Metson varsinainen yhtiökokous 30.3.2011: Toimitusjohtaja Matti Kähkösen katsaus

Metso Oyj:n pörssitiedote 30.3.2011 klo 15:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n tänään kello 15.00 alkavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa
toimitusjohtaja Matti Kähkönen kertoo, että Metson toimintaympäristön kehitys on
jatkunut alkuvuodesta yhtiön odotusten mukaisesti.

"Tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä, 3.2.2011, arvioimme kysynnän
asteittaisen elpymisen jatkuvan tänä vuonna useimmissa
asiakasteollisuuksissamme. Alkuvuoden markkinakehitys tukee tätä näkemystä:
vuosi on alkanut uusien kauppojen osalta myönteisesti", toimitusjohtaja Matti
Kähkönen toteaa.

"Palveluliiketoimintamme on kehittynyt hyvin vuoden 2011 ensimmäisten kuukausien
aikana asiakkaidemme kasvaneiden käyttöasteiden ansiosta. Asiakkaamme ovat
lisäksi tehneet päätöksiä muutamista isommista investoinneista. Olemme
voittaneet merkittäviä uusia tilauksia muun muassa kaivostoiminnassa Ruotsissa
ja sellumarkkinoilla Brasiliassa" Matti Kähkönen kommentoi.

"Epävarmuutta suotuisaan yleiskuvaan tuovat kuitenkin muassa talouden elpymisen
hauraus kehittyneillä markkinoilla ja kasvaneet inflaatiopaineet. Myönteistä on,
että kysyntä kehittyvillä markkinoilla jatkuu hyvänä, kaivosteollisuuden näkymät
paranevat ja palveluiden kysynnän ennustetaan pysyvän vahvana kaikissa
liiketoiminnoissamme."

"Markkina-asemamme on vahvalla pohjalla kuten myös taloudellinen tilanteemme ja
strategiamme. Asemamme markkinoilla mahdollistaa globaalien megatrendien
täysimääräisen hyödyntämiseen. Kehittyvien markkinoiden myönteinen talouskehitys
kasvattaa eri metallien, energian, infrastruktuuri-investointien sekä paperin ja
kartongin kysyntää ja tarjoaa meille erinomaisia mahdollisuuksia. Vahva asemamme
palveluliiketoiminnassa perustuu pitkiin asiakassuhteisiin ja laajaan
asennettuun kone- ja laitekantaamme. Kehitämme palveluliiketoimintamme tarjontaa
järjestelmällisesti. Globaali huoli ympäristöasioista ja kestävästä kehityksestä
luo kysyntää ympäristötehokkaille ratkaisuillemme ja niitä tukeville
elinkaaripalveluillemme. Strategiset teemamme tarjoavat siten meille erinomaisia
kasvumahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.", Matti Kähkönen jatkaa.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 28 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset.
Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja
kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa
yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen

(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut

(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

(4) vireillä olevien ja tulevien yritysostojen ja -järjestelyjen onnistuminen.Metso Oyj


Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com