määrä tilauskannassa pieneni ja oli
alle 500 miljoonaa euroa useiden asiakkaiden käynnistettyä aiemmin keskeytyneitä
projektejaan.

Kaivos- ja maarakennusteknologian saadut tilaukset olivat loka-joulukuussa 457
miljoonaa euroa, mikä oli yli kolmanneksen vertailukautta enemmän.
Kaivosasiakkailta saadut tilaukset kasvoivat yli 70 prosenttia
vertailuneljänneksestä ja viimeisen neljänneksen uudet tilaukset olivat 20
prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden aikaisemmilla neljänneksillä.
Maarakennusasiakkailta saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta noin 10
prosenttia ja olivat vuoden aiempien neljännesten tasolla. Viimeisen
neljänneksen saadut tilaukset koostuivat lähinnä yksittäisistä laite- ja
palveluliiketoiminnan tilauksista.

Energia- ja ympäristöteknologian saadut tilaukset vuoden viimeisellä
neljänneksellä olivat 504 miljoonaa euroa, 48 prosenttia enemmän kuin
vertailukaudella ja viimeinen neljännes oli uusissa tilauksissa selvästi vuoden
vahvin. Voimantuotanto-liiketoimintalinja kirjasi viimeisellä neljänneksellä
useita voimakattilatilauksia ja viimeinen neljännes oli saaduissa tilauksissa
selvästi vuoden aikaisempia neljänneksiä sekä vertailukautta vahvempi. Myös
Automaatio-liiketoimintalinjalla viimeinen neljännes oli vuoden vahvin ja uudet
tilaukset olivat vertailukauden tyydyttävällä tasolla.
Kierrätys-liiketoimintalinjalla kysyntä jatkui edelleen heikkona ja tilaukset
laskivat vertailukauden alhaisesta tasosta. Segmentin viimeisellä neljänneksellä
saamiin tilauksiin kuuluivat biomassakattilalaitos ja automaatiojärjestelmä
Nacogdochesin voimalaitokseen Yhdysvaltoihin, jätekaasutuslaitos
oheislaitteineen sekä koko laitoksen automaatiojärjestelmä Lahti Energia Oy:lle,
biomassavoimalaitos yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon sekä laitoksen
automaatiojärjestelmä 4HamCogen S.A.:lle Belgiaan sekä voimakattilatilaus
chileläiselle CMPC Celulosa S.A.:lle.

Paperi- ja kuituteknologian saamat tilaukset kasvoivat 94 prosenttia erittäin
heikosta vertailukaudesta ja olivat loka-joulukuussa 401 miljoonaa euroa.
Paperit-liiketoimintalinjan uudet tilaukset kasvoivat selvästi vertailukaudesta
ja olivat samalla tyydyttävällä tasolla kuin kahdella edelliselläkin
neljänneksellä. Pehmopaperit-liiketoimintalinjan tilaukset laskivat
vertailukauden vahvalta tasolta. Kuidut-liiketoimintalinja kirjasi viimeisellä
neljänneksellä useita pieniä ja keskisuuria uudistusprojektitilauksia, ja oli
saaduissa tilauksissa selvästi vertailukautta ja vuoden aikaisempia neljänneksiä
vahvempi. Loka-joulukuussa saamiimme tilauksiin sisältyy päällystettyä
hienopaperia valmistava linja Shouguang MeiLun Paper Co. Ltd.:lle Kiinaan,
pehmopaperinvalmistuslinja Hayat Kimya A.S.:lle Turkkiin ja selluteknologiaa
CMPC Celulosa S.A.:lle Chileen. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset
lisääntyivät vuoden loppua kohti, mutta jäivät edelleen edellisvuoden tasosta
asiakkaiden jatkaessa tiukkaa käyttökustannustensa seurantaa.

Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa

Loka-joulukuun liikevaihtomme oli 1 353 miljoonaa euroa, mikä oli 26 prosenttia
vähemmän kuin vuotta aiemmin (Q4/2008: 1 839 milj. e). Palveluliiketoiminnan
liikevaihto laski 20 prosenttia vertailukaudesta, ja sen osuus vuoden 2009
viimeisen neljänneksen liikevaihdosta oli 39 prosenttia (Q4/2008: 36 %).

Vuoden viimeisen neljänneksen tuloksemme ennen rahoituseriä, veroja ja
aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 66,2 miljoonaa euroa eli 4,9
prosenttia liikevaihdosta (Q4/2008: 200,0 milj. e ja 10,9 %). EBITA:an sisältyy
noin 31 miljoonaa euroa kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamiskustannuksia.
Suurin osa näistä kustannuksista liittyy Kuidut-liiketoimintalinjan Suomen ja
Ruotsin kapasiteetinsopeutusjärjestelyihin. EBITA ennen näitä kertaluonteisia
kustannuksia oli 7,2 prosenttia liikevaihdosta. Tulokseen sisältyy
kertaluonteisena eränä myös yli 9 miljoonan euron myyntivoitto Talvivaaran
Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeiden myynnistä. Metson liikevoitto oli 55,0
miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia liikevaihdosta (Q4/2008: 190,1 milj. e ja
10,3 %). Kannattavuuden heikentyminen vertailukaudesta johtui liikevaihdon 26
prosentin laskusta, kapasiteetin alhaisesta käyttöasteesta, hintakilpailun
kiristymisestä sekä kertaluonteisten kapasiteetin sopeuttamiskustannusten
korkeasta tasosta.

Osakkeenomistajille kuuluva tulos vuoden viimeiseltä neljännekseltä oli 25
miljoonaa euroa (Q4/2008: 112 milj. e) eli osakekohtaisesti 0,18 euroa (Q4/2008:
0,79 e/osake).

Vapaa kassavirtamme säilyi vahvana viimeisellä neljänneksellä ja oli 268
miljoonaa euroa. Vahvaa kassavirtaa tuki nettokäyttöpääoman 224 miljoonan euron
lasku. Merkittäviä tekijöitä olivat varastojen pieneneminen kokonaisuudessaan
189 miljoonalla eurolla ja useiden projektien onnistuneesta luovutuksesta
seurannut Paperi- ja kuituteknologian myyntisaamisten väheneminen 90 miljoonalla
eurolla.Metson tilinpäätöstiedote 2009


Toimintaympäristö ja tuotteiden kysyntä vuonna 2009

Toimintaympäristömme jatkui vaativana koko vuoden. Asiakkaamme olivat
maailmantalouden kasvun supistumisen ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden
seurauksena varovaisia investointipäätöksissään. Joillakin
asiakasteollisuuksillamme oli vuoden viimeisellä neljänneksellä nähtävissä
ensimmäisiä merkkejä elpymisestä. Uuslaitekauppamme ja projektiliiketoimintamme
kysyntätilanne oli erityisen vaikea. Asiakkaidemme alhaisten kapasiteetin
käyttöasteiden seurauksena myös jälkimarkkinapalveluidemme kysyntä laski, mutta
pysyi laajan asentamamme laitekannan ansiosta tyydyttävänä. Useiden maiden
käynnistämillä, lähinnä infrastruktuurin kehittämiseen liittyvillä talouden
tukitoimilla on toistaiseksi ollut Kiinaa lukuun ottamatta vähäinen vaikutus
tuotteidemme kysyntään.

Uusien laitteiden kysynnän alentuminen ja toimittajien tilauskantojen
purkautuminen johtivat vuoden jälkipuoliskolla hintakilpailun kiristymiseen
kaikissa asiakassegmenteissä. Tätä tasapainotti osittain hankintakustannusten
lasku, joka aiheutui raaka-aine- ja komponenttitoimittajien sekä alihankkijoiden
keskinäisen kilpailun kiristymisestä.

Valtaosa kaivosyhtiöistä leikkasi vuoden alkupuolella huomattavasti
investointisuunnitelmiaan ja rajoitti tuotantoaan. Mineraalien ja metallien
kysynnän ja hinnan myönteinen kehitys vuoden aikana johti kuitenkin vuoden
loppupuolella kaivoslaitteiden tarjouspyyntöjen lisääntymiseen.
Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä oli
heikkoa läpi koko vuoden.

Useiden maiden asettamat uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistavoitteet
tukivat biomassan ja jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosten kysyntää,
mutta projektien toteutuminen on lykkäytynyt lähinnä rahoituksen rajallisen
saatavuuden takia. Vuoden loppupuolella rahoituksen saatavuus kuitenkin
helpottui johtaen useaan uuteen tilaukseen viimeisen neljänneksen aikana.
Automaatioratkaisujen kysynnälle tärkeä öljy- ja kaasuteollisuus leikkasi vuoden
alussa selvästi investointejaan. Samalla paperi- ja selluteollisuuden
investoinnit olivat erittäin alhaisella tasolla, mikä laski
automaatioratkaisujen kysyntää selvästi edellisestä vuodesta. Vuoden
loppupuolella oli nähtävissä merkkejä öljy- ja kaasuteollisuuden
kysyntätilanteen varovaisesta paranemisesta. Metallinkierrätyslaitteiden kysyntä
jatkui heikkona romumetallin matalan hinnan ja teräksen tuotannon vähenemisen
vuoksi erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Voimantuotannon ja
automaatioratkaisujen palveluliiketoiminnan kysyntä oli tyydyttävää ja
metallinkierrätyksen heikkoa.

Kiinassa toteutetut talouden elvytystoimenpiteet piristivät paperin ja kartongin
valmistuslinjojen kysyntää toisen ja kolmannen neljänneksen aikana. Muualla
maailmassa paperi- ja kartonkilinjojen kysyntä jatkui koko vuoden heikkona.
Kokonaisten kuitulinjojen kysyntä pysyi alhaisena koko vuoden. Vuoden
loppupuolella kuitulinjojen uudistusprojektien kysyntä kuitenkin parani, johtaen
useampaan pieneen ja keskisuureen uudistusprojektitilaukseen vuoden viimeisellä
neljänneksellä. Pehmopaperikoneiden kysyntä oli tyydyttävää. Massa- ja
paperiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet pysyivät koko vuoden matalina.
Tämän seurauksena palveluliiketoiminnan kysyntä oli heikkoa piristyen kuitenkin
hieman vuoden loppua kohti.

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Vuoden 2009 aikana saimme uusia tilauksia 4 358 miljoonan euron arvosta eli 32
prosenttia vertailukautta vähemmän. Tilausmäärät vahvistuivat vuoden loppua
kohti ja viimeinen neljännes olikin selvästi vahvin uusissa tilauksissa.
Aikaisemmin saatuja tilauksia peruuntui vuoden aikana 335 miljoonaa euroa. Nämä
tilausten peruuntumiset on poistettu suoraan tilauskannastamme, eikä niillä ole
vaikutusta vuoden 2009 raportoituihin saatuihin tilauksiin eikä myöskään
vertailukauteen. Peruuntumisista lähes 200 miljoonaa euroa liittyy Zhanjiang
Chenmingin selluprojektiin, noin 65 miljoonaa euroa
Maarakennus-liiketoimintalinjaamme, noin 48 miljoonaa euroa
Kaivosala-liiketoimintalinjaamme ja noin 28 miljoonaa euroa
Kierrätys-liiketoimintalinjaamme.

Tilauksia saatiin euromääräisesti eniten Kiinasta, Yhdysvalloista ja Suomesta.
Näiden maiden yhteenlaskettu osuus kaikista saaduista tilauksista oli 39
prosenttia. Maailmantalouden voimakkaan heikentymisen seurauksena uusien
tilausten määrä laski vertailukauteen nähden kaikilla raportointisegmenteillä ja
kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kehittyvien markkinoiden osuus saaduista
tilauksistamme oli 48 prosenttia (2008: 48 %).

Tilauskantamme oli joulukuun lopussa 3 415 miljoonaa euroa, mikä on 16
prosenttia vuoden 2008 lopun tilauskantaa pienempi. Tilauskannassa olleet
epävarmuudet pienenivät viimeisen neljänneksen aikana noin 100 miljoonalla
eurolla asiakkaiden käynnistettyä aiemmin pysäyttämiään projekteja. Noin 2,7
miljardia euroa joulukuun lopun tilauskantamme toimituksista arvioidaan
ajoittuvan vuodelle 2010 ja noin 700 miljoonaa euroa näistä on
palveluliiketoiminnan tilauksia. Tilauskantaan sisältyy noin 500 miljoonan euron
arvosta projekteja, joiden toimitusten ajoitukseen liittyy jonkin verran
epävarmuutta ja jotka tullaan tämän hetkisen arvion mukaan toimittamaan vuoden
2010 jälkeen. Näihin projekteihin sisältyy muun muassa sellutehdasprojekti
Fibrialle, Brasiliaan.


Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin


                   2009         2008

               Milj. e %:a saaduista Milj. e %:a saaduista
                   tilauksista      tilauksista
------------------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja
 maarakennusteknologia    1 660      38  2 709      42
------------------------------------------------------------------------
 Energia- ja
 ympäristöteknologia     1 297      30  1 658      26
------------------------------------------------------------------------
 Paperi- ja kuituteknologia  1 384      31  2 021      31
------------------------------------------------------------------------
 Valmet Automotive        56       1   65       1
------------------------------------------------------------------------
 Segmenttien väliset saadut
 tilaukset           -39          -69
------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä           4 358      100  6 384      100
------------------------------------------------------------------------


Saadut tilaukset markkina-alueittain
             |           |
              |    2009     |    2008
--------------------------+-------+-------------+-------+--------------
              |Milj. e|%:a saaduista|Milj. e|%:a saaduista
             |    | tilauksista|    | tilauksista
--------------------------+-------+-------------+-------+--------------
 Eurooppa         | 1 580|      36| 2 375|      38
--------------------------+-------+-------------+-------+--------------
 Pohjois-Amerikka     |  796|      18| 1 070|      17
--------------------------+-------+-------------+-------+--------------
 Etelä- ja Väli-Amerikka |  510|      12| 1 056|      16
--------------------------+-------+-------------+-------+--------------
 Aasia ja Tyynenmeren alue| 1 220|      28| 1 476|      23
--------------------------+-------+-------------+-------+--------------
 Muu maailma       |  252|      6|  407|      6
--------------------------+-------+-------------+-------+--------------
 Yhteensä         | 4 358|     100| 6 384|     100
--------------------------+-------+-------------+-------+--------------

Liikevaihto

Liikevaihtomme laski vuoden 2009 aikana vertailukaudesta 22 prosenttia ja oli
5 016 miljoonaa euroa (2008: 6 400 milj. e). Liikevaihto laski kaikissa
raportointisegmenteissä; Kaivos- ja maarakennusteknologiassa 20 prosenttia,
Energia- ja ympäristöteknologiassa 14 prosenttia ja Paperi- ja
kuituteknologiassa 31 prosenttia. Palveluliiketoimintamme liikevaihto laski 12
prosenttia, ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 41 prosenttia (2008: 37 %).

Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat olivat Yhdysvallat, Kiina ja Saksa,
joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdostamme oli noin 29 prosenttia.Liikevaihto raportointisegmenteittäin


                    2009          2008

                Milj. e      %:a Milj. e %:a konsernin
                      konsernin     liikevaihdosta
                   liikevaihdosta
----------------------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja
 maarakennusteknologia     2 075       41  2 586       40
----------------------------------------------------------------------------
 Energia- ja
 ympäristöteknologia      1 523       30  1 775       27
----------------------------------------------------------------------------
 Paperi- ja kuituteknologia   1 408       28  2 044       32
----------------------------------------------------------------------------
 Valmet Automotive         56       1   65       1
----------------------------------------------------------------------------
 Segmenttien välinen laskutus   -46           -70
----------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä            5 016      100  6 400      100
----------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto markkina-alueittain

                   2009            2008

             Milj. e         %:a Milj. e    %:a konsernin
                     konsernin       liikevaihdosta
                   liikevaihdosta
--------------------------------------------------------------------------------
 Eurooppa         2 167         44  2 680         41
--------------------------------------------------------------------------------
 Pohjois-Amerikka      774         15  1 015         16
--------------------------------------------------------------------------------
 Etelä- ja         609         12   770         12
 Väli-Amerikka
--------------------------------------------------------------------------------
 Aasia ja Tyynenmeren   1 080         21  1 516         24
 alue
--------------------------------------------------------------------------------
 Muu maailma        386          8   419          7
--------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä         5 016         100  6 400         100
--------------------------------------------------------------------------------Taloudellinen tulos

Vuoden 2009 tuloksemme ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman
käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) heikkeni vertailukaudesta ja oli 334,3
miljoonaa euroa eli 6,7 prosenttia liikevaihdosta (2008: 680,9 milj. e ja 10,6
%). Tuloksemme sisältää kapasiteetin sopeutustoimenpiteisiin liittyviä
kertaluonteisia kustannuksia noin 75 miljoonaa euroa, joista noin 42 miljoonaa
euroa kohdistuu Paperi- ja kuituteknologiaan, noin 22 miljoonaa euroa Kaivos- ja
maarakennusteknologiaan ja noin 11 miljoonaa euroa Energia- ja
ympäristöteknologiaan. EBITA ennen näitä kertaluonteisia kapasiteetin
sopeuttamiskustannuksia oli 409,0 miljoonaa euroa eli 8,2 prosenttia
liikevaihdosta. Muita tulokseemme sisältyviä merkittäviä kertaluonteisia eriä
olivat noin 23 miljoonan euron myyntivoitto Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n
osakkeiden myynnistä, 9 miljoonan euron kertaluonteinen kulu valuuttasuojausten
purkamisesta liittyen kiinalaisen asiakkaamme Zhanjiang Chenmingin
sellutehdasprojektin peruuntumiseen ja 4 miljoonan euron luottotappiovaraus
liittyen kahden paperiteollisuusasiakkaamme konkurssimenettelyn käynnistymiseen.

Kaivos- ja maarakennusteknologian EBITA ennen kertaluonteisia kapasiteetin
sopeuttamiskustannuksia oli 224,7 miljoonaa euroa vuonna 2009 eli 10,8
prosenttia liikevaihdosta, laskien 38 prosenttia vuodesta 2008. Kannattavuuden
heikkenemiseen vaikuttivat lähinnä 20 prosenttia laskeneet toimitusvolyymit,
tuotantoyksiköiden alhainen kapasiteetin käyttöaste ja kiristynyt hintakilpailu.

Energia- ja ympäristöteknologian EBITA ennen kertaluonteisia kapasiteetin
sopeuttamiskustannuksia oli 147,5 miljoonaa euroa eli 9,7 prosenttia
liikevaihdosta, mikä oli 26 prosenttia edellisvuotta heikompi. Kannattavuuden
heikentyminen johtui laskeneista toimitusmääristä ja joidenkin
tuotantoyksiköiden alhaisista kapasiteetin käyttöasteista sekä loppuvuotta
kohden tiukentuneista hinnoitteluolosuhteista.

Paperi- ja kuituteknologian EBITA ennen kertaluonteisia kapasiteetin
sopeuttamiskustannuksia oli 58,2 miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia
liikevaihdosta, mikä oli 60 prosenttia edellisvuotta heikompi. Kannattavuuden
heikentyminen johtui 31 prosenttia alhaisemmasta liikevaihdosta ja matalasta
kapasiteetin käyttöasteesta.

Vuonna 2009 liikevoittomme oli 293,6 miljoonaa euroa eli 5,9 prosenttia
liikevaihdosta (2008: 637,2 milj. e ja 10,0 %). Liikevoitto ennen
kertaluonteisia kapasiteetin sopeuttamistoimiin liittyviä kustannuksia oli
368,3 miljoonaa euroa eli 7,3 prosenttia liikevaihdosta.

Nettorahoituskulumme vuonna 2009 olivat 72 miljoonaa euroa (2008: 89 milj. e).
Vaikka kassatilanteemme oli vahva läpi koko vuoden, bruttovelkamme määrä oli
vuotta 2008 korkeampi. Tämä kasvatti korkokulujamme ja ne olivat 75 miljoonaa
euroa (2008: 71 milj. e).

Tuloksemme ennen veroja oli 222 miljoonaa euroa (548 milj. e), ja vuonna 2009
veroasteemme oli 32 prosenttia (2008: 29 %). Veroihin sisältyy 6 miljoonan euron
verovaraus liittyen Brasilian toimintojemme verotukseen vuosilta 1995-96. Tämä
nosti veroastettamme noin 3 prosenttiyksikköä.

Vuodelta 2009 osakkeenomistajille kuuluva tulos oli 150 miljoonaa euroa (389
milj. e) eli osakekohtaisesti 1,06 euroa (2,75 e/osake).

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 10,0 prosenttia (23,2 %) ja
oman pääoman tuotto (ROE) oli 9,8 prosenttia (26,0 %).Kassavirta ja rahoitus

Vuonna 2009 liiketoiminnan rahavirta oli 770 miljoonaa euroa (2008: 137 milj.
e).

Yksi päätavoitteistamme on ollut vapauttaa ainakin 500 miljoonaa euroa varoja
nettokäyttöpääomasta vuosina 2009-2010. Työmme on tuottanut tulosta ja
onnistuimme vapauttamaan nettokäyttöpääomaa 518 miljoonaa euroa jo vuoden 2009
aikana. Varastoista purkautui 530 miljoonaa euroa ja myyntisaatavista 272
miljoonaa euroa. Samaan aikaan ostovelkojen määrä pieneni 173 miljoonaa euroa ja
saatujen ennakoiden määrä 160 miljoonaa euroa. Kaivos- ja maarakennusteknologian
varastoista on vuoden alusta alkaen purkautunut yhteensä 360 miljoonaa euroa
varastojen hallintaohjelman tuloksena.

Voimakkaan nettokäyttöpääoman vapauttamisen ja investointien matalan tason
tuloksena vapaa kassavirta vuonna 2009 oli vahva, 717 miljoonaa euroa (2008: 29
milj. e).

Korolliset nettovelat pienenivät merkittävästi ja olivat vuoden lopussa 583
miljoonaa euroa (31.12.2008: 1 099 milj. e). Vähennys johtui lähinnä
voimakkaasta nettokäyttöpääoman vapautumisesta.

Seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyvän lyhytaikaisen velan määrä oli
joulukuun lopussa 242 miljoonaa euroa. Siitä 17 miljoonaa euroa koostuu Suomen
markkinoilla liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista, 173 miljoonaa euroa on
pitkäaikaisten lainojen lyhennyseriä ja loput tytäryhtiöiden paikallista
käyttöpääomarahoitusta, lähinnä Brasiliassa.

Hankimme uutta 4-5 vuoden kuluttua erääntyvää pitkäaikaista velkaa yhteensä 365
miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen erä oli Euro Medium Term Note -lainaohjelman
(EMTN) puitteissa toteutettu viisivuotinen 200 miljoonan euron
rahoitusjärjestely. Uudet lainat on tarkoitettu ensisijaisesti nykyisten
velkojemme jälleenrahoitukseen ja eräpäivärakenteen pidentämiseen. Tämän uuden
pitkäaikaisen lainan määrä ylittää aiempien lainojemme lyhennykset vuoden 2011
puoliväliin saakka. Vuoden lopussa rahavaramme olivat yhteensä 976 miljoonaa
euroa, josta 249 miljoonaa euroa on sijoitettu rahoitusinstrumentteihin, joiden
maturiteetti sijoitushetkellä oli yli kolme kuukautta, ja loput 727 miljoonaa
euroa esitetään rahoissa ja pankkisaamisissa. Syndikoitu 500 miljoonan euron
valmiusluottositoumus on käytettävissä vuoden 2011 lopulle, eikä siitä ole tällä
hetkellä nostettu lainaa. Metson likviditeettitilanne on hyvä.

Huhtikuussa, varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen maksoimme vuodelta 2008 osinkoja
99 miljoonaa euroa.

Nettovelkaantuneisuusasteemme parantui vuoden aikana vahvan liiketoiminnan
kassavirran ja pienempien investointikustannusten myötä selvästi, ja oli
joulukuun lopussa 32,5 prosenttia (75,7 %). Omavaraisuusasteemme oli vuoden
lopussa 35,7 prosenttia (30,9 %). Osakevaihtona toteutettu
Tamfelt-yrityshankinta vahvisti omavaraisuusastettamme noin 2 prosenttiyksikköä
ja pienensi nettovelkaantuneisuusastettamme 3 prosenttiyksikköä.

Investoinnit

Vuoden 2009 bruttoinvestointimme ilman yrityshankintoja laskivat 54 prosenttia
vertailukaudesta ja olivat 117 miljoonaa euroa (2008: 255 milj. e).
Ylläpitoinvestointien osuus oli 52 prosenttia eli 61 miljoonaa euroa. Pidimme
uusien investointien päätöskriteerit tiukkoina ja siirsimme joitakin vuosina
2007-2008 hyväksyttyjä projekteja. Pidämme edelleen uusien investointien
päätöskriteerit tiukkoina ja arvioimme vuoden 2010 investointien olevan
suunnilleen vuoden 2009 investointien tasolla.

Kiinassa, Shanghaissa, rakennamme Automaatio-liiketoimintalinjalle uusia tehdas-
ja toimistotiloja. Intiassa rakennamme erityisesti kaivos- ja
maarakennusteollisuutta palvelevaa Metso Park -teollisuuskeskusta Rajasthaniin.
Jyväskylässä uudistimme paperiteknologiakeskuksen koekonetta. Kiinaan olemme
perustamassa kolmatta massa- ja paperiteollisuuden huoltokeskusta Ziboon. Olemme
pidentäneet Metso Park- ja Zibon huoltokeskusinvestointien toteutusaikatauluja
maailmantalouden kasvun hidastuttua. Kaivos- ja maarakennusteknologiassa sekä
Automaatio-liiketoimintalinjalla on käynnissä investoinnit globaaleihin
toiminnanohjausjärjestelmiin.Yritysostot ja -myynnit sekä yhteisyritykset

Marraskuussa ostimme yhdysvaltalaisen Pacific/Hoe Saw&Knife Companyn päällystys-
ja kaavinteräliiketoiminnan, joka liitettiin Metson Paperi- ja
kuituteknologiaan. Ostetun toiminnan liikevaihto on noin 5 miljoonaa dollaria
vuodessa.

Lokakuussa ostimme tanskalaisen M&J Industries A/S:n, joka valmistaa
liikuteltavia ja kiinteitä kiinteän jätteen murskauslaitoksia. Velaton
kauppahinta oli noin 15 miljoonaa euroa. M&J Industries työllistää noin 100
henkilöä ja yhtiön vuosiliikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa.

Toukokuussa myimme massa- ja paperiteollisuuden ilmajärjestelmiä valmistavan
Metso Paper Turku Works Oy:n Stairon Oy:lle. Ilmajärjestelmäteknologia ja siihen
liittyvä liiketoiminta jäävät edelleen Metson omistukseen. Metso Paper Turku
Works Oy työllisti 91 henkilöä.

Tammikuussa myimme Oulussa sijaitsevan Paperit-liiketoimintalinjaan kuuluneen
komposiittivalmistusliiketoimintamme ja siihen liittyvän omaisuuden xperion
Oy:lle. Myydyn liiketoiminnan vuosiliikevaihto on alle 5 miljoonaa euroa ja
henkilömäärä 21.

MW Power Oy, Wärtsilän Biopower-liiketoiminnan ja Metson Heat & Power
-liiketoiminnan yhdistämisestä syntynyt yhteisyritys aloitti toimintansa
1.1.2009. Omistamme yrityksestä 60 prosenttia ja se on kokonaan konsolidoitu
1.1.2009 alkaen Voimantuotanto-liiketoimintalinjaamme. Yhteisyritykseen siirtyi
noin 116 miljoonan euron tilauskanta Wärtsilä Biopower Oy:stä. Yrityksen
liikevaihto vuonna 2009 oli noin 100 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin
100.Tamfeltin hankinta

Marraskuussa solmimme yhdistymissopimuksen Tamfeltin kanssa, joka on yksi
maailman johtavista teknisten tekstiilien toimittajista. Sopimuksen seurauksena
teimme julkisen ostotarjouksen kaikista Tamfelt Oyj Abp:n osakkeista. Yritysosto
vahvisti palveluliiketoimintaamme erityisesti massa- ja paperiteollisuudessa.
Yhdistyminen luo Tamfeltin tuotteille uusia kasvumahdollisuuksia etenkin
Euroopan ulkopuolella, missä Metsolla on laaja asennettu konekanta ja myynti- ja
palveluverkosto.

Ostotarjous toteutettiin marras-joulukuussa 2009 osakevaihtona, jossa Metso
tarjosi jokaista kymmentä Tamfeltin osaketta vastaan kolme uutta Metson
osaketta. Osakevaihtotarjous saatiin päätökseen 23.12.2009 ja tarjousaikana
hyväksyttiin 95,2 prosenttia vastaava osuus Tamfeltin osakkeista ja
äänimäärästä. Metso omisti jo ennen vaihtotarjousta 2,8 prosenttia Tamfeltin
osakkeista, arvoltaan 4 miljoonaa euroa. Loput 2 prosenttia Tamfeltin osakkeista
tullaan lunastamaan käteisellä Suomen osakeyhtiölaissa säädetyllä tavalla kevään
2010 aikana. Osakevaihtotarjoukseen liittyvässä osakeannissa merkittiin yhteensä
8 593 642 uutta Metson osaketta ja ne merkittiin kaupparekisteriin 28.12.2009.
Osakeannin arvo oli 206 miljoonaa euroa, joka vastaa 23,98 euroa osakkeelta, ja
se kirjattiin sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Tamfelt-yrityshankinnan arvo oli 215 miljoonaa euroa, ja hankinnassa
siirtyneiden nettovelkojen ollessa 17 miljoonaa euroa, velaton hankintameno oli
232 miljoonaa euroa. Hankintameno ylitti Tamfeltin nettovarallisuuden 117
miljoonalla eurolla, josta hankituille asiakaskunnalle, tilauskannalle ja
teknologialle kohdistettiin 53 miljoonaa euroa sekä hankituille rakennuksille
10 miljoonaa euroa. Näistä allokoinneista kirjattiin 16 miljoonaa euroa
laskennallista verovelkaa. Liikearvoa kaupasta syntyi 70 miljoonaa euroa.
Aineettomia hyödykkeitä ja rakennuksia poistetaan niiden taloudellisena
vaikutusaikana. Poistot ovat vuonna 2010 noin 15 miljoonaa euroa, vuosina 2011
ja 2012 noin 7 miljoonaa euroa ja sen jälkeen noin 4 miljoonaa euroa vuodessa.
Tamfeltin tase ja henkilöstö on yhdistetty Metson lukuihin 31.12.2009 ja Tamfelt
on 1.1.2010 alkaen toiminnallisesti ja hallinnollisesti osa Metson Paperi- ja
kuituteknologia-segmenttiä.Tutkimus ja tuotekehitys

T&K-toimintamme keskittyy moniin kestävän kehityksen kannalta tärkeisiin
alueisiin kuten energia- ja raaka-ainetehokkuuteen, kierrätettävien
raaka-aineiden hyödyntämiseen, prosessinohjaustekniikkaan sekä entistä enemmän
uusiin palveluliiketoiminnan ratkaisuihin, jotka osaltaan tukevat kestävää
kehitystä. Maailmantalouden taantuman seurauksena olemme keskittyneet
T&K-toiminnassamme niihin projekteihin, joiden katsomme olevan tärkeimpiä
tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 115 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia
konsernin liikevaihdosta vuonna 2009 (2008: 134 milj. e ja 2,1 %). Lisäksi
teollisoikeuksista aiheutuneet kulut vuonna 2009 olivat 15 miljoonaa euroa (14
milj. e). Vuonna 2009 tuotekehityksen parissa työskenteli 763 henkilöä (905
henkilöä). Tuotekehitysresurssimme toimivat noin 40:ssä keskenään verkottuneessa
yksikössä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Metson
henkilöstö teki vuoden aikana noin 620 keksintöilmoitusta (900), jotka johtivat
yli 200 kantapatenttihakemukseen (230). Vuoden lopussa patenttisuojan piirissä
oli noin 3 000 Metson keksintöä (3 000).

Vuonna 2009 Metso toi markkinoille noin 80 tuoteuutuutta, joista yksi esimerkki
oli automaatioratkaisujamme täydentävä DNAmachineAssessor. Se auttaa ennakoimaan
laitteiden ylläpitotarpeita ja ehkäisemään häiriöitä tuotannossa. Kehitimme myös
uusia prosessien optimointia nostavia murskaus- ja seulontaratkaisuja, jotka
parantavat laitteiden käyttöastetta ja ympäristötehokkuutta. Vahvistimme
palveluitamme massa- ja paperiteollisuudelle tuomalla markkinoille useita
tuotantolinjojen energiankulutusta vähentäviä ja prosessien tehokkuutta
parantavia ratkaisuja ja palveluja.Ympäristö ja ympäristöteknologia

Metson oman tuotannon ympäristövaikutukset ovat pienet ja liittyvät lähinnä
raaka-aineiden kulutukseen, energiankäyttöön, päästöihin ilmaan,
vedenkulutukseen sekä jätteisiin. Kehitämme omaa ympäristöjohtamistamme ja
tuotantolaitostemme ekotehokkuutta sekä ympäristötehokkuuteen tähtäävää
yhteistyötä alihankkijoiden ja koko toimitusketjun kanssa.

Vuonna 2009 asetimme omalle tuotantotoiminnallemme globaalit energiansäästö- ja
hiilidioksidipäästötavoitteet vähentääksemme energiankulutustamme ja päästöjämme
15 prosenttia vuoteen 2015 ja 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä EU:n
tavoitteiden mukaisesti.

Useat Metson teknologiaratkaisut on kehitetty läheisessä yhteistyössä
asiakkaiden kanssa. Metson ratkaisut liittyvät muun muassa uusiutuviin
energialähteisiin, energiatehokkuuteen asiakkaidemme tuotantoprosesseissa,
jätehuoltoon, kierrätykseen, raaka-aineiden ja veden tehokkaaseen
hyödyntämiseen, pölyn, melun, hiilidioksidi- sekä hiukkaspäästöjen vähentämiseen
ja prosessien optimointiin. Noin 60 prosenttia Metson liikevaihdosta voidaan
luokitella OECD:n määritelmän mukaan ympäristöliiketoiminnaksi.

Aloitimme vuoden aikana useita yhteistyökehityshankkeita kumppaniemme, kuten
UPM:n, Fortumin ja VTT:n (Valtion Tutkimuskeskus) kanssa. Nämä hankkeet
liittyvät tutkimukseen mm. bioöljyn valmistamiseksi biomassasta ja bioöljyn
käytöstä vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille sekä happipolttoteknologian
kehittämiseen. Tämä uusi teknologia mahdollistaa hiilidioksidin talteenoton
sähkön ja lämmön tuotannossa.

Tarjoamme myös tuotteisiin liittyvää koulutusta, kunnossapitoa ja huoltoa. Näin
Metso huolehtii tuotantoprosessien koko elinkaaresta ja edesauttaa ratkaisujen
oikeaa ja ympäristön kannalta kestävää käyttöä.Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Toimintaamme vaikuttavat erilaiset strategiset, rahoitus-, toiminnalliset sekä
vahinkoriskit. Pyrimme hallitsemaan ja rajaamaan riskien mahdollisia haitallisia
vaikutuksia. Mikäli riskit kuitenkin toteutuvat, niillä saattaa olla merkittävä
haitallinen vaikutus Metson liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen
tai osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvoon.

Riskien arvioinneissa otamme huomioon riskien todennäköisyyden ja arvioidun
vaikutuksen liikevaihtoon ja tulokseen. Metson johto arvioi yhtiön riskien
olevan nykyisellään hallittavalla tasolla suhteutettuna konsernin toiminnan
laajuuteen sekä käytännön mahdollisuuksiin riskien hallitsemiseksi.

Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden ja maailmantalouden kasvun hidastumisen
seurauksena liiketoimintaympäristömme oli vaativa vuonna 2009 ja erityisesti
suhdannevaihteluihin ja rahoitukseen liittyvien riskien hallinta korostui.
Arvioimme, että liiketoimintaympäristö on edelleen vaativa, vaikka
rahoitusmarkkinat ovat vakiintuneet ja on merkkejä asteittaisesta
maailmantalouden ja kysynnän elpymisestä.

Tilauskannassamme oleviin projekteihin liittyvät epävarmuudet ovat vähentyneet,
mutta arvioimme, että noin 14 prosenttiin tilauskantamme arvosta vuoden 2009
lopussa liittyy tilausten toimitusten ajoitukseen liittyvää epävarmuutta.
Sovellamme pitkäaikaisiin toimitussopimuksiin osatuloutusmenetelmää, eli
tuloutamme pitkäaikaisia toimitussopimuksia projektien edistymisen mukaan.
Tyypillisesti asiakasennakon määrä on 10-30 prosenttia projektin arvosta, ja
lisäksi asiakas maksaa suorituksia projektin etenemisen mukaan, mikä pienentää
selvästi projekteihin liittyvää riskiä ja rahoitustarvettamme. Arvioimme
jatkuvasti asiakkaidemme luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan.
Jos asiakkaallamme on maksuvaikeuksia, neuvottelemme kunkin projektin osalta
toteutusaikataulujen ja maksuehtojen mahdollisista muutoksista tai muista
tarvittavista toimenpiteistä. Emme pääsääntöisesti rahoita asiakasprojekteja.

Olemme sopeuttaneet kapasiteettiamme ja kustannusrakennettamme nykyistä kysyntää
vastaavaksi, jotta yhtiö säilyy kilpailukykyisenä. Maailmantalouden kasvun
hidastuminen on johtanut kovempaan hintakilpailuun, mitä pystymme osin
kompensoimaan matalammilla hankintahinnoilla. Kilpailijakentässämme ei ole
tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia, mutta niitä saattaa kuitenkin
olla odotettavissa konkurssien, yrityskauppojen ja uusien toimijoiden myötä.

Nettokäyttöpääoma ja investoinnit vaikuttavat oleellisesti rahoituksen
riittävyyteen. Olemme menestyksekkäästi vapauttaneet varoja nettokäyttöpääomasta
vuoden aikana. Vaikka olemme kehittäneet nettokäyttöpääoman hallintaan liittyviä
käytäntöjä, on silti mahdollista, että se alkaa kasvaa jälleen talouskasvun
alkaessa. Meillä ei ole meneillään suuria investointihankkeita, ja arvioimme,
että meillä on hyvät mahdollisuudet pitää tulevien vuosien investointitasot
maltillisina.

Toimintamme jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, että rahoitusta on saatavissa
riittävästi kaikissa olosuhteissa. Rahoituskriisi, joka edelleen vaikuttaa
rahoitusmarkkinoihin, voi vaikeuttaa velkarahoituksen saatavuutta ja/tai nostaa
sen hintaa. Arvioimme rahoitusvarojemme, jotka olivat 31.12.2009 yhteensä 976
miljoonaa euroa, sekä nostettavisssa olevien luottositoumustemme olevan
riittävät yhtiön välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi. Nostettavissa olevat
luottositoumukset olivat vuoden lopussa 500 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten
velkojemme keskimääräinen takaisinmaksuaika on 3,4 vuotta ja enemmän kuin puolet
pitkäaikaisista lainoistamme erääntyy vuoden 2011 jälkeen. Lainoissa ei ole
luottoluokitukseen perustuvia ennenaikaisen takaisinmaksun käynnistäviä
sopimusvakuuksia. Joihinkin lainasopimuksiin sisältyy pääomarakenteeseen
liittyviä ehtoja. Tällä hetkellä täytämme täysin rahoitussopimuksiimme liittyvät
sopimusvakuus- ja muut ehdot ja arvioimme liikkumavaramme näihin liittyen
riittäväksi.

Raaka-aineiden ja komponenttien hintamuutokset voivat vaikuttaa
kannattavuuteemme. Laskusuhdanteen vallitessa välittömien hankintakustannusten
nousuriski tyypillisesti pienenee. Toisaalta osa asiakkaistamme on
raaka-aineiden tuottajia, joiden toiminta- ja investointiedellytyksiä laskevat
raaka-ainehinnat voivat heikentää.

Taseessamme oli vuoden 2009 lopussa 863 miljoonaa euroa liikearvoa, joka liittyy
viimeisten 10 vuoden aikana tehtyihin yritysostoihin. Toimintaympäristössämme
tapahtuneiden merkittävien muutosten jälkeen olemme tehneet vuoden 2008
syyskuusta lähtien arvonalennustestauksen vuosineljänneksittäin, emmekä ole
havainneet tarvetta arvonalennuksiin. Neljänneksittäin tehtäviin
arvonalennustestauksiin sovelletaan samoja periaatteita kuin vuotuisiin
testauksiin, ja diskonttokorkoja on muutettu tarpeen mukaan.
Arvonalennustestauksen periaatteet on esitetty vuosikertomuksessamme.

Taseemme liikearvosta noin 350 miljoonaa euroa liittyy vuonna 2001
tapahtuneeseen Svedalan ostoon ja siten Kaivos- ja
maarakennusteknologiasegmenttiin sekä Kierrätys-liiketoimintalinjaan.
Liikearvosta 260 miljoonaa euroa liittyy vuoden 2006 lopussa Aker Kvaerneriltä
ostettuihin Pulping ja Power -liiketoimintoihin, joka kohdennettiin
Voimantuotanto- ja Kuidut -liiketoimintalinjoihin. Liikearvosta 50 miljoonaa
euroa liittyy vuonna 2000 ostettuun Beloitin paperikonehuoltotoimintaan, joka
kohdennettiin Paperi- ja kuituteknologiasegmenttiin. Liikearvosta 70 miljoonaa
euroa liittyy vuoden 2009 lopussa ostettuun Tamfeltin teollisten tekstiilien
liiketoimintaan. Loput liikearvosta liittyy useaan pienempään yritysostoon.
Liikevaihtoon ja kannattavuuteen suhteutettuna liikearvon osuus on korkein
Voimantuotanto-liiketoiminnassamme, jonka näkymät ovat hyvät uusiutuviin
energialähteisiin perustuvan voimantuotannon suotuisista kasvunäkymistä johtuen.
Tamfelt-liiketoimintaan liittyvä liikearvo on suhteellisen korkea
osakevaihtotarjouksen tekemisen, marraskuussa 2009, ja tarjouksen toteutumisen,
joulukuun lopun 2009, välisenä aikana tapahtuneen Metson osakkeen kurssinousun
seurauksena.

Rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat valuuttakurssiriskit. Valuuttakurssien
vaihtelut voivat vaikuttaa liiketoimintaamme, vaikka toimintamme
maantieteellinen laajuus vähentää yksittäisten valuuttojen merkitystä. Talouden
yleinen epävarmuus on omiaan lisäämään kurssivaihtelua. Suojaamme sitoviin
toimitus- ja hankintasopimuksiin perustuvat valuuttapositiot. Lisäksi Metson
yksiköt voivat suojata ennakoituja valuuttamääräisiä kassavirtojaan ottamalla
huomioon näiden merkittävyyden, kilpailutilanteen ja muut
sopeutumismahdollisuudet.Asiakirjojen luovutusvaatimus Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä

Metso Minerals Industries, Inc., yhdysvaltalainen tytäryhtiömme, sai
marraskuussa 2006 Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of Justice)
Antitrust-divisioonalta asiakirjojen luovutusvaatimuksen, jossa Metso Minerals
Industries, Inc:ia pyydetään toimittamaan viranomaisille tiettyjä asiakirjoja.
Asiakirjojen luovutusvaatimus liittyy viranomaisten tutkimukseen mahdollisista
kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomuksista kivenmurskaus- ja
seulontalaitteita valmistavan teollisuuden piirissä. Toimimme täydessä
yhteistyössä Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa. Metso kirjasi selvityksestä
noin 1,5 miljoonaa euroa kuluja vuonna 2009. Tutkimukseen liittyen ei ole
kirjattu erillistä varausta tilinpäätökseen 31.12.2009.Kapasiteetin sopeuttaminen kysyntätilanteeseen

Aloitimme kapasiteetin ja kustannusrakenteemme sopeuttamisen alhaisempaan
kysyntään jo vuoden 2008 alkupuolella ja jatkoimme toimenpiteitä vuoden 2009
aikana. Tavoitteenamme on ollut turvata liiketoimintamme kilpailukyky,
joustavuus ja kannattavuus. Tämä on tarkoittanut ulkopuolisen työvoiman käytön
vähentämistä, pysyviä henkilöstövähennyksiä, väliaikaisia lomautuksia ja
lyhennetyn työajan käyttöä, pienempien toimipisteidemme sulkemista ja tiukkaa
kustannuskuria läpi koko organisaation.

Arvioimme alunperin, että jos liikevaihtomme laskisi 20-30 prosenttia vuoden
2008 tasosta tämän laskusuhdanteen aikana ja tähtäisimme tyydyttävään
kannattavuuteen, meidän pitäisi vähentää kapasiteettikustannuksiamme (kaikki
kiinteäluonteiset rakenteeseemme liittyvät kustannukset mukaan lukien kaikki
henkilöstökustannukset) noin 500-600 miljoonalla eurolla vuodessa. Koska
todellinen liikevaihtomme lasku on ollut noin 20 prosenttia, emmekä usko sen
laskevan edelleen, kapasiteettikustannusten vähennystarve on pienentynyt
400-450 miljoonaan euroon. Arvioimme, että vuoden 2009 loppuun mennessä
aloitetuilla toimenpiteillä katamme lähes kokonaan 400-450 miljoonan euron
sopeuttamistarpeen, ja että yli puolet säästövaikutuksista toteutui jo vuoden
2009 loppuun mennessä. Yli puolet säästöistä saavutetaan henkilöstövähennyksin
ja loput muilla toimenpiteillä. Henkilöstövähennyksin saavutetut
kustannussäästöt ovat luonteeltaan pysyvämpiä, kun taas muiden kustannusten
odotetaan pääosin palautuvan vähitellen samalle tasolle markkina-aktiviteetin
piristyessä.

Kesäkuun 2008 lopusta vuoden 2009 loppuun mennessä olemme vähentäneet vakituisen
henkilöstömme määrää 3 848:lla. Lisäksi on tehty jo päätöksiä tai neuvotteluja
on meneillään edelleen vähentää henkilöstömme määrää 760 henkilöllä vuoden 2010
ensimmäisellä puoliskolla. Kaikkiaan arvioimme henkilöstömäärämme pienenevän
noin 4 600 henkilöllä vuoden 2008 kesäkuusta vuoden 2010 puoliväliin mennessä.
Vähennyksestä noin 3 000 tapahtuu Suomessa ja Ruotsissa.

Näihin irtisanomisiin ja yksiköiden sulkemisiin liittyen kirjasimme vuoden 2009
aikana noin 75 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset.

Vuonna 2009 kiinteät myynnin ja hallinnon yleiskustannukset laskivat 140
miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2008. Hankinnan ja valmistuksen
yleiskustannuksiin liittyvät henkilöstökulut laskivat noin 100 miljoonalla
eurolla. Lisäksi olemme saavuttaneet säästöjä muissa kiinteissä valmistuksen ja
hankinnan kustannuksissa.

Kaivos- ja maarakennusteknologian henkilöstömäärä laski yli 15 prosenttia,
eniten Suomessa, Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. Energia- ja ympäristöteknologian
henkilöstömäärä laski Suomessa ja Yhdysvalloissa. Paperi- ja kuituteknologian
henkilöstömäärä laski erityisesti Suomessa ja Ruotsissa.

Oheisessa taulukossa on eritelty kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteisiin
liittyvät henkilöstövähennykset.


+------------------------------------+-----------+-----------+----------+------+
|                   | Kaivos- ja|Energia- ja|Paperi- ja| Metso|
|                  |maarakennus| ympäristö-| kuitutek-|   |
|                  |-teknologia| teknologia|  nologia|   |
+------------------------------------+-----------+-----------+----------+------+
|Henkilöstö 30.6.2008        |   10 503|   6 311|  10 089|28 069|
+------------------------------------+-----------+-----------+----------+------+
|Yritysostot, heinäkuu 2008 -    |    590|    223|   2 421| 3 234|
|joulukuu 2009            |      |      |     |   |
+------------------------------------+-----------+-----------+----------+------+
|Yritysmyynnit, heinäkuu 2008 -   |     -|     -|   -289| -289|
|joulukuu 2009            |      |      |     |   |
+------------------------------------+-----------+-----------+----------+------+
|Vertailukelpoinen henkilöstömäärä  |   11 093|   6 534|  12 221|31 014|
+------------------------------------+-----------+-----------+----------+------+
|Henkilöstömäärä 31.12.2009     |   9 541|   6 060|  10 459|27 166|
+------------------------------------+-----------+-----------+----------+------+
|Todellinen vähennys , heinäkuu 2008 |   1 552|    474|   1 762| 3 848|
|- joulukuu 2009           |      |      |     |   |
+------------------------------------+-----------+-----------+----------+------+
|Arvioidut vähennykset päätetyistä ja|      |      |      |    |
|käynnissä olevista hankkeista    |    200|    170|    390|  760|
+------------------------------------+-----------+-----------+----------+------+
|Päätetyt henkilöstövähennykset   |   1 752|    644|   2 152| 4 608|
|yhteensä              |      |      |     |   |
+------------------------------------+-----------+-----------+----------+------+
|Lomautukset henkilötyövuosina    |      |      |      |  600|
+------------------------------------+-----------+-----------+----------+------+

Henkilöstö

Palveluksessamme oli vuoden lopussa 27 166 henkilöä, mikä oli 2 156 henkilöä
vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa (31.12.2008: 29 322 henkilöä). Henkilöstömäärä
väheni kaikissa raportointisegmenteissä ja erityisesti Suomessa ja Ruotsissa
kapasiteetin  sopeuttamistoimenpiteiden seurauksena. Vuoden aikana tehdyt
yritysostot toivat noin 1 600 uutta työntekijää Metsoon. Kun huomioidaan
yritysostojen vaikutus, henkilöstömäärä laski noin 3 750 henkilöllä.
Kehittyvillä markkinoilla työskentelevän henkilöstömme osuus pysyi edellisvuoden
tasolla ja oli 31 prosenttia. Tammi-joulukuussa palveluksessamme oli keskimäärin
27 813 henkilöä.

Kaivos- ja maarakennusteknologia työllisti 35 prosenttia, Energia- ja
ympäristöteknologia 22 prosenttia ja Paperi- ja kuituteknologia 39 prosenttia
sekä Valmet Automotive, palvelukeskukset ja konsernihallinto 4 prosenttia
henkilöstöstämme. Eniten metsolaisia työskenteli Suomessa, Yhdysvalloissa,
Ruotsissa, Kiinassa ja Brasiliassa. Näissä maissa oli 69 prosenttia koko
Metso-konsernin henkilöstöstä.

Vaativasta toimintaympäristöstä huolimatta jatkoimme globaalien
henkilöstöjohtamiskäytäntöjemme ja niitä tukevien prosessien, järjestelmien ja
organisaation uudistamista. Veimme läpi keskeiset koulutusohjelmamme ja
jatkoimme työturvallisuuden kehittämistä.

Vuonna 2009 päätimme uusista koko konsernin kattavista
työturvallisuustavoitteista. Asetimme yhteiseksi työturvallisuustavoitteeksi
jokaiselle Metson yksikölle alle 10 sairauspoissaoloihin johtanutta
onnettomuutta miljoonaa työtuntia kohden vuoteen 2012 mennessä.

Metsossa palkan määräytymisen perusteina ovat paikalliset ja yksilölliset
sopimukset, tehtävässä suoriutuminen sekä tehtävien vaativuus. Peruspalkkaa
täydentävät tuloksiin sidotut palkkiojärjestelmät. Vuonna 2009 palkkoja
maksettiin yhteensä 991 miljoonaa euroa (2008: 1 066 milj. e).Henkilöstö alueittain

               31.12.09      %:a 31.12.08      %:a Muutos
                    konsernin       konsernin   %
                  henkilöstöstä     henkilöstöstä
--------------------------------------------------------------------------------
 Suomi            8 746      32  9 252      32   -5
--------------------------------------------------------------------------------
 Muut Pohjoismaat       2 995      11  3 332      11  -10
--------------------------------------------------------------------------------
 Muu Eurooppa         3 678      13  3 842      13   -4
--------------------------------------------------------------------------------
 Pohjois-Amerikka       3 428      13  3 964      14  -14
--------------------------------------------------------------------------------
 Etelä- ja Väli-Amerikka   2 618      10  2 991      10  -12
--------------------------------------------------------------------------------
 Aasia ja Tyynenmeren alue  4 316      16  4 469      15   -3
--------------------------------------------------------------------------------
 Muu maailma         1 385       5  1 472       5   -6
--------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä          27 166      100  29 322      100   -7
--------------------------------------------------------------------------------Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistämme

Olemme laatineet erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti, ja se
kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Selvitys sisältyy
vuosikertomukseemme, mutta julkaistaan erillään hallituksen
toimintakertomuksesta. Se on saatavissa myös verkkosivustoltamme osoitteesta
www.metso.com/sijoittajat.Muutoksia ylimmässä johdossamme

Perttu Louhiluoto nimitettiin heinäkuussa Kaivos- ja maarakennusteknologian
EMEA-markkina-alueesta vastaavaksi johtajaksi ja uuden tehtävänsä myötä hän jäi
pois Metson johtoryhmästä ja Metson ylimmän johdon foorumista (Metso Executive
Forum, MEF).

Heinäkuussa konsernin henkilöstöjohtaja, Merja Kamppari nimitettiin jäseneksi
MEF:iin. Kierrätys-liiketoimintamme aiempi johtaja Heinz Gerdes jäi eläkkeelle
vuoden 2009 lopussa ja jäi samalla pois MEF:istä.

Metson Paperi- ja kuituteknologian Etelä-Amerikan aluejohtaja Celso Tacla
nimitettiin MEF:in uudeksi jäseneksi 22.1.2010 alkaen.Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Vuotuisen strategiakierroksemme yhteydessä elokuussa arvioimme pitkän aikavälin
taloudelliset tavoitteemme ja ne pidettiin ennallaan. Lisätietoja
taloudellisista tavoitteista verkkosivustoltamme: www.metso.com/sijoittajatVarsinaisen yhtiökokouksemme päätökset

Varsinainen yhtiökokouksemme vahvisti 31.3.2009 vuoden 2008 tilinpäätöksen sekä
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 0,70
euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 15.4.2009. Lisäksi yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,68 euroa/osake lisäosingon
maksamisesta vuoden loppuun mennessä yhtiön markkinanäkymien ja taloudellisen
tilanteen sitä puoltaessa. Heinäkuussa 2009 hallitus päätti olla jakamatta
lisäosinkoa. Metson taloudellinen tulos ja taloudellinen asema olivat tuolloin
vakaat ja kehittyneet Metson johdon odotuksien mukaisesti, mutta markkinanäkymät
vuodelle 2010 jatkuvat epävarmoina.

Yhtiökokous valitsi hallituksemme puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja
varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramon. Uudeksi hallituksemme jäseneksi valittiin
Pia Rudengren. Hallituksemme jäseninä jatkoivat Maija-Liisa Friman, Christer
Gardell, Arto Honkaniemi ja Yrjö Neuvo. Hallituksemme pitkäaikainen
puheenjohtaja Matti Kavetvuo oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uutta
hallitusta valittaessa. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa
vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 600 euron palkkio niistä kokouksista,
joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Tilintarkastajanamme jatkoi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle.Metson hallituksen valiokunnat ja henkilöstön edustus

Hallituksemme valitsi järjestäytymiskokouksessaan 31.3.2009 keskuudestaan
tarkastus- sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Maija-Liisa Friman (pj.), Arto Honkaniemi ja Pia
Rudengren. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Jukka Viinanen (pj.),
Christer Gardell, Yrjö Neuvo ja Jaakko Rauramo.

Suomen yksiköidemme henkilöstöryhmät ovat valinneet Jukka Leppäsen henkilöstön
edustajaksi. Hän osallistuu hallituksemme kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana,
ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.Osakkeet ja osakepääoma

Osakepääomamme oli vuoden 2009 lopussa 240 982 843,80 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Osakemäärään sisältyy 409 617 emoyhtiön
hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa 0,27 prosenttia Metson osakkeiden ja
äänien kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
vuoden 2009 aikana ilman omia osakkeita oli 141 477 476.

Joulukuussa 2009 kaupparekisteriin rekisteröitiin 8 593 642 uutta Metson
osaketta. Uudet osakkeet liittyivät Metson Tamfelt Oyj Abp:sta tekemän
osakevaihtotarjouksen toteuttamiseen. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon
ja muuhun varojenjakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Metsossa
rekisteröintipäivästä lukien.

Joulukuussa 2009 purettiin Metson osakepalkkiojärjestelmää hallinnoimaan
perustettu MEO1V Incentive Ky, ja sen omistuksessa olleet 48 776 Metson omaa
osaketta siirrettiin Metso Oyj:n omistukseen.

Helmikuussa 2009 toteutimme 300 000 oman osakkeen takaisinoston liittyen
lokakuussa 2008 päätettyyn osakepohjaiseen johdon kannustinjärjestelmäämme
(Metso Share Ownership Plan 2009-2011). Osakkeiden keskimääräinen ostohinta oli
8,28 euroa ja kokonaisarvo 2 483 495,48 euroa.

Osakekantamme markkina-arvo 31.12.2009 oli 3 693 miljoonaa euroa ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Metson hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä omistivat 31.12.2009 yhteensä
15 600 osaketta, joka on 0,01 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta.
Metson johtoryhmä ja heidän lähipiirinsä omistivat joulukuun lopussa yhteensä
75 251 Metso Oyj:n osaketta, eli 0,05 prosenttia osakepääomasta ja äänivallasta.
Yhteensä hallituksen ja johtoryhmän omistusten osuus oli 0,06 prosenttia
osakepääomasta ja äänivallasta. Ajantasainen tieto Metson ilmoitusvelvollisista
sisäpiiriläisistä omistuksineen on nähtävissä verkkosivustoltamme:
www.metso.com/sijoittajat.

Metson tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön
liittyviä voimassaolevia sopimuksia.Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Metson osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa konsernin ja
liiketoimintojen johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Lisätietoja saa
verkkosivustoltamme: www.metso.com/sijoittajat.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2006-2008

Osakepohjaiset palkkiot perustuen vuoden 2008 kannustinjärjestelmään maksettiin
maaliskuussa 2009 hallituksen määrittämien ansaintakriteerien perusteella.
Palkkioina jaettiin 34 265 osaketta, mikä vastasi noin 0,02 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Johtoryhmän jäsenten osuus oli 6 996 osaketta eli 25
prosenttia enimmäismäärästä.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2009-2011

Lokakuussa 2008 hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä
vuosille 2009-2011. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso ja siihen
osallistuminen vaati ohjelman alussa henkilökohtaista sijoitusta Metson
osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja
ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Ohjelman
piiriin kuuluu noin 89 henkilöä. Järjestelmästä maksettavat palkkiot voivat
vastata enintään 373 175 Metson osaketta ja palkkiona käytetään
osakemarkkinoilta hankittavia osakkeita. Kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen
arvoa laimentavaa vaikutusta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi
olla yhteensä korkeintaan 77 400 osaketta vuosien 2009-2011 järjestelmästä.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2010-2012

Lokakuussa 2009 hallitus päätti uudesta, vastaavasta johdon osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä vuosille 2010-2012. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden
ansaintajakso, ja siihen osallistuminen vaati henkilökohtaista sijoitusta Metson
osakkeisiin. Mahdollinen palkkio edellyttää jatkuvaa työsuhdetta Metsolla ja
ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Järjestelmän
piiriin kuuluu noin 92 Metson avainhenkilöä. Järjestelmästä maksettavat palkkiot
voivat vastata enintään noin 343 000 Metson osaketta ja palkkiona käytetään
osakemarkkinoilta hankittavia osakkeita. Kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen
arvoa laimentavaa vaikutusta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi
olla korkeintaan 77 400 osaketta vuosien 2010-2012 järjestelmästä.


RAPORTOINTISEGMENTIT

Kaivos- ja maarakennusteknologia


                  |  |  |   |   |   |
 Miljoonaa euroa          | Q4| Q4|Muutos| 2009| 2008|Muutos
                  | /09| /08|   %|   |   |   %
------------------------------------+----+----+------+-----+------+-------
 Liikevaihto            | 524| 717|  -27|2 075| 2 586|  -20
------------------------------------+----+----+------+-----+------+-------
 Palveluliiketoiminnan liikevaihto | 228| 296|  -23| 967| 1 078|  -10
------------------------------------+----+----+------+-----+------+-------
    %:a liikevaihdosta       | 44| 42|    |  47|  42|
------------------------------------+----+----+------+-----+------+-------
 Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja|   |   |    |   |    |
 aineettoman käyttöomaisuuden    |   |   |    |   |    |
 poistoja (EBITA)          |45,6|91,9|  -50|202,8|361,2 |  -44
------------------------------------+----+----+------+-----+------+-------
    %:a liikevaihdosta       | 8,7|12,8|    | 9,8| 14,0 |
------------------------------------+----+----+------+-----+------+-------
 Liikevoitto            |44,2|91,3|  -52|198,8|358,4 |  -45
------------------------------------+----+----+------+-----+------+-------
    %:a liikevaihdosta       | 8,4|12,7|    | 9,6| 13,9 |
------------------------------------+----+----+------+-----+------+-------
 Saadut tilaukset          | 457| 339|  35|1 660| 2 709|  -39
------------------------------------+----+----+------+-----+------+-------
 Tilauskanta kauden lopussa     |   |   |    |1 041| 1 492|  -30
------------------------------------+----+----+------+-----+------+-------
 Henkilöstö kauden lopussa     |   |   |    |9 541|11 259|  -15
------------------------------------+----+----+------+-----+------+-------Kaivos- ja maarakennusteknologian liikevaihto laski 20 prosenttia
vertailukaudesta ja oli 2 075 miljoonaa euroa. Kaivosala-liiketoimintalinjan
liikevaihto laski noin 12 prosenttia ja Maarakennus-liiketoimintalinjan noin 31
prosenttia. Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 10 prosenttia
vertailukaudesta ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 47 prosenttia (2008:
42 %).

Kaivos- ja maarakennusteknologian vuoden 2009 liikevoitto oli 198,8 miljoonaa
euroa eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta (358,4 milj. e ja 13,9 %). Liikevoittoa
rasittivat noin 22 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset liittyen useissa
yksiköissä tehtyihin kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteisiin. Liikevoittoon
sisältyy noin 23 miljoonan euron myyntivoitto Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n
osakkeiden myynnistä. Kaivosala-liiketoimintalinjan kannattavuus heikkeni, mutta
säilyi hyvänä. Maarakennus-liiketoimintalinjan kannattavuus puolestaan heikkeni
selvästi vertailukaudesta laskeneiden toimitusmäärien, tehtaiden heikon
käyttöasteen sekä kapasiteetin sopeuttamistoimista aiheutuneiden
kertakustannusten seurauksena. Loppuvuotta kohden kannattavuutta heikensi myös
kiristynyt hintakilpailu sekä varastossa olevien koneiden ja osien myyntiin
liittynyt kampanjahinnoittelu.

Saatujen tilausten arvo laski 39 prosenttia vertailukaudesta ja oli vuoden
lopussa 1 660 miljoonaa euroa (2008: 2 709 milj. e). Uusien tilausten määrä
laski molemmilla liiketoimintalinjoilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla.
Kehittyviltä markkinoilta saatujen tilausten suhteellinen osuus pysyi vuoden
2008 tasolla ja oli 51 prosenttia (2008: 50 %). Aiemmin saatuja tilauksia
peruuntui vuoden aikana noin 112 miljoonan euron arvosta. Vuoden suurimpia
tilauksia oli hienomurskaus- ja seulontajärjestelmän tilaus Norsk Steinilta
Norjasta. Solmimme myös monivuotisen palvelusopimuksen AngloGold Ashantin kanssa
Ghanassa sijaitsevan Iduapriem-kaivoksen kaivoslaitteiden huollosta ja
ylläpidosta sekä teknisestä tuesta ja henkilökunnan kouluttamisesta.

Tilauskanta laski vuoden 2008 lopusta 30 prosenttia ja oli joulukuun lopussa
1 041 miljoonaa euroa (31.12.2008: 1 492 milj. e). Huomioitaessa peruuntuneiden
tilausten vaikutus, tilauskanta oli 23 prosenttia pienempi kuin vuotta
aikaisemmin. Noin 150 miljoonaan euroon tilauskannassa olevista
kaivoslaitetilauksista sisältyy toimitusaikaan liittyvää epävarmuutta.
Energia- ja ympäristöteknologia

                  |  |  |   |   |   |
 Miljoonaa euroa          | Q4/| Q4/|Muutos| 2009| 2008|Muutos
                  | 09| 08|   %|   |   |   %
------------------------------------+----+----+------+-----+-----+-------
 Liikevaihto            | 419| 503|  -17|1 523|1 775|  -14
------------------------------------+----+----+------+-----+-----+-------
 Palveluliiketoiminnan liikevaihto | 137| 151|  -9| 516| 548|  -6
------------------------------------+----+----+------+-----+-----+-------
    %:a liikevaihdosta       | 33| 30|    |  35|  32|
------------------------------------+----+----+------+-----+-----+-------
 Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja|   |   |    |   |   |
 aineettoman käyttöomaisuuden    |   |   |    |   |   |
 poistoja (EBITA)          |32,8|60,5|  -46|136,3|198,3|  -31
------------------------------------+----+----+------+-----+-----+-------
    %:a liikevaihdosta       | 7,8|12,0|    | 8,9| 11,2|
------------------------------------+----+----+------+-----+-----+-------
 Liikevoitto            |27,8|56,0|  -50|118,1|176,0|  -33
------------------------------------+----+----+------+-----+-----+-------
    %:a liikevaihdosta       | 6,6|11,1|    | 7,8| 9,9|
------------------------------------+----+----+------+-----+-----+-------
 Saadut tilaukset          | 504| 341|  48|1 297|1 658|  -22
------------------------------------+----+----+------+-----+-----+-------
 Tilauskanta kauden lopussa     |   |   |    |1 032|1 204|  -14
------------------------------------+----+----+------+-----+-----+-------
 Henkilöstö kauden lopussa     |   |   |    |6 060|6 357|  -5
------------------------------------+----+----+------+-----+-----+-------Energia- ja ympäristöteknologian liikevaihto laski 14 prosenttia
vertailukaudesta ja oli    1 523 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku oli
voimakkainta Kierrätys-liiketoimintalinjalla, 34 prosenttia.
Voimantuotanto-liiketoimintalinjan liikevaihto laski 6 prosenttia ja
Automaatio-liiketoimintalinjan liikevaihto 14 prosenttia. Palveluliiketoiminnan
liikevaihto supistui 6 prosenttia vertailukaudesta ja sen osuus segmentin
liikevaihdosta oli 35 prosenttia (2008: 32 %).

Energia- ja ympäristöteknologian tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman
käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna ja oli
136,3 miljoonaa euroa eli 8,9 prosenttia liikevaihdosta (2008: 198,3 milj. e ja
11,2 %). EBITA:an sisältyy noin 11 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia
kapasiteetin sopeutustoimenpiteistä ja EBITA ennen näitä oli 9,7 prosenttia
liikevaihdosta.

EBITA-% parani hieman edellisvuodesta Voimantuotanto-liiketoimintalinjalla ja
heikkeni hieman, mutta pysyi edelleen hyvällä tasolla
Automaatio-liiketoimintalinjalla. Kierrätys-liiketoimintalinjan kannattavuus
laski heikolle tasolle johtuen matalista toimitusmääristä, kireästä
hintakilpailusta ja alhaisesta kapasiteetin käyttöasteesta.

Saadut tilaukset laskivat 22 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 1 297
miljoonaa euroa. Saadut tilaukset pysyivät Voimantuotanto-liiketoimintalinjalla
vertailuvuoden tasolla ja laskivat Automaatio-liiketoimintalinjalla noin
neljänneksellä vertailukaudesta. Kierrätys-liiketoimintalinjalla tilaukset
jäivät selvästi edellisvuotta alhaisemmalle tasolle. Segmentin aiemmin saamia
tilauksia peruuntui 96 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen peruuntunut tilaus
oli Zhanjiang Chenmingin soodakattilatilaus, jonka arvo oli noin 60 miljoonaa
euroa. Loput peruutuksista liittyivät Kierrätys-liiketoimintalinjaan. Suurimmat
uudet tilaukset saatiin voimantuotantoteollisuudelta, mm. voimakattila
Industrias Celulosa Aragonesan (SAICA) uuteen kierrätyspolttoainetta
hyödyntävään voimalaitokseen Espanjaan, voimakattila ja automaatiojärjestelmä
PGE Zespól Elektrowni Dolna Odra S.A.:n lämmön ja sähkön
yhteistuotantolaitokselle Puolaan sekä biomassakattilalaitos ja
automaatiojärjestelmä Nacogdochesin voimalaitokseen Yhdysvaltoihin ja
jätekaasutuslaitos Lahti Energia Oy:lle. Lisäksi saimme laajan
automaatiojärjestelmätilauksen Shangong Huatai Paperin uudelle
paperintuotantolinjalle Kiinaan.

Vuoden lopun tilauskanta, 1 032 miljoonaa euroa, oli 14 prosenttia pienempi (6
prosenttia pienempi, kun huomioidaan peruuntuneiden tilausten vaikutus) kuin
vuoden 2008 lopussa. Noin 100 miljoonaan euroon tilauskannassa olevista
projekteista sisältyy toimituksen ajoitukseen liittyvää epävarmuutta. Tällaisiin
epävarmoihin tilauksiin kuuluu mm. voimakattila- ja automaatiotoimitukset
sellutehdasprojektiin Fibrialle Brasiliaan.Paperi- ja kuituteknologia

                  |  |  |   |   |   |
 Miljoonaa euroa          | Q4/| Q4/|Muutos| 2009| 2008|Muutos
                  | 09| 08|   %|   |   |   %
------------------------------------+----+----+------+------+------+-------
 Liikevaihto            | 406| 627|  -35| 1 408| 2 044|  -31
------------------------------------+----+----+------+------+------+-------
 Palveluliiketoiminnan liikevaihto | 159| 204|  -22|  569|  718|  -21
------------------------------------+----+----+------+------+------+-------
    %:a liikevaihdosta       | 39| 33|    |  41|  35|
------------------------------------+----+----+------+------+------+-------
 Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja|   |   |    |    |    |
 aineettoman käyttöomaisuuden    |   |   |    |    |    |
 poistoja (EBITA)          |-3,3|51,2|  n/a| 16,5|146,1 |  -89
------------------------------------+----+----+------+------+------+-------
    %:a liikevaihdosta       |-0,8| 8,2|    |  1,2| 7,1 |
------------------------------------+----+----+------+------+------+-------
 Liikevoitto            |-7,0|46,9|  n/a|  0,8|130,1 |  -99
------------------------------------+----+----+------+------+------+-------
    %:a liikevaihdosta       |-1,7| 7,5|    |  0,1| 6,4 |
------------------------------------+----+----+------+------+------+-------
 Saadut tilaukset          | 401| 207|  94| 1 384| 2 021|  -32
------------------------------------+----+----+------+------+------+-------
 Tilauskanta kauden lopussa     |   |   |    | 1 380| 1 434|  -4
------------------------------------+----+----+------+------+------+-------
 Henkilöstö kauden lopussa     |   |   |    |10 459|10 544|  -1
------------------------------------+----+----+------+------+------+-------


Paperi- ja kuituteknologian vuoden 2009 liikevaihto laski 31 prosenttia ja oli
1 408 miljoonaa euroa. Markkinoiden yleisen hiljenemisen sekä
asiakasteollisuuksien alhaisten käyttöasteiden seurauksena palveluliiketoiminnan
liikevaihto laski vuoden aikana 21 prosenttia. Sen osuus liikevaihdosta oli
kuitenkin 41 prosenttia lähinnä vähäisestä laitemyynnistä johtuen (2008: 35 %).

Paperi- ja kuituteknologian tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman
käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 16,5 miljoonaa euroa ja 1,2 prosenttia
liikevaihdosta (2008: 146,1 milj. e ja 7,1 %). Tulokseen sisältyy noin 42
miljoonaa euroa kapasiteetin sopeutustoimenpiteistä johtuvia kertaluonteisia
kustannuksia. EBITA ilman edellä mainittuja kertaluonteisia kapasiteetin
sopeutustoimenpiteistä aiheutuneita kuluja oli 58,2 miljoonaa euroa eli 4,1
prosenttia liikevaihdosta. Muita tulokseen vaikuttaneita kertaluonteisia kuluja
olivat 9 miljoonan euron valuuttasuojausjärjestelyjen purkamiskulu liittyen
peruuntuneeseen Zhanjiang Chenmingin sellutehdasprojektiin ja noin 4 miljoonan
euron luottotappiovaraus liittyen kahden yhdysvaltalaisen asiakkaamme
konkurssimenettelyihin. Paperit-liiketoimintalinjan EBITA ennen kapasiteetin
sopeutuskustannuksia säilyi tyydyttävänä, kun taas Kuidut-liiketoimintalinjan
EBITA ennen kapasiteetin sopeutuskustannuksia oli tappiollinen johtuen lähinnä
voimakkaasti laskeneista volyymeista. Segmentin kannattavuutta heikensi myös
tuotanto- ja suunnitteluyksiköidemme vajaakäyttö.

Paperi- ja kartonkiteollisuuden sekä pehmopaperiteollisuuden uusien linjojen ja
koneiden kysyntä säilyi tyydyttävänä. Massateollisuuden koneiden ja laitteiden
kysyntä sen sijaan oli heikkoa, vaikka paranikin vuoden viimeisellä
neljänneksellä. Kokonaisuudessaan Paperi- ja kuituteknologian saatujen tilausten
arvo laski 32 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna ja oli 1 384 miljoonaa euroa.
Suurimpiin saatuihin tilauksiin lukeutuvat hienopaperilinja Zhanjiang
Chenmingille sekä päällystettyä hienopaperia valmistavat linjat Shandong Huatai
Paper -yhtiölle ja Shouguang MeiLun Paper Co. Ltd.:n tehtaalle - kaikki Kiinaan.
Joulukuun lopun tilauskanta oli 1 380 miljoonaa euroa, josta noin 240 miljoonaa
euroa liittyy Brasilialaiselle Fibrialle toimitettavaan selluprojektiin, jonka
toimitusaikataulu on avoin. Kun otetaan huomioon aikaisemmin saatujen tilausten
peruuntumiset, tilauskanta oli 5 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin.Valmet Automotive

Valmet Automotiven liikevaihto vuonna 2009 oli 56 miljoonaa euroa (2008: 65
milj. e). Liiketappio oli 8,2 miljoonaa euroa (2008: tappio 3,5 milj. e). Vuoden
aikana Valmet Automotiven tuotantomäärät laskivat rajusti ja keskimääräinen
tuotantomäärä oli 63 autoa päivässä (2008: 87 autoa). Joulukuun lopussa Valmet
Automotiven henkilöstömäärä oli 679 (31.12.2008: 783 henkilöä).

Elokuussa Valmet Automotive allekirjoitti sopimuksen norjalaisen THINK Global
AS:n kanssa THINK City -sähköauton valmistuksesta ja suunnittelusta. Suunniteltu
tuotantomäärä on useita tuhansia autoja vuodessa ja sarjatuotanto alkoi vuoden
2009 lopussa.

Tammikuussa Valmet Automotive sopi sähkökäyttöisen golfauto Garian
suunnittelusta ja valmistuksesta tanskalaiselle Garia A/S:lle. Sopimus on
monivuotinen, ja se sisältää muutamien tuhansien Garia-golfautojen valmistuksen
vuosittain. Sarjatuotanto alkoi vuoden 2009 lopussa.

Vuoden 2008 lopussa Valmet Automotive ja yhdysvaltalainen Fisker Automotive Inc.
allekirjoittivat monivuotisen yhteistyösopimuksen verkosta ladattavan Fisker
Karma         -hybridiauton valmistuksesta ja suunnittelusta Suomessa.
Ensimmäiset Fisker Karma    -hybridiautot toimitetaan vuoden 2010 aikana.
Vuosituotannoksi on täydellä kapasiteetilla suunniteltu 15 000 autoa.

Valmet Automotiven valmistussopimus Porsche AG:n kanssa jatkuu vuoteen 2012.Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Nimitysvaliokunta ehdottaa seitsemää jäsentä Metson hallitukseen

Metson yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2010, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa
Friman, Christer Gardell, Yrjö Neuvo, Pia Rudengren ja Jukka Viinanen valitaan
uudelleen. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Jukka Viinanen
ja varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Friman. Nimitysvaliokunta ehdottaa myös,
että hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi diplomi-insinööri Erkki
Pehu-Lehtonen sekä valtiotieteen maisteri, kauppaneuvos Mikael von Frenckell.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen
jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle
toimikaudelle vuosipalkkiota, joka on samansuuruinen kuin vuoden 2010
varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvällä toimikaudella maksettu palkkio:
hallituksen puheenjohtajalle 92 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle
56 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 45 000 euroa. Lisäksi
nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikille hallituksen jäsenille maksetaan
kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien
kokoukset. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia
maksetaan markkinoilta hankittavina Metso Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan
suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun
osavuosikatsaus ajalta 1.1- 31.3.2010 on julkistettu.

Nimitysvaliokunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön
edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten
hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön
edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen
jälkeen.

Metson nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kari Järvinen ja jäseninä Lars
Förberg, Matti Vuoria ja Harri Sailas. Jukka Viinanen ja Jaakko Rauramo toimivat
nimitysvaliokunnan asiantuntijajäseninä.Lähiajan näkymät

Ensimmäiset merkit maailmantalouden asteittaisesta elpymisestä olivat nähtävissä
osassa asiakasteollisuuksiamme vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Tästä
huolimatta arvioimme, että liiketoimintaympäristömme tulee jatkumaan vaativana
ainakin vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla.

Asiakkaamme ovat edelleen varovaisia investointipäätöksissään, mikä vaikuttaa
erityisesti laitekauppaamme sekä projektiliiketoimintaamme. Arvioimme, että
asiakkaidemme kapasiteetin käyttöasteet ovat hitaasti paranemassa, olettaen,
että maailmantalouden yleinen myönteinen kehitys jatkuu. Arvioimme tällä olevan
asteittain myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme.

Kaivosyhtiöiden laite- ja projektikyselyiden määrässä on ollut nähtävissä
piristymistä, ja arvioimme tämän vaikuttavan vähitellen myönteisesti alkaneen
vuoden tilauksiin. Vahvan tuote- ja palvelutarjontamme sekä laajan toimitetun
laitekantamme johdosta arvioimme kaivoslaitteidemme ja niihin liittyvien
palveluiden kysynnän paranevan asteittain nykyiseltä tasolta.

Maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän
arvioimme jatkuvan heikkona lukuun ottamatta Aasian ja Brasilian markkinoita,
joissa infrastruktuurin rakennushankkeet pitävät kysyntää yllä. Arvioimme, että
useiden maiden esittämillä, infrastruktuurin kehittämiseen liittyvillä talouden
tukitoimilla on pidemmällä aikavälillä myönteinen vaikutus
maarakennusteollisuuden tuotteiden kysyntään, mutta toistaiseksi vaikutukset
ovat olleet rajallisia. Arvioimme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan
kysynnän olevan tyydyttävää.

Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän
vahvistuvan rahoituksen saatavuuden parantuessa ja olevan hyvällä tasolla
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Useiden maiden asettamien uusiutuvien
energianlähteiden käytön lisäämistavoitteiden arvioidaan tukevan biomassan ja
jätteen käyttöön pohjautuvien voimalaitosten kysyntää. Palveluliiketoiminnan
kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää.

Arvioimme automaatiotuotteidemme kysynnän vahvistuvan vähitellen vuoden 2010
aikana öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuuden lisätessä investointejaan
energian hinnan ja kysynnän parantuessa. Automaatioratkaisujen
palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää.

Metallinkierrätyslaitteiden kysynnän arvioimme jatkuvan teräksen alhaisten
tuotantomäärien johdosta heikkona ja kiinteän jätteen kierrätyslaitteiden
kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää. Metallinkierrätyksen
palveluliiketoiminnan kysynnän arvioimme pysyvän heikkona vuonna 2010.

Arvioimme, että uusien kuitulinjojen kysyntä jatkuu heikkona, mutta uudistusten
ja palveluliiketoiminnan kysyntä vahvistuu vuoden aikana. Paperi- ja
kartonkilinjojen sekä pehmopaperilinjojen kysynnän arvioimme olevan tyydyttävää.
Arvioimme paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteiden parantuvan
vuoden aikana, minkä pitäisi lisätä asteittain palveluliiketoimintamme kysyntää.

Arvioimme vuoden 2010 liikevaihdon olevan noin samalla 5 miljardin euron tasolla
kuin vuonna 2009 ja kannattavuuden säilyvän tyydyttävänä. Arviomme perustuu
tilauskantaamme, jossa meillä on noin 2,7 miljardin tilaukset vuodelle 2010 sekä
oletukseemme, että maailmantalouden kasvun asteittainen vahvistuminen jatkuu.

Liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin
markkinanäkymiin ja nykyisen laajuiseen liiketoimintaan.Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2009 oli 1 373 256 006,77 euroa, josta
vuoden 2009 nettotulos on 252 714 943,24 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä
vuodelta jaetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät
voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotettu osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 6.4.2010 ja osinko maksetaan 13.4.2010.

Emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki täsmäytyspäivän
osakkeet oikeuttavat osinkoon.Varsinainen yhtiökokous 2010

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.3.2010 klo 15.00
Helsingin Messukeskuksessa (os. Messuaukio 1, 00520 Helsinki).

Helsingissä helmikuun 8. päivänä 2010

Metso Oyj:n hallitusTähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen

(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut

(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

(4) vireillä olevien ja tulevien yritysostojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
              Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton

 KONSERNIN TULOSLASKELMA

                      10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
 Milj. e                   2009  2008  2009  2008
------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                 1 353 1 839 5 016 6 400

 Hankinnan ja valmistuksen kulut      -1 056 -1 371 -3 808 -4 733
------------------------------------------------------------------------
 Bruttokate                   297   468 1 208 1 667

 Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset    -250  -282  -938 -1 043

 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto    9    3   24   11

 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista       -1    1    0    2
------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                   55   190   294   637

 %:a liikevaihdosta             4,1 % 10,3 % 5,9 % 10,0 %

 Rahoitustuotot ja -kulut, netto        -13  -35  -72  -89
------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja               42   155   222   548

 Tuloverot                   -17  -43  -71  -158
------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos                25   112   151   390
------------------------------------------------------------------------

 Jakautuminen:

 Emoyhtiön omistajille              25   112   150   389

 Vähemmistölle                  0    0    1    1
------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos                25   112   151   390
------------------------------------------------------------------------ Tulos/osake, euroa              0,18  0,79  1,06  2,75

 Laimennettu tulos/osake, euroa        0,18  0,79  1,06  2,75 LAAJA TULOSLASKELMA

                           10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
 Milj. e                        2009  2008 2009 2008
--------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos                     25  112  151  390


 Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna       -3  -24  14  -33

 Myytävissä olevat osakesijoitukset
 verovaikutus huomioituna                 -6   -9  -1  -19

 Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot   13  -37  74  -49

 Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus
 huomioituna                        0   -8   0  -11

 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen
 vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) verovaikutus
 huomioituna                       -2  -22  -2  -22
--------------------------------------------------------------------------------
 Laajan tuloksen erät                   2  -100  85 -134


--------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden laaja tulos                  27   12  236  256
--------------------------------------------------------------------------------

 Jakautuminen:

 Emoyhtiön omistajille                  27   12  235  255

 Vähemmistölle                       0   0   1   1
--------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden laaja tulos                  27   12  236  256
--------------------------------------------------------------------------------

 KONSERNIN TASE


 VARAT


 Milj. e                   31.12.2009 31.12.2008
-------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat

 Aineettomat hyödykkeet

 Liikearvo                      863     778

 Muut aineettomat oikeudet              312     254
-------------------------------------------------------------------
                         1 175   1 032

 Aineelliset hyödykkeet

 Maa- ja vesialueet                  62     58

 Rakennukset                     261     239

 Koneet ja kalusto                  449     366

 Keskeneräinen käyttöomaisuus             47     63
-------------------------------------------------------------------
                           819     726

 Muut pitkäaikaiset varat

 Sijoitukset osakkuusyhtiöihin            13     14

 Myytävissä olevat osakesijoitukset          15     18

 Laina- ja muut korolliset saamiset          9      8

 Myytävissä olevat sijoitukset            130      5

 Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit     40      0

 Johdannaiset                     0      0

 Laskennallinen verosaatava             171     174

 Muut pitkäaikaiset varat               44     26
-------------------------------------------------------------------
                           422     245


-------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä           2 416   2 003
-------------------------------------------------------------------

 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus                 1 172   1 606


 Saamiset

 Myynti- ja muut saamiset              938   1 146

 Projektit, joiden valmistusasteen mukainen
 arvo ylittää asiakkailta laskutetut ennakot     312     362

 Korolliset saamiset                  8      9

 Myytävissä olevat sijoitukset            79      -

 Johdannaiset                     21     48

 Verosaamiset                     42     23
-------------------------------------------------------------------
                         1 400   1 588


 Rahat ja pankkisaamiset               727     314


-------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä           3 299   3 508
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
 VARAT YHTEENSÄ                  5 715   5 511
-------------------------------------------------------------------
 OMA PÄÄOMA JA VELAT

 Milj. e                         31.12.2009 31.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 Osakepääoma                           241     241

 Ylikurssirahasto                          -      -

 Muuntoerot                           -62    -136

 Arvonmuutos- ja muut rahastot                  710     490

 Kertyneet voittovarat                      894     849
--------------------------------------------------------------------------------
 Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä        1 783   1 444 Vähemmistön osuus                         9      9


--------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma yhteensä                      1 792   1 453
--------------------------------------------------------------------------------

 Velat

 Pitkäaikaiset velat

 Pitkäaikaiset lainat                     1 334   1 089

 Eläkevelvoitteet                         190     191

 Varaukset                             52     36

 Johdannaiset                            5      8

 Laskennallinen verovelka                     56     45

 Muut pitkäaikaiset velvoitteet                   4      4
--------------------------------------------------------------------------------
                                1 641   1 373


 Lyhytaikaiset velat

 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset               173     101

 Lyhytaikaiset lainat                       69     245

 Osto- ja muut velat                      1 065   1 189

 Varaukset                            235     218

 Saadut ennakot                          363     479

 Projektit, joissa asiakkailta laskutetut ennakot
 ylittävät
 valmistusasteen mukaisen arvon                  330     323

 Johdannaiset                           21     82

 Verovelat                             26     48
--------------------------------------------------------------------------------
                                 2 282   2 685


--------------------------------------------------------------------------------
 Velat yhteensä                        3 923   4 058
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ                 5 715   5 511
--------------------------------------------------------------------------------


 KOROLLINEN NETTOVELKA

 Milj. e                         31.12.2009 31.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset korolliset velat                1 334   1 089

 Lyhytaikaiset korolliset velat                  242     346

 Rahat ja pankkisaamiset                    -727    -314

 Muut korolliset varat                     -266    -22
--------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                             583   1 099
--------------------------------------------------------------------------------
 LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

                           10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
 Milj. e                        2009  2008 2009 2008
--------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminta:

 Tilikauden tulos                     25  112  151  390

 Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan rahavirran
 oikaisuerät

 Poistot                         38   36  143  138

 Korot ja osinkotuotot                  12   15  58  57

 Tuloverot                        17   43  71  158

 Muut                           14   16  18  34

 Käyttöpääoman muutos                  224  -140  518 -437
--------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat          330   82  959  340

 Maksetut korot ja saadut osingot            -16  -25  -51  -49

 Maksetut tuloverot                   -31  -49 -138 -154
--------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan rahavirta                283   8  770  137
--------------------------------------------------------------------------------
 Investointitoiminta:

 Käyttöomaisuusinvestoinnit               -38  -55 -116 -255

 Käyttöomaisuuden myynnit                 5   2   8  10

 Yritysostot, hankitut rahavarat vähennettynä       2  -13  -1  -44

 Liiketoimintojen myynnit, myydyt rahavarat
  vähennettynä                       -    -   2  12

 Rahoitusvarojen ostot (-) ja myynnit (+), netto     -78   1 -221   7

 Muut                            -    -   1  -7
--------------------------------------------------------------------------------
 Investointitoiminnan rahavirta             -109  -65 -327 -277
--------------------------------------------------------------------------------
 Rahoitustoiminta:

 Omien osakkeiden osto                   -    -  -2   -

 Maksetut osingot                      -    -  -99 -425

 Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-), netto      -61  132  59  621

 Muut                           -2    -  -6  15
--------------------------------------------------------------------------------
 Rahoitustoiminnan rahavirta               -63  132  -48  211
--------------------------------------------------------------------------------
 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos         111   75  395  71

 Valuuttakurssimuutosten vaikutus             4  -17  18  -24

 Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa          612  256  314  267
--------------------------------------------------------------------------------
 Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa         727  314  727  314
-------------------------------------------------------------------------------- VAPAA KASSAVIRTA


                           10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
 Milj. e                        2009  2008 2009 2008
--------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan rahavirta                283   8  770  137

 Käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit          -20  -32  -61 -118

 Käyttöomaisuuden myynnit                 5   2   8  10
--------------------------------------------------------------------------------
 Vapaa kassavirta                    268  -22  717  29
--------------------------------------------------------------------------------
 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY


                                 O-
                                sak-
                                keen-
                                omis-
                                 ta-
                                jil-
                                 le
                           Ar-    kuu-
                          von- Ker- luva
                   Yli-     muu-  ty-  oma Vä-  Oma
                 O- Kurs-      tos neet pää- hem- pää-
                 sa-  si- Muun- ja muut voit-  oma mis-  oma
                 ke-  ra-  to   ra-  to-  yh- tön  yh-
                pää- has-  e-  has-  va- teen-  o- teen-
 Milj. e             oma  to  rot   tot  rat  sä suus  sä
--------------------------------------------------------------------------------
 1.1.2008            241  77  -76   456  910 1 608  7 1 615
--------------------------------------------------------------------------------

 Laajan tuloksen erät        -   -  -60   -52  -22 -134   - -134

 Tilikauden  tulos         -   -   -    -  389  389  1  390
--------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden laaja tulos
 yhteensä              -   -  -60   -52  367  255  1  256


 Osingot              -   -   -    - -425 -425  -2 -427

 Osakeanti             -   -   -    -   -   -   -   -

 Omien osakkeiden osto       -   -   -    -   -   -   -   -

 Osakeperusteiset maksut
 verovaikutus
 huomioituna            -   -   -    4   -   4   -   4

 Ylikurssi- ja
 vararahaston
 alentaminen ja siirto       -  -77   -    77   -   -   -   -

 Muut                -   -   -    5  -3   2  3   5
--------------------------------------------------------------------------------
 31.12.2008           241   - -136   490  849 1 444  9 1 453
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
 1.1.2009            241   - -136   490  849 1 444  9 1 453
--------------------------------------------------------------------------------

 Laajan tuloksen erät        -   -  74   13  -2  85   -  85

 Tilikauden  tulos         -   -   -    -  150  150  1  151
--------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden laaja tulos
 yhteensä              -   -  74   13  148  235  1  236


 Osingot              -   -   -    -  -99  -99  -1 -100

 Osakeanti             -   -   -   206  -2  204   -  204

 Omien osakkeiden osto       -   -   -   -2   -  -2   -  -2

 Osakeperusteiset maksut
 verovaikutus huomioituna      -   -   -    1   -   1   -   1

 Muut                -   -   -    2  -2   0   -   0
--------------------------------------------------------------------------------
 31.12.2009           241   -  -62   710  894 1 783  9 1 792
--------------------------------------------------------------------------------

YRITYSOSTOT

Tamfeltin hankinta 2009

Metso hankki NASDAQ OMX Helsingin pörssissä kaupankäynnin kohteena olevan
Tamfelt Oyj Abp:n julkisella osakevaihtotarjouksella joulukuun lopussa 2009.
Kaupan arvo oli 215 miljoonaa euroa, josta 206 miljoonaa euroa maksettiin
laskemalla liikkeelle 8 593 642 uutta Metson osaketta, joita vastaan vaihdettiin
95,2 prosenttia vastaava osuus Tamfeltin osakkeista ja äänimäärästä. Jäljelle
jäänyt 2,0 prosentin osuus Tamfeltin osakkeista ja äänistä tullaan lunastamaan
käteisellä vuonna 2010 Suomen Osakeyhtiölain mukaisesti. Tämän osuuden arvioitu
arvo on noin 4 miljoonaa euroa. Ennen osakevaihtoa Metso omisti Tamfeltin
osakkeita 4 miljoonan euron arvosta eli 2,8 prosenttia Tamfeltin osakkeista ja
äänistä. Kaupan arvoon sisältyy 5 miljoonaa euroa kaupasta johtuvia kuluja ja
varainsiirtoveroa.

Kaupan arvo, aiemmin omistetut osakkeet mukaanlukien, ylitti Tamfeltin
nettovarallisuuden 117 miljoonalla eurolla, josta 53 miljoonaa euroa
kohdistettiin aineettomille hyödykkeille laskemalla hankituille asiakaskunnalle,
tilauskannalle ja teknologialle käyvät arvot. Lisäksi 10 miljoonaa euroa
kohdistettiin aineellisille hyödykkeille vastaamaan niiden käypää arvoa. Näihin
kohdistuksiin liittyvää laskennallista verovelkaa kirjattiin 16 miljoonaa euroa.
Jäljelle jäävä liikearvo 70 miljoonaa euroa perustuu henkilöstöön, merkittäviin
synergiahyötyihin sekä kasvaneeseen liiketoimintaportfolioon, joka tarjoaa
Metsolle mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa uusille markkinoille ja
asiakassegmenteille.

Mikäli Tamfelt olisi hankittu vuoden 2009 alussa, sen vaikutus Metson
liikevaihtoon olisi ollut 130 miljoonaa euroa. Tilikauden pro forma -tulosta ei
ole käytännössä mahdollista laskea yritysoston hankintamenon vaikutukset
huomioiden.

Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo alustavin arvoin:
                         Käypään
                         arvoon          Käypä
 Milj. e             Tasearvo  arvostaminen          arvo
--------------------------------------------------------------------------------
 Aineettomat hyödykkeet         4      53           57

 Aineelliset hyödykkeet         87      10           97

 Vaihto-omaisuus            30       -           30

 Myynti- ja muut saamiset        30       -           30

 Laskennallinen verovelka        -9      -16          -25

 Muut velat              -22       -          -22
--------------------------------------------------------------------------------
 Hankittu koroton
 nettovarallisuus           120      47          167


 Hankitut rahavarat                             19

 Hankitut velat                               -36

 Kauppahinta                                -215

 Osakeomistus ennen hankintaa                        -4

 Hankinnan kulut                               -1
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikearvo                                   70
--------------------------------------------------------------------------------

 Maksettu rahavastike                            -4

 Hankinnan kulut                               -1

 Hankitut rahavarat                             19
--------------------------------------------------------------------------------
 Yrityshankinnan nettorahavirta                         14
-------------------------------------------------------------------------------- Muut yritysostot 2009


 Marraskuussa Metso hankki kiinalaisen kromipinnoitusalalla toimivan Kromatek
 (Shanghai) Co. Ltd.:n. Hankintahinta oli alle miljoona euroa ja yritys
 liitettiin Metson Paperi- ja kuituteknologiasegmenttiin.


 Marraskuussa Metso osti myös yhdysvaltalaisen Pacific Internationalin
 päällystys- ja kaavinteräliiketoiminnan. Liiketoiminta kuului Portlandissa,
 Oregonissa toimivaan Pacific/Hoe Saw&Knife Companyyn. Hankintahinta oli
 miljoona euroa ja liiketoiminta yhdistettiin Paperi- ja
 kuituteknologiasegmenttiin.


 Lokakuussa Metso hankki tanskalaisen kiinteän jätteen murskaukseen
 tarkoitettuja liikuteltavia ja kiinteitä laitteita valmistavan M&J Industries
 A/S:n. Yhtiö liitettiin Kierrätys-liiketoimintalinjaan Metson Energia- ja
 ympäristöteknologiasegmenttiin. Velaton kauppahinta oli 15 miljoonaa euroa,
 josta 6 miljoonaa euroa kohdistettiin aineettomille hyödykkeille laskemalla
 hankituille asiakaskunnalle, teknologialle ja tilauskannalle käyvät arvot. 3
 miljoonaa euroa kohdistettiin aineellisten hyödykkeiden käyville arvoille.
 Jäljelle jäävä liikearvo, 4 miljoonaa euroa, perustuu Metson parantuneeseen
 markkina-asemaan uusilla ja nopeasti kasvavilla teollisuudenaloilla.


 Tammikuussa Metso ja Wärtsilä saattoivat päätökseen järjestelyt, joilla
 yhdistettiin Metson Heat & Power -liiketoiminta ja Wärtsilän
 Biopower-liiketoiminta yhteisyritykseen MW Power Oy. Metso omistaa yhtiöstä
 60 % ja Wärtsilä 40 %, sijoitettuaan yhtiöön apporttina
 Biopower-liiketoimintansa. Metso konsolidoi yhtiön kokonaan Energia- ja
 ympäristöteknologiasegmenttinsä Voimantuotanto-liiketoimintalinjaan.
 Hankinnasta syntyi 7 miljoonan euron liikearvo, joka perustuu Metson
 kasvaneeseen mahdollisuuteen tarjota uusiutuvia energialähteitä käyttäville
 markkinoille kilpailukykyisiä ratkaisuja kahden, toisiaan täydentävän
 liiketoimintansa avulla.

 Tammikuussa Metso hankki myös suomalaisen suunnittelutoimisto Oktokon Oy:n
 Voimantuotanto-liiketoimintalinjaansa.


 Hankitut liiketoiminnat kasvattivat Metson tammi-joulukuun 2009 liikevaihtoa
 hankintahetkestään lukien 115 miljoonalla eurolla ja tilikauden tulosta 6
 miljoonalla eurolla. Mikäli nämä yritysostot olisivat tapahtuneet vuoden 2009
 alussa, Metson liikevaihto olisi kasvanut 20 miljoonaa euroa ja tilikauden
 tulos pienentynyt miljoona euroa.


 Erittely yritysostoista tammi-joulukuussa 2009:


                              Käypään
                              arvoon Käypä
 Milj. e                   Tasearvo arvostaminen arvo
-------------------------------------------------------------------------
 Aineettomat hyödykkeet               1      8   9

 Aineelliset hyödykkeet               5      3   8

 Vaihto-omaisuus                  28       -  28

 Myynti- ja muut saamiset             21       -  21

 Laskennallinen verovelka             -1      -3  -4

 Muut velat                    -44       -  -44
-------------------------------------------------------------------------
 Hankittu koroton nettovarallisuus         10      8  18


 Hankitut rahavarat                          9

 Hankitut velat                           -20

 Kauppahinta                             -19
-------------------------------------------------------------------------
 Liikearvo                                12
-------------------------------------------------------------------------

 Maksettu rahavastike                        -19

 Aiempien yrityshankintojen kauppahintavelat             -5

 Hankitut rahavarat                          9
-------------------------------------------------------------------------
 Yrityshankintojen nettorahavirta                   -15
-------------------------------------------------------------------------
 VASTUUSITOUMUKSET


 Milj. e                   31.12.2009 31.12.2008
-----------------------------------------------------------------
 Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi       20     4

 Muut pantit ja sitoumukset

 Annetut kiinnitykset                1     1

 Pantatut varat                   -     -

 Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta        -     -

 Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi       7     9 Takaisinosto- ja muut sitoumukset          6     6

 Leasing- ja vuokrasitoumukset            226    152
----------------------------------------------------------------- JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT
 Milj. e                   31.12.2009        31.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------
 Valuuttatermiinisopimukset            1 390          1 460

 Koronvaihtosopimukset                128            168

 Optiosopimukset

 Ostetut                       13            12

 Myydyt                         6            12
--------------------------------------------------------------------------------

 Sähkötermiinisopimusten nimellismäärä oli 640 GWh
 31.12.2009 ja 635 GWh 31.12.2008.

 Ruostumattoman teräksen hintojen vaihtelulta suojautumiseen käytettävien
 nikkelitermiinisopimusten nimellismäärä oli 252 tonnia 31.12.2009 ja 258
 tonnia 31.12.2008.

 Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten
 käyttöä, ne eivät mittaa ao. riskien
 suuruutta. TUNNUSLUVUT

 Milj. e                           1-12/2009 1-12/2008
--------------------------------------------------------------------------------
 Tulos/osake, euroa                       1,06   2,75

 Laimennettu tulos/osake, euroa                 1,06   2,75


 Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa             11,89   10,19

 Oman pääoman tuotto (ROE), %                   9,8   26,0

 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %        10,0   23,2

 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, %       7,7   17,3

 Omavaraisuusaste kauden lopussa, %               35,7   30,9

 Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %           32,5   75,7


 Vapaa kassavirta                         717    29

 Vapaa kassavirta/osake, euroa                  5,07   0,20

 Kassavirtasuhde, %                        475     7


 Bruttoinvestoinnit (ilman yrityshankintoja)           117    255

 Yrityshankinnat, hankitut rahavarat vähennettynä          1    44

 Poistot                             143    138


 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1
 000 kpl)                           149 939  141 624

 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl)       141 477  141 595

 Laimennettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1
 000 kpl)                            141 526  141 595
-------------------------------------------------------------------------------- Tunnuslukujen laskentakaavat

 Tulos/osake:


 Tilikauden tulos
 ------------------------------------------------
 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin vuoden aikana


 Oma pääoma/osake:


 Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
 -----------------------------------------
 Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä


 Oman pääoman tuotto (ROE), %:


 Tilikauden tulos
 ---------------------------------------- x 100
 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)


 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %:


 Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
 -------------------------------------------------------------------- x 100
 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, %:


 Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulut
 -------------------------------------------------------------------- x 100
 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)


 Nettovelkaantuneisuusaste, %:


 Korollinen nettovelka
 --------------------------------- x 100
 Oma pääoma


 Omavaraisuusaste, %:


 Oma pääoma
 ------------------------------------------- x 100
 Taseen loppusumma - saadut ennakot Vapaa kassavirta:


 Liiketoiminnan rahavirta

 - käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit

 + käyttöomaisuuden myynnit
 -----------------------------------------
 = Vapaa kassavirta


 Kassavirtasuhde, %:


 Vapaa kassavirta
 ---------------------------- x 100
 Tilikauden tulos
 KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT

               1-12/ 1-12/ 31.12. 31.12.
                  2009  2008  2009  2008
-----------------------------------------------------------
 USD (Yhdysvaltain dollari) 1,3960 1,4726 1,4406 1,3917

 SEK (Ruotsin kruunu)    10,6092 9,6833 10,2520 10,8700

 GBP (Englannin punta)    0,8948 0,8026 0,8881 0,9525

 CAD (Kanadan dollari)    1,5910 1,5656 1,5128 1,6998

 BRL (Brasilian real)    2,7994 2,6711 2,5113 3,2441
-----------------------------------------------------------
 SEGMENTTITIEDOT LIIKEVAIHTO

                       10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Muutos,
 Milj. e                    2009  2008 2009 2008    %
-------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia        524   717 2 075 2 586   -20

 Energia- ja ympäristöteknologia         419   503 1 523 1 775   -14

 Paperi- ja kuituteknologia           406   627 1 408 2 044   -31

 Valmet Automotive                14   13   56   65   -14

 Konsernihallinto ja muut             -    -   -   -    -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä        14   13   56   65   -14

 Raportointisegmenttien välinen laskutus    -10  -21  -46  -70
-------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                1 353 1 839 5 016 6 400   -22
-------------------------------------------------------------------------------

 MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT (+) JA KULUT (-), NETTO
                  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
 Milj. e               2009  2008 2009 2008
--------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia   9,3  -0,6 17,8  3,9

 Energia- ja ympäristöteknologia   -0,8  -0,6  0,5 -1,2

 Paperi- ja kuituteknologia      -3,4  -0,6 -9,6  2,7

 Valmet Automotive           2,8  0,0  2,8  0,0

 Konsernihallinto ja muut       1,0  4,8 11,9  5,2

 Konsernihallinto ja muut yhteensä   3,8  4,8 14,7  5,2
--------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä            8,9  3,0 23,4 10,6
--------------------------------------------------------------

 OSUUS OSAKKUUSYHTIÖIDEN TULOKSISTA
                  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
 Milj. e               2009  2008 2009 2008
-------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia   0,3  0,0  0,3  0,1

 Energia- ja ympäristöteknologia   0,4  0,3  1,4  1,2

 Paperi- ja kuituteknologia     -1,8  0,5 -1,2  1,2

 Valmet Automotive            -    -   -   -

 Konsernihallinto ja muut        -    -   -   -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä    -    -   -   -
-------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä           -1,1  0,8  0,5  2,5
-------------------------------------------------------------

 LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
                      10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Muutos,
 Milj. e                   2009  2008 2009 2008    %
-----------------------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia      44,2  91,3 198,8 358,4   -45

 Energia- ja ympäristöteknologia       27,8  56,0 118,1 176,0   -33

 Paperi- ja kuituteknologia         -7,0  46,9  0,8 130,1   -99

 Valmet Automotive              0,2  -2,5 -8,2 -3,5  -134

 Konsernihallinto ja muut          -10,2  -1,6 -15,9 -23,8   33

 Konsernihallinto ja muut yhteensä     -10,0  -4,1 -24,1 -27,3   12
-----------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä               55,0 190,1 293,6 637,2   -54
-----------------------------------------------------------------------------

 LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA
                  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
 %                  2009  2008 2009 2008
-------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia   8,4  12,7  9,6 13,9

 Energia- ja ympäristöteknologia   6,6  11,1  7,8  9,9

 Paperi- ja kuituteknologia     -1,7  7,5  0,1  6,4

 Valmet Automotive          1,4 -19,2 -14,6 -5,4

 Konsernihallinto ja muut       n/a  n/a  n/a  n/a

 Konsernihallinto ja muut yhteensä  n/a  n/a  n/a  n/a
-------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä            4,1  10,3  5,9 10,0
-------------------------------------------------------------

 EBITA
                  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Muutos,
 Milj. e               2009  2008 2009 2008    %
---------------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia  45,6  91,9 202,8 361,2   -44

 Energia- ja ympäristöteknologia   32,8  60,5 136,3 198,3   -31

 Paperi- ja kuituteknologia     -3,3  51,2 16,5 146,1   -89

 Valmet Automotive          0,3  -2,6 -8,1 -3,5  -131

 Konsernihallinto ja muut      -9,2  -1,0 -13,2 -21,2   38

 Konsernihallinto ja muut yhteensä  -8,9  -3,6 -21,3 -24,7   14
---------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä           66,2 200,0 334,3 680,9   -51
---------------------------------------------------------------------

 EBITA, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA
                  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
 %                  2009  2008 2009 2008
-------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia   8,7  12,8  9,8 14,0

 Energia- ja ympäristöteknologia   7,8  12,0  8,9 11,2

 Paperi- ja kuituteknologia     -0,8  8,2  1,2  7,1

 Valmet Automotive          2,1 -20,0 -14,5 -5,4

 Konsernihallinto ja muut       n/a  n/a  n/a  n/a

 Konsernihallinto ja muut yhteensä  n/a  n/a  n/a  n/a
-------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä            4,9  10,9  6,7 10,6
-------------------------------------------------------------

 SAADUT TILAUKSET
                       10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Muutos,
 Milj. e                    2009  2008 2009 2008    %
--------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia         457   339 1 660 2 709   -39

 Energia- ja ympäristöteknologia         504   341 1 297 1 658   -22

 Paperi- ja kuituteknologia            401   207 1 384 2 021   -32

 Valmet Automotive                 14   13   56   65   -14

 Konsernihallinto ja muut             -    -   -   -     -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä         14   13   56   65   -14

 Raportointisegmenttien väliset saadut
 tilaukset                    -11  -11  -39  -69
--------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                1 365   889 4 358 6 384   -32
--------------------------------------------------------------------------------
 VUOSINELJÄNNESTIEDOT LIIKEVAIHTO

                     10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/
 Milj. e                  2008 2009 2009 2009  2009
-------------------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia      717  528  531  492   524

 Energia- ja ympäristöteknologia       503  397  357  350   419

 Paperi- ja kuituteknologia         627  287  359  356   406

   Valmet Automotive             13   21   14   7   14

   Konsernihallinto ja muut          -   -   -   -    -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä      13   21   14   7   14

 Raportointisegmenttien välinen laskutus  -21  -13  -14  -9  -10
-------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä              1 839 1 220 1 247 1 196 1 353
-------------------------------------------------------------------------
 MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT (+) JA KULUT (-), NETTO

                       10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/
 Milj. e                    2008 2009 2009 2009  2009
--------------------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia       -0,6 2,1 1,1 5,3  9,3

 Energia- ja ympäristöteknologia        -0,6 -0,4 1,6 0,1  -0,8

 Paperi- ja kuituteknologia          -0,6 0,9 -6,2 -0,9  -3,4

   Valmet Automotive              0,0 0,0 0,1 -0,1  2,8

   Konsernihallinto ja muut           4,8 0,1 2,4 8,4  1,0

 Konsernihallinto ja muut yhteensä       4,8 0,1 2,5 8,3  3,8
--------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                 3,0 2,7 -1,0 12,8  8,9
--------------------------------------------------------------------------

 OSUUS OSAKKUUSYHTIÖIDEN TULOKSISTA
                  10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/
 Milj. e               2008 2009 2009 2009  2009
----------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia   0,0 0,0 0,0 0,0  0,3

 Energia- ja ympäristöteknologia   0,3 0,3 0,3 0,4  0,4

 Paperi- ja kuituteknologia      0,5 0,0 0,5 0,1  -1,8

   Valmet Automotive           -   -   -   -    -

   Konsernihallinto ja muut       -   -   -   -    -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä    -   -   -   -    -
----------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä            0,8 0,3 0,8 0,5  -1,1
----------------------------------------------------------------

 LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
                  10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/
 Milj. e               2008 2009 2009 2009  2009
------------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia  91,3 54,9 46,0 53,7  44,2

 Energia- ja ympäristöteknologia   56,0 27,7 29,7 32,9  27,8

 Paperi- ja kuituteknologia     46,9 -18,2 -1,6 27,6  -7,0

   Valmet Automotive         -2,5 -0,3 -2,6 -5,5  0,2

   Konsernihallinto ja muut     -1,6 -5,5 -5,6  5,4 -10,2

 Konsernihallinto ja muut yhteensä  -4,1 -5,8 -8,2 -0,1 -10,0
------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä           190,1 58,6 65,9 114,1  55,0
------------------------------------------------------------------

 EBITA
                  10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/
 Milj. e               2008 2009 2009 2009  2009
------------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia  91,9 55,6 46,9 54,7  45,6

 Energia- ja ympäristöteknologia   60,5 32,3 34,1 37,1  32,8

 Paperi- ja kuituteknologia     51,2 -14,0 1,4 32,4  -3,3

   Valmet Automotive         -2,6 -0,3 -2,6 -5,5  0,3

   Konsernihallinto ja muut     -1,0 -4,8 -5,1  5,9  -9,2

 Konsernihallinto ja muut yhteensä  -3,6 -5,1 -7,7  0,4  -8,9
------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä           200,0 68,8 74,7 124,6  66,2
------------------------------------------------------------------

 SITOUTUNUT PÄÄOMA
                  31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
 Milj. e               2008 2009 2009 2009  2009
-------------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia  1 230 1 221 1 191 1 111 1 072

 Energia- ja ympäristöteknologia    647  686  659  626   524

 Paperi- ja kuituteknologia      532  468  475  427   636

   Valmet Automotive          21  19  20  27   28

   Konsernihallinto ja muut      458  493  816  956 1 108

 Konsernihallinto ja muut yhteensä   479  512  836  983 1 136
-------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä           2 888 2 887 3 161 3 147 3 368
-------------------------------------------------------------------

 SAADUT TILAUKSET
                         10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/
 Milj. e                      2008 2009 2009 2009  2009
--------------------------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia          339  385  398  420   457

 Energia- ja ympäristöteknologia           341  265  278  250   504

 Paperi- ja kuituteknologia             207  279  335  369   401

   Valmet Automotive                 13  21   14   7   14

   Konsernihallinto ja muut              -   -   -   -    -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä          13  21   14   7   14

 Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset  -11  -8  -5  -15  -11
--------------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä                   889  942 1 020 1 031 1 365
--------------------------------------------------------------------------------

 TILAUSKANTA
                      31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
 Milj. e                   2008 2009 2009 2009  2009
----------------------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia      1 492 1 347 1 196 1 103 1 041

 Energia- ja ympäristöteknologia       1 204 1 182 1 035  939 1 032

 Paperi- ja kuituteknologia         1 434 1 438 1 304 1 330 1 380

   Valmet Automotive               -   -   -   -    -

   Konsernihallinto ja muut            -   -   -   -    -

 Konsernihallinto ja muut yhteensä        -   -   -   -    -

 Raportointisegmenttien välinen tilauskanta  -42  -33  -23  -32  -38
----------------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä               4 088 3 934 3 512 3 340 3 415
----------------------------------------------------------------------------
                  31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
 HENKILÖSTÖ             2008  2009  2009  2009  2009
----------------------------------------------------------------------
 Kaivos- ja maarakennusteknologia 11 259 10 826 10 344 10 014 9 541

 Energia- ja ympäristöteknologia  6 357 6 387 6 349 6 119 6 060

 Paperi- ja kuituteknologia    10 544 10 090 9 858 9 475 10 459

   Valmet Automotive          783   618   636   636   679

   Konsernihallinto ja muut      379   391   421   419   427

 Konsernihallinto ja muut yhteensä 1 162 1 009 1 057 1 055 1 106
----------------------------------------------------------------------
 Metso yhteensä          29 322 28 312 27 608 26 663 27 166
----------------------------------------------------------------------


Tilinpäätöstiedotteen liitteet


Olemme laatineet tämän tilinpäätöstiedotteen IAS 34 'Osavuosikatsaukset'
-standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.Uudet laskentastandardit

IFRS 3 (Muutos)

IASB on julkistanut muutoksen standardiin IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen,
joka edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten
yhteenliittymien käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla,
kuten transaktiomenojen kirjaamisella kuluksi. Lisäksi kaikki yrityshankintaan
liittyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon hankinta-ajankohtana ja eräät
ehdolliset vastikkeet arvostetaan hankinnan jälkeen käypään arvoon
tulosvaikutteisesti. Liikearvo voidaan laskea perustuen joko emoyhtiön osuuteen
nettovarallisuudesta tai se voi sisältää myös vähemmistöosuudelle kohdistetun
liikearvon. Standardin muutos tulee vaikuttamaan tuleviin yrityshankintoihimme.

Euroopan Unioni hyväksyi IFRS 3 -standardin muutokset kesäkuussa 2009 ja ne
tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Otamme uudistetun
standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.IAS 27 (Muutos)

IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 27, Konsernitilinpäätös ja
erillistilinpäätös. Uudistettu standardi edellyttää kaikkien
vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan pääomaan, jos määräysvalta ei siirry.
Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät enää johda liikearvon eivätkä
tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen. Standardi määrittelee
transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti
jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteesta arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä
voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Emme odota standardilla olevan
vaikutusta tilinpäätökseemme.

Euroopan Unioni hyväksyi IAS 27 -standardin muutokset kesäkuussa 2009, ja ne
tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla. Otamme uudistetun IAS
27 -standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.IFRS 2 (Muutos)

IASB on julkistanut muutoksen standardiin IFRS 2, Osakeperusteiset maksut, joka
vahvistaa, että IFRS 2:n soveltamisalan ulkopuolelle jäävät uudistetussa IFRS
3            -standardissa määriteltyjen liiketoimintojen yhdistämisten lisäksi
liiketoiminnasta annetut vastikkeet yhteisyrityksen muodostamisessa sekä saman
määräysvallan alaisia yksikköjä koskevat liiketoimet. Standardin muutoksella voi
olla vaikutusta tuleviin yrityshankintoihimme.

Edellyttäen, että muutos hyväksytään EU:ssa, otamme uudistetun standardin
käyttöön 1.1.2010 alkaen.IAS 38 (Muutos)

IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 38, Aineettomat hyödykkeet, joka
selkeyttää liiketoimintojen yhdistämisessä hankitun aineettoman hyödykkeen
käyvän arvon määrittämistä koskevaa ohjeistusta, ja sen mukaan aineettomien
hyödykkeiden yhdistäminen yhdeksi omaisuuseräksi on sallittua, jos kaikilla on
sama taloudellinen vaikutusaika. Standardin muutoksella voi olla vaikutusta
tuleviin yrityshankintoihimme.

Edellyttäen, että muutos hyväksytään EU:ssa, otamme uudistetun standardin
käyttöön 1.1.2010 alkaen.IFRS 9

IASB on julkaissut uuden standardin, IFRS 9 Rahoitusvarat - luokittelu ja
arvostaminen, joka edustaa ensimmäistä vaihetta IASB:n projektissa, jonka
tarkoituksena on korvata IAS 39 uudella rahoitusinstrumenttistandardilla.
Standardi käsittelee rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista. Projektin
seuraavat vaiheet koskevat rahoitusvelkojen luokittelua ja arvostamista,
rahoitusvarojen arvonalentumistestausmenetelmiä sekä suojauslaskentaa koskevan
ohjeistuksen kehittämistä. Olemme selvittämässä standardin vaikutusta
konsernitilinpäätökseemme ja arvioimme sillä olevan merkittävä vaikutus
rahoitusinstrumenttien kirjanpitokäsittelyyn.

IFRS 9 -standardi tulee voimaan 1.1.2013 jälkeen alkavilla tilikausilla. Sitä ei
ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa, ja hyväksymiskäsittelyn alkamista
on siirretty.

Edellyttäen, että muutos hyväksytään EU:ssa, otamme standardin käyttöön
1.1.2013 alkaen.Osakkeidemme vaihto

Osakkeitamme vaihdettiin vuoden 2009 aikana NASDAQ OMX Helsingissä
               321 093 368 kappaletta, mikä vastasi 4 258 miljoonan euron
vaihtoa. Osakkeemme hinta 31.12.2009 oli 24,63 euroa ja katsauskauden
keskimääräinen kurssi 13,26 euroa. Kauden ylin noteeraus oli 24,78 euroa ja alin
7,03 euroa.

Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla.
ADS-todistusten päätöskurssi 31.12.2009 oli 35,14 dollaria. Yksi ADS-todistus
vastaa yhtä osaketta.Muutoksia omistusosuuksissa

UBS AG:n hallinnoimien rahastojen omistusosuus osakkeistamme ylitti 5 prosentin
kynnyksen 24.3.2009. UBS AG:lla oli tuolloin hallussaan 7 541 753 osakettamme,
mikä vastasi 5,32 prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön äänistä.

27.3.2009 UBS AG:n hallinnoimien rahastojen omistusosuus osakkeistamme jälleen
alitti 5 prosentin kynnyksen. UBS AG:lla oli tuolloin hallussaan 561 306
osakettamme, mikä vastasi 0,40 prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön
äänistä.Luottoluokitukset

Marraskuussa 2009 Moody's vahvisti Metson pitkäaikaisen Baa2 luottoluokituksen
saattaen päätökseen 21.8.2009 aloittamansa arvioinnin luokituksen mahdolliseksi
alentamiseksi. Näkymät säilyvät negatiivisina.

Helmikuussa 2009 Standard & Poor´s vahvisti pitkäaikaisen BBB
luottoluokituksemme ja muutti näkymät vakaista negatiivisiksi. Samalla
lyhytaikainen luottoluokituksemme laskettiin tasolta A-2 tasolle A-3.Metson taloudellinen raportointi vuonna 2010
Vuoden 2009 vuosikertomus julkaistaan 8.3.2010 alkavalla viikolla (viikko 10).
Vuoden 2010 tammi - maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 29.4.2010, tammi -
kesäkuun osavuosikatsaus 29.7.2010 ja tammi - syyskuun osavuosikatsaus
28.10.2010.Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com <http://www.metso.com/>


Lisätietoja antavat:

Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000

Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253

Metso OyjOlli Vaartimo
varatoimitusjohtajaKati Renvall
viestintäjohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com