Digitalisaatio helpottaa elämää

25.02.2020

”Neles pyrkii helpottamaan asiakkaiden ja yhteistyökumppanien elämää. Tämä koskee niin suunnittelu-, hankinta- ja rakennusyhtiöitä, jakelijoita kuin loppukäyttäjiäkin. Kaikilla osapuolilla on aikapaineita, joten liiketoimintaa on kehitettävä entistä tehokkaammaksi. Tämä onnistuu vain panostamalla digitalisaatioon. Laatu, käytettävyys ja digitaalinen tiedonsiirto ovat liiketoiminnan tehostamisen avaintekijöitä.”

Simo Sääskilahti (kirjoitushetkellä Senior Vice President, Valves Business Line) näkee digitalisaation tärkeänä keinona parantaa asiakkaille tarjottavaa palvelua. ”Asiakaskeskeisyys on yksi strategiamme tukipilareista. Neleksellä on tiivis ja jatkuvasti kasvava jakelu- ja palveluverkosto, joka tukee asiakkaita kaikkialla maailmassa. Digitalisaatio on keskeinen osa yhtiön strategiaa ja visiota. Se tarjoaa meille uusia ja jännittäviä mahdollisuuksia palvella asiakkaita entistäkin paremmin”, Sääskilahti sanoo.

Simo Sääskilahti

Useimmat yritykset julistavat kuorossa olevansa asiakaskeskeisiä ja pyrkivänsä olemaan fyysisesti läsnä markkinoilla. Mikä erottaa Neleksen muista? Sääskilahti nyökkää. ”Tiedän kyllä, mitä tarkoitat. Olen samaa mieltä siitä, että suurin osa yrityksistä puhuu samankaltaisista tavoitteista. Erona on, miten tavoitteisiin päästään ja missä määrin ne toteutuvat. Kuten mainitsinkin, meille asiakaskeskeinen digitalisaatio on työkalu, jolla on syvällinen vaikutus niin omaan liiketoimintaamme kuin asiakkaidemme toimintaankin.”

Sääskilahti kertoo hyvän esimerkin digitalisaation vaikutuksesta. Projektin hankinta- ja toteutusvaiheissa venttiili- ja suunnittelutietoja liikkuu jatkuvasti edestakaisin suunnittelu-, hankinta- ja rakennusyhtiöiden sekä toimittajien välillä. Hankintavaiheen alussa toimittajilta vaaditaan budjettiarvioita projektin kustannusten arviointia varten. Kun suunnittelu-, hankinta- ja rakennusyhtiöiden urakkatarjoukset loppuasiakkaille etenevät, toimittajien on toimitettava lopulliset, sitovat tarjoukset.

Ketterämpi lähestymistapa

Sääskilahden mukaan budjetointivaihe ja lopullinen tarjousvaihe saattavat olla suhteellisen lyhyitä. Tällöin toimittajalla on vain vähän aikaa laadukkaiden tarjousten ja ehdotettujen teknisten erittelyjen laatimiseen. Prosessin aikana tekniset erittelyt ja tiedot voivat myös muuttua moneen kertaan.

Venttiileillä on olennainen rooli tuotannon ja tehokkuuden säätelyssä sekä jatkuvuuden varmistamisessa.

”Johtavana venttiilien toimittajana Neleksellä on erittäin taitava urakkatarjoustiimi, joka koostuu kokeneista tarjousinsinööreistä. Lisäksi kehitämme digitaalisia tietojenkäsittelytyökaluja, jotka helpottavat tietojen vaihtoa suunnittelu-, hankinta- ja rakennusalan asiakasyritysten kanssa. Näin voimme vastaisuudessa toimia entistäkin nopeammin ja ketterämmin. Säästyneen ajan ja tarmon voimme käyttää entistä älykkäämpien ratkaisujen luomiseen. Lisäksi digitalisaatiota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää koulutuksessa, kun tietoja pystytään analysoimaan entistä paremmin. Tärkeä kehityskohde on myös koko projektin aikainen elinkaaren hallinta. Esimerkiksi versionhallinnan tuessa on parantamisen varaa.”

Lisäarvoa tuottavaa toimintaa

Neleksellä näiden aikaa vievien ja usein itseään toistavien tehtävien automatisoinnilla pyritään vapauttamaan aikaa ”aidan molemmin puolin”. Ylimääräistä aikaa voidaan käyttää lisäarvoa tuottavaan toimintaan, kuten projektin toteutukseen vaikuttavien monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen. ”Toimintaan, joka ei tuo lisäarvoa, liittyy yleensä paljon paperityötä. Tietoja siirretään hitaasti tai jopa manuaalisesti, ja niitä on tarkistettava yhä uudelleen. Olemme päättäneet supistaa ja järkeistää tätä prosessia. Meillä on jo käynnissä pilottiprojekteja, joissa pyritään ratkaisemaan ongelmaa. Uusiin käytäntöihin on tarkoitus siirtyä lähitulevaisuudessa.”

Neles kehittää digitaalisia työkaluja niin kutsutulla ketterällä menetelmällä. Tämä tarkoittaa, että yhtiö tähtää nopeisiin ohjelmistojulkaisuihin, joihin lisätään uusia hyödyllisiä toimintoja tiheillä päivityksillä. Päivitykset laaditaan asiakas- ja käyttäjäpalautteen perusteella, ja niiden tavoitteena on loppukäyttäjän käyttökokemuksen jatkuva parantaminen.

Jakelutoiminta erittäin tärkeää

Sääskilahti korostaa, että projektien lisäksi myös jakelu on erittäin tärkeä osa Neleksen liiketoimintaa. ”Neles tekee tiivistä yhteistyötä jakelijoiden kanssa – tai oikeastaan yhteistyökumppanien, kuten meillä sanotaan. Olemme kehittäneet Neles Valve Partner Portal -nimisen ohjelmiston, jolla yhteistyökumppanit voivat itse laatia täsmällisiä tarjouksia omille asiakkailleen. Tämä on lyhentänyt loppuasiakkaalle tehtävään tarjoukseen liittyvien tiedustelujen vastausaikaa todella merkittävästi. Yhteistyökumppanimme ovat ottaneet uuden työkalun innokkaasti käyttöön. Nopeuden lisäksi muita etuja ovat olleet suora yhteydenpito ja välikäsien väheneminen. Myös lopullisen tarjouksen laatu on noussut aivan uudelle tasolle.”

Asennuskannan luettelot

Entistä suoraviivaisemman projektien kehityksen lisäksi Neles hyödyntää digitalisaatiota myös olemassa olevien resurssien hallinnassa. Sääskilahti toteaa, että asennuskannan hallinnassa digitalisaation etuna on kattavan ja suoraviivaisen asennuskannan luettelon laatiminen. Neleksellä on runsaasti kokemusta tästä prosessista sellu- ja paperiteollisuuden alalta.

Asennuskannan luettelon yhdenmukaistamisen ja selkiyttämisen avulla voidaan säästää merkittävästi henkilötyötunneissa ja varastointikustannuksissa.

”Monissa tapauksissa asennuskannan luettelot ovat olleet vanhentuneita tai epätäydellisiä. Niihin on ilmestynyt ajan mittaan uusia kohteita vaihtelevien kirjoitusasujen takia. Kukin kirjoitusasu näkyy luettelossa uutena kohteena, mitä se ei siis oikeasti ole. Liian suuri nimikkeiden määrä tekee luettelosta raskaan, ja sitä on vaikea käyttää käyttöomaisuuden hallintaan tai ylläpitoon. Olemme saaneet supistettua esimerkiksi 5 000 nimikettä sisältäneen asennuskannan luettelon vain 550 nimikkeeseen! Kunnossapitotiimin kannalta asennuskannan kutistuminen vain hieman yli 10 prosenttiin entisestä on valtava muutos. Luettelon yhdenmukaistamisen ja selkiyttämisen avulla voidaan säästää merkittävästi henkilötyötunneissa ja varastointikustannuksissa. Se helpottaa myös edistyneempiin huoltokonsepteihin, kuten ennakoivaan kunnossapitoon siirtymistä.”

Enemmän vähemmällä

Venttiilien suorituskykytiedot luovat yhteyden prosessin (parametrien) sekä valvonnan ja kunnossapidon välille: niistä selviää, mitä kerrottavaa venttiileillä on. Neleksen (älykkäät) säätöventtiilit keräävät runsaasti suorituskyky- ja tilatietoja. Tietojen perusteella voidaan alentaa kunnossapitokustannuksia, ehkäistä suunnittelemattomia seisokkeja ja optimoida myös tuotantomääriä.

”Nykyinen tuotantoympäristö on hyvin vaativa”, Sääskilahti toteaa. ”Juuri mainittujen taloudellisten parametrien lisäksi painetta aiheuttavat myös lainsäädäntöön, ympäristönsuojeluun ja turvallisuuteen liittyvät määräykset esimerkiksi hajapäästöistä. Älykkäät säätöventtiilit ja lisäanalyysityökalut tarjoavat keinoja tuotantoprosessin hienosäätämiseen.”

Ympärivuorokautista prosessin valvontaa

Prosessin tietojen kerryttäminen on vasta ensimmäinen askel. Yhtä tärkeitä vaiheita ovat myös olennaisten tietojoukkojen valinta, lukujen analysointi ja täsmällisten tietojen muodostaminen päätöksenteon tueksi. Neles on kehittänyt erityisen ohjelmiston tuotantoprosessin ympärivuorokautiseen valvontaan.

”Neleksen Expertune PlantTriage on palkittu säätöpiirien valvontaohjelmisto, jonka kehittäjillä on yhteensä satojen vuosien kokemus valvonnasta. Tarjoamme siis osaamisemme vähemmän kokeneiden käyttäjien ja kunnossapitohenkilöstön käyttöön.”

Sääskilahden mukaan useimmissa laitoksissa on piileviä ongelmia, jotka heikentävät tuotannon tehokkuutta ja aiheuttavat kustannuksia. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi manuaalitilassa oleviin säätimiin tai virheellisesti toimiviin säätöventtiileihin. Venttiileillä on yleensä olennainen rooli tuotannon ja tehokkuuden säätelyssä sekä jatkuvuuden varmistamisessa. Expertune PlantTriage tuo nämä ongelmat näkyviin ja auttaa priorisoimaan ne.

”Expertune PlantTriage -ohjelmistoon on integroitu myös säätöpiirien viritys sekä venttiilin ja instrumentoinnin analyysi. Näillä voidaan säätää prosessin toimintaa entistä paremmaksi.” Ohjelmisto parantaa asiakkaan toivomaa toimintavarmuutta hyödyntämällä Neleksen laajaa älykkäiden venttiiliohjaimien ja venttiilin asennon takaisinkytkentäjärjestelmien osaamista. Expertune PlantTriage -ohjelmistoa on myös testattu ahkerasti useiden vaativien teollisuudenalojen, kuten jalostuksen, kemianteollisuuden sekä sellu- ja paperiteollisuuden, käyttökohteissa.”

Materiaali-innovaatioita

Digitaalisten innovaatioiden ohella Neles investoi myös tarjooman laajentamiseen. Kohteena on esimerkiksi tuotemateriaalien tutkimus- ja kehitystyö. Yhtiö panostaa etenkin vaativiin olosuhteisiin soveltuviin ratkaisuihin, joita tarvitaan muun muassa kaivosalalla. Neles on kehittänyt esimerkiksi edistyksellisiä lieteventtiiliratkaisuja levyluisti- tai letkuventtiilien korvaamiseen eristystoiminnoissa. Sääskilahden mukaan levyluistiventtiilit eivät ole paras vaihtoehto ohjauskäyttöön, kun taas letkuventtiilit eivät sovellu käytettäväksi korkeissa lämpötiloissa.

”Metallimateriaaleihin ja pyörivään sulkuelimeen perustuvissa venttiilirakenteissa on molempien mallien parhaat ominaisuudet. Metallikomposiittien ja -pinnoitteiden tuotekehityksestä on syntynyt metallitiivisteisiä palloventtiilejä vaativiin käyttökohteisiin. Ne kestävät jopa 30 baarin paineen ja 200–300 °C:n lämpötilan. Pyrimme jatkuvasti kehittämään parempia materiaaliratkaisuja. Lopullisena tavoitteena on vähentää venttiilien ylläpito-, huolto- ja käyttökustannuksia sekä pidentää niiden käyttöikää. Toisin sanoen haluamme helpottaa asiakkaidemme elämää.”

 

Hexagon-yhteistyö Laajennettu venttiiliratkaisujen valikoima

Syyskuussa 2018 Neles aloitti yhteistyön alansa johtavan yrityksen, Hexagon PPM:n kanssa. Hexagon tarjoaa kaluston elinkaariratkaisuja teollisuuslaitosten suunnitteluun, rakentamiseen ja toimintaan.

Sopimus täydentää Neleksen digitaalisia tarjoustyökaluja. Samalla se tehostaa tiedusteluihin, tarjouksiin ja projektien toteutukseen liittyvien tietojen vaihtoa Neleksen ja niiden suunnittelu-, hankinta- ja rakennusalan asiakasyritysten välillä, jotka käyttävät Hexagon PPM:n SmartPlant- ja Smart-ohjelmistokokonaisuuksia. Neleksen näillä aloilla toimivista asiakasyrityksistä, joiden loppuasiakkaat ovat öljy- ja kaasuteollisuuden sekä petrokemian teollisuuden yrityksiä, suurin osa käyttää Smart Instrumentation -ohjelmistoa. Neleksen digitaalinen venttiiliprojektien tarjoustyökalu integroidaan Smart Instrumentation -järjestelmään.

”Meidän visiomme on tarjota saumaton asiakaskokemus yhdistämällä Neleksen tehokkaat digitaaliset työkalut ja kyky ymmärtää loppuasiakkaan teknisiä tarpeita sekä prosessin vaatimuksia Hexagonin vankkaan kokemukseen suunnittelu- ja tieto-ohjelmistojen kehittämisestä”, kertoo Rashmi Kasat (VP, Head of Digital Business).

Sääskilahden mukaan Neles panostaa entistä suoraviivaisemman liiketoiminnan kehittämisen lisäksi edelleen myös muihin investointeihin. Esimerkiksi vuonna 2018 yhtiö laajensi tarjoomaansa ja läsnäoloaan maailman eri kolkissa ostamalla intialaisen Rotex Manufacturers and Engineers Private Limited (RMEPL) -teknologiayhtiön venttiiliautomaatioyksikön. Yritysosto täydentää Neleksen toimilaitteiden ja venttiiliautomaation tarjoomaa. Nyt yhtiö voi tarjota täyden toimilaitevalikoiman kaikilla merkittävillä venttiilimarkkinoilla sekä entistä laajemman rajakytkinvalikoiman eri käyttökohteisiin.

Samalla Neleksen prosessiventtiilien valikoima öljy- ja kaasuteollisuuden, sellu- ja paperiteollisuuden, kaivosteollisuuden, vedenkäsittelyn ja muun prosessiteollisuuden sovelluksiin laajenee uusilla tuotteilla. ”Näiden ratkaisujen ansiosta voimme tarjota entistäkin laajemman tuotevalikoiman prosessiteollisuuden asiakkaiden monenlaisiin tarpeisiin. Asiakkaiden haasteena on löytää optimaalinen ratkaisu kullekin sovellukselle nopeasti ja tehokkaasti luotettavalta toimittajalta. Yhteensopivuuden, luotettavuuden ja suorituskyvyn lisäksi tarjoamme erinomaista palvelua ja asiakastukea”, Sääskilahti kertoo. 

 

Teksti: Lucien Joppen / KCI Publishing.

Julkaistu Valve World 2018 -konferenssin esitteen kansikuvajuttuna.

Tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.