Valmetin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2023: Saadut tilaukset olivat lähes 5,0 miljardia euroa ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 619 miljoonaan euroon vuonna 2023

Valmetin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2023: Saadut tilaukset olivat lähes 5,0 miljardia euroa ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 619 miljoonaan euroon vuonna 2023

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 7. helmikuuta 2024 klo 13.00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Loka–joulukuu 2023: Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, vertailukelpoinen EBITA laski

           Saadut tilaukset laskivat 17 prosenttia 1 155 miljoonaan euroon (1 385 milj. euroa).

           Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, pysyivät edellisvuoden tasolla EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja laskivat Kiinassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella.

           Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1 499 miljoonaa euroa (1 540 milj. euroa).

           Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä, ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) laski 7 prosenttia 183 miljoonaan euroon (196 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä, ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 12,2 prosenttia (12,7 %).

           Osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,66 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,80 euroa).

           Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -10 miljoonaa euroa (-6 milj. euroa).

           Liiketoiminnan rahavirta oli 123 miljoonaa euroa (-13 milj. euroa).

Tammi–joulukuu 2023: Liikevaihto, vertailukelpoinen EBITA ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali kasvoivat

           Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 4 955 miljoonaa euroa (5 194 milj. euroa).

           Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-segmentissä, pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut-segmentissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, pysyivät edellisvuoden tasolla Pohjois-Amerikassa ja laskivat EMEA-alueella, Kiinassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella.

           Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 5 532 miljoonaan euroon (5 074 milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja pysyi edellisvuoden tasolla Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) kasvoi 16 prosenttia 619 miljoonaan euroon (533 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 11,2 prosenttia (10,5 %).

           Osakekohtainen tulos oli 1,94 euroa (1,92 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,28 euroa (2,37 euroa).

           Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -14 miljoonaa euroa (17 milj. euroa).

           Liiketoiminnan rahavirta oli 352 miljoonaa euroa (36 milj. euroa).

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 21. maaliskuuta 2024, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 70 prosenttia nettotuloksesta ja se maksettaisiin kahdessa erässä.

Tulosohjeistus vuodelle 2024

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2024 pysyy samalla tasolla verrattuna vuoteen 2023 (5 532 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2024 pysyy samalla tasolla tai kasvaa verrattuna vuoteen 2023 (619 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän/tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palveluille (kapasiteetin käyttöaste hyvä, asiakasaktiviteetti tyydyttävä), hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille ja energialle sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellulle, kartongille ja paperille sekä pehmopaperille.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä koskee raportointikautta seuraavaa kuuden kuukauden jaksoa. Se perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50 %). Asteikko on ”heikko–tyydyttävä–hyvä”.
 

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat vuonna 2023

"Valmetin saadut tilaukset olivat lähes 5,0 miljardia euroa vuonna 2023. Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-segmentissä, pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut-segmentissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä. Vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat yhteensä 3,1 miljardia euroa vuonna 2023, eli 63 % Valmetin saaduista tilauksista. Tämä on selkeä muutos yhtiössä verrattuna vuoteen 2014, jolloin vakaan liiketoiminnan osuus saaduista tilauksista oli 34 %. Tilauskantamme oli lähes 4,0 miljardia euroa vuoden 2023 lopussa.

Valmetin liikevaihto kasvoi lähes 5,5 miljardiin euroon vuonna 2023. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi 619 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa, että olemme pystyneet nostamaan Valmetin vertailukelpoista EBITA-tulosta yhtäjaksoisesti kaikkina kymmenenä vuotena, kun Valmet on ollut itsenäinen yhtiö. Valmetin vertailukelpoinen EBITA-marginaali nousi 11,2 prosenttiin vuonna 2023. Viimeisen kymmenen vuoden ajan olemme jatkuvasti nostaneet suorituskyvylle asettamaamme vaatimustasoa ja keskittyneet kasvattamaan yhtiötä orgaanisesti parantaen kannattavuutta. Samalla olemme myös järjestelmällisesti vieneet eteenpäin yritysjärjestelyjä, jotka ovat täydentäneet ainutlaatuista tarjoomaamme sekä merkittävästi kasvattaneet toistuvan, kannattavan ja vakaan liiketoiminnan osuutta Valmetin liiketoiminnasta. Vuonna 2023 vertailukelpoinen EBITA kasvoi Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

Valmetin yritysostostrategia eteni merkittävin askelin vuonna 2023. Pehmopaperin jatkojalostusliiketoiminnan osto Körberiltä saatiin päätökseen vuoden viimeisellä neljänneksellä, mikä vahvistaa Prosessiteknologiat- ja Palvelut-segmenttejä. Kolmannen neljänneksen aikana sovimme prosessikaasukromatografia-liiketoiminnan ostosta Siemens AG:lta vahvistamaan Automaatio-segmenttiämme. Nämä hankinnat vahvistavat kaikkia Valmetin kolmea segmenttiä, täydentävät nykyistä tarjoomaamme ja mahdollistavat jatkossa asiakkaidemme entistäkin paremman palvelun. Olemme iloisia ja ylpeitä toivottaessamme kaikki uudet kollegat tervetulleiksi Valmetille. Lisäksi Virtauksensäädön integrointi on nyt saatu päätökseen ja tavoitteena olleet 25 miljoonan euron synergiat on saavutettu vuotta ilmoittamaamme aikataulua edellä.

Vuonna 2023 Valmet jatkoi järjestelmällistä työtään kestävässä kehityksessä Sustainability360°-ohjelman mukaan. Erityisesti keskityimme ilmasto-ohjelmaamme, joka eteni hyvin vuoden aikana. Valmet saavutti yhden ohjelman neljästä tavoitteesta selvästi edellä aikataulusta ja voi nyt mahdollistaa hiilineutraalin tuotannon kaikille sellu-, paperi- ja energiateollisuuden asiakkaille. Vuonna 2023 Valmet sisällytettiin kymmenentenä peräkkäisenä vuonna DJSI World- ja Europe-indekseihin. Saimme myös parhaan arvosanan MSCI:n ESG-arvioinnissa, sekä kultamitalin EcoVadis:n kestävän kehityksen arvioinnissa."
 

Virtauksensäädön yhdistäminen Valmetiin

Neles sulautui Valmetiin 1. huhtikuuta 2022. Virtauksensäädön (entinen Neles) yhdistäminen Valmetiin on saatu päätökseen ja tavoitellut 25 miljoonan euron vuosittaiset synergiaedut on saavutettu.
 

Avainluvut1

Milj. euroa

Q4/2023

Q4/2022

Muutos

2023

2022

Muutos

Saadut tilaukset

 1 155

1 385

 -17  %

 4 955

5 194

 -5  %

Tilauskanta2

 3 973

4 403

 -10  %

 3 973

4 403

 -10  %

Liikevaihto

 1 499

1 540

 -3  %

 5 532

5 074

 9  %

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)

 183

196

 -7  %

 619

533

 16  %

% liikevaihdosta

 12,2  %

 12,7 %

 

 11,2  %

 10,5  %

 

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

 172

190

 -9  %

 605

550

 10  %

% liikevaihdosta

 11,5  %

 12,3 %

 

 10,9  %

 10,8  %

 

Liikevoitto (EBIT)

 148

156

 -5  %

 507

436

 16  %

% liikevaihdosta

 9,9  %

 10,1 %

 

 9,2  %

 8,6  %

 

Tulos ennen veroja

 133

152

 -13  %

 473

431

 10  %

Tulos

 103

121

 -15  %

 359

338

 6  %

Osakekohtainen tulos, euroa

 0,56

0,66

 -15  %

 1,94

1,92

 1  %

Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa

 0,65

0,80

 -19  %

 2,28

2,37

 -4  %

Oma pääoma per osake, euroa2

 13,93

13,54

 3  %

 13,93

13,54

 3  %

Liiketoiminnan rahavirta

 123

-13

 

 352

36

> 100 %

Rahavirta investointien jälkeen

 -316

-45

> 100 %

 -181

56

 

Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (Vertailukelpoinen ROCE) ennen veroja

 

 

 

 15  %

 17  %

 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja

 

 

 

 14  %

 18  %

 

Oman pääoman tuotto (ROE)

 

 

 

 14  %

 18  %

 

Nettovelka/EBITDA -suhdeluku3

 

 

 

 1,46

 0,78

 

Nettovelkaantuneisuusaste2

 

 

 

 40  %

 20  %

 

Omavaraisuusaste2

 

 

 

 43  %

 49  %

 

1   Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 62.

2   Kauden lopussa

3   Nettovelka/EBITDA -suhdeluku on uusi vaihtoehtoinen tunnusluku. Se auttaa taloudellisen tiedon käyttäjiä tekemään tarkoituksenmukaisempia analyysejä Valmetin toiminnan tuloksellisuudesta ja se esitetään vertailutietoineen Q1/2023 alkaen.

 

 

Segmenttien avainluvut

Saadut tilaukset, milj. euroa

Q4/2023

Q4/2022

Muutos

2023

2022

Muutos

Palvelut

 404

 418

 -3 %

 1 760

 1 756

 0  %

Automaatio

 319

 324

 -1 %

 1 340

 1 081

 24  %

Virtauksensäätö

 176

 189

 -7 %

 789

 576

 37  %

Automaatiojärjestelmät

 143

 135

 6 %

 551

 505

 9  %

Prosessiteknologiat

 432

 644

 -33 %

 1 856

 2 356

 -21  %

Sellu ja energia

 227

 280

 -19 %

 854

 1 072

 -20  %

Paperit

 204

 364

 -44 %

 1 002

 1 285

 -22  %

Yhteensä

 1 155

 1 385

 -17 %

 4 955

 5 194

 -5  %

 

Liikevaihto, milj. euroa

Q4/2023

Q4/2022

Muutos

2023

2022

Muutos

Palvelut

 508

 505

 1 %

 1 784

 1 606

 11  %

Automaatio

 375

 363

 3 %

 1 328

 1 040

 28  %

Virtauksensäätö

 196

 191

 2 %

 777

 551

 41  %

Automaatiojärjestelmät

 180

 172

 4 %

 551

 489

 13  %

Prosessiteknologiat

 615

 672

 -8 %

 2 420

 2 428

 0  %

Sellu ja energia

 268

 284

 -5 %

 1 067

 1 081

 -1  %

Paperit

 347

 388

 -11 %

 1 353

 1 347

 0  %

Yhteensä

 1 499

 1 540

 -3 %

 5 532

 5 074

 9  %

 

Vertailukelpoinen EBITA, milj. euroa

Q4/2023

Q4/2022

Muutos

2023

2022

Muutos

Palvelut

 91

 95

 -4  %

 312

 237

 32  %

Automaatio

 79

 78

 2  %

 248

 190

 30  %

Prosessiteknologiat

 25

 38

 -33  %

 110

 145

 -24  %

Muut

 -13

 -14

 -10  %

 -50

 -39

 29  %

Yhteensä

 183

 196

 -7  %

 619

 533

 16  %

 

Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta

Q4/2023

Q4/2022

 

2023

2022

 

Palvelut

 17,9  %

 18,7  %

 

 17,5  %

 14,8  %

 

Automaatio

 21,1  %

 21,4  %

 

 18,6  %

 18,3  %

 

Prosessiteknologiat

 4,1  %

 5,6  %

 

 4,5  %

 6,0  %

 

Yhteensä

 12,2  %

 12,7  %

 

 11,2  %

 10,5  %

 

 

EBITA, milj. euroa

Q4/2023

Q4/2022

Muutos

2023

2022

Muutos

Palvelut

 80

 94

 -15  %

 302

 228

 32  %

Automaatio

 80

 71

 13  %

 245

 170

 45  %

Prosessiteknologiat

 29

 36

 -19  %

 116

 134

 -14  %

Muut

 -18

 -11

 58  %

 -58

 18

 

Yhteensä

 172

 190

 -9  %

 605

 550

 10  %


Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://valmet.videosync.fi/q4-2023 keskiviikkona 7. helmikuuta 2024 klo 14.00. Webcast-lähetyksessä toimitusjohtaja Pasi Laine ja talousjohtaja Katri Hokkanen esittelevät tuloksen.

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä alla olevasta linkistä:

http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048299

Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 liittyäksesi kysymysjonoon.

Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös viestintäpalvelu X:ssä osoitteessa www.x.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely