Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmet Oyj:n pörssitiedote 3. helmikuuta 2022 klo 12.35

 

Valmet Oyj:n (’’Valmet’’ tai ’’Yhtiö’’) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 22. maaliskuuta 2022 alkaen klo 13.00 (Suomen aikaa) Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki.

 

Koronaviruspandemian vuoksi Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8. toukokuuta 2021 voimaan tulleen väliaikaislain 375/2021 nojalla. Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden turvaamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikassa.

 

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon (henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvaillulla tavalla. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon jäljempänä olevien ohjeiden mukaisesti. Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata kokousta verkossa videolähetyksen avulla. Edellä mainituista vaihtoehdoista annetaan lisätietoa jäljempänä tämän kokouskutsun kohdassa C. ’’Ohjeita kokoukseen osallistuville’’.

 

 

 1. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 1. Kokouksen avaaminen

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

 

Puheenjohtajana toimii laamanni Johan Aalto.

 

Mikäli Johan Aallolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 

 1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

 

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön lakiasiainjohtaja Rasmus Oksala.

 

Mikäli Rasmus Oksalalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tämän kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

 

Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

 

 1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 

Yhtiön Tilinpäätös 2021 sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, jotka julkistetaan ja ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla www.valmet.com/yhtiokokous viimeistään 25. helmikuuta 2022.

 

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, vuoden 2021 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

 

 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

 

 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

 

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2021 oli 1 270 405 789,12 euroa, josta vuoden 2021 nettotulos oli 177 417 747,78 euroa.

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,20 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24. maaliskuuta 2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 31. maaliskuuta 2022.

 

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 

 1. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

 

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti julkistetaan samanaikaisesti vuosikertomuksen kanssa ja on saatavilla Valmetin verkkosivuilla www.valmet.com/fi/yhtiokokous viimeistään 25. helmikuuta 2022.

 

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

 

Palkitsemisraporttia koskeva päätös on neuvoa-antava.

 

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

 

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan ehdollisena Valmetin ja Neles Oyj:n sulautumisen täytäntöönpanolle täytäntöönpanopäivästä (’’Täytäntöönpanopäivä’’) alkaen ja palkkiot ovat seuraavat:

 

 • 145 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2021: 118 000),
 • 80 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2021: 70 000),
 • 64 000 euroa hallituksen jäsenelle (2021: 56 000).

 

Täytäntöönpanopäivään saakka hallituksen vuotuiset palkkiot pysyvät vuoden 2021 tasolla. Ehdollisesti valittavien uusien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen.

  

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 000 euroa (2021: 14 000 euroa) tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 000 euroa (2021: 6 000 euroa) palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

 

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa (2021: 750 euroa) kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa (2021: 1 500 euroa) kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa (2021: 3 000 euroa) kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

 

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

 

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun ensimmäinen Täytäntöönpanopäivän jälkeinen osavuosikatsaus on julkaistu.

 

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdollisesti kahdeksaa (8) varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle, kuitenkin siten, että ennen Täytäntöönpanopäivää hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).

 

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

 

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdollisesti kahdeksaa (8) varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle, kuitenkin siten, että ennen Täytäntöönpanopäivää hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja, että

 

 • Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen ja Eriikka Söderström valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
 • Jaakko Eskola ja Anu Hämäläinen valitaan ehdollisesti uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja
 • Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Aaro Cantell hallituksen varapuheenjohtajaksi Täytäntöönpanopäivään asti, josta päivästä alkaen Jaakko Eskola toimii hallituksen varapuheenjohtajana.

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa sovelletaan väliaikaislain (375/2021) säännöksiä, jotka ovat valintamenettelyn osalta tulkinnanvaraisia, minkä johdosta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

 

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Yhtiön verkkosivuilla (www.valmet.com). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

 

 

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

 

 1. Tilintarkastajan valitseminen

 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pasi Karppisen.

 

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidaan hankkia enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 23. maaliskuuta 2021 päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

 

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

 

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 15 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

 

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen kuitenkin siten, että kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallitus voi antaa enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 23. maaliskuuta 2021 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

 1. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

 

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikunnan työjärjestystä muutetaan.

 

Ehdotettuihin muutoksiin lukeutuu muutos, jonka perusteella osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus olisi vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella suurin heinäkuun 1. päivänä (tällä hetkellä syyskuun 1. päivänä), sekä tiettyjä muita teknisiä muutoksia.

 

Muutettu työjärjestys on tämän kokouskutsun liitteenä.

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

 1. Yhtiökokousasiakirjat

 

Tämä kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Valmetin verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous. Tilinpäätös 2021, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä toimielinten palkitsemisraportti julkistetaan ja ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla www.valmet.com/yhtiokokous viimeistään 25. helmikuuta 2022. Kokouskutsusta ja muista edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 5. huhtikuuta 2022 alkaen.

 

 1. Ohjeita kokoukseen osallistuville

 

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. Myös asiamiehen tulee äänestää ennakkoon.

 

 1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

 

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10. maaliskuuta 2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

 

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 

2. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 14. helmikuuta 2022 klo 10.00. Osakasluetteloon merkityn Yhtiön osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 15. maaliskuuta 2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Valmetille ja Euroclear Finland Oy:lle luovutettuja henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 14. helmikuuta 2022 klo 10.00 – 15. maaliskuuta 2022 klo 16.00 välisenä aikana. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen voi tapahtua:

 

 1. Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous

 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen Yhtiön verkkosivujen kautta edellyttää henkilöomistajien tapauksessa vahvaa sähköistä tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla tai suomalaisella mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien tapauksessa ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen Yhtiön verkkosivujen kautta tapahtuu y-tunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käyttämällä.

 

Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai suomaisella mobiilivarmenteella.

 

 1. Sähköpostin tai postin kautta

 

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

 

Käyttäessään ennakkoäänestyspalvelua osakkeenomistaja antaa suostumuksensa sille, että Euroclear Finland Oy tarkastaa tarvittaessa arvo-osuusjärjestelmästä kyseisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron ennakkoäänien kirjaamiseksi.

 

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät jäljempänä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

 

Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous viimeistään ennakkoäänestysajan alkaessa.

 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamies voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon edellä kuvatulla tavalla.

 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

 

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 14. helmikuuta 2022. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen mirka.pirinen@valmet.com ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä 15. maaliskuuta 2022 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

 

Valtakirjan toimittaminen Yhtiölle ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

 

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa asiamiehen tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai suomalaisella mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla www.suomi.fi/valtuudet -sivulla sekä Valmetin verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

 

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10. maaliskuuta 2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17. maaliskuuta 2022 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

 

 

 

5. Muut tiedot

 

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen ir@valmet.com viimeistään 10. helmikuuta 2022 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous viimeistään 14. helmikuuta 2022.

 

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta. Ohjeet videolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla ennen kokousta Yhtiön verkkosivuilla www.valmet.com/yhtiokokous. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajia kehotetaan videolähetyksen seuraamisen lisäksi äänestämään ennakkoon tai vaihtoehtoisesti käyttämään äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä (ohjeet löytyvät edeltä).

 

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 8. maaliskuuta 2022 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen ir@valmet.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset ja johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous viimeistään 11. maaliskuuta 2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

 

Valmetissa on kokouskutsun päivänä 3. helmikuuta 2022 yhteensä 149 864 619 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 393 423 omaa osaketta. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

 

Espoo 3. helmikuuta 2022

 

VALMET OYJ

 

Hallitus

 

 

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

 

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

 

Valmetin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,9 miljardia euroa. Yli 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

 

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

 

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir ja Instagramissa www.instagram.com/valmet_sijoituskohteena

 

Henkilötietojen käsittely

 

 

LIITE 1: Nimitystoimikunnan työjärjestys