Kutsu Neles Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Neles Oyj:n pörssitiedote 29.7.2020 klo 9:00 paikallista aikaa

Neles Oyj:n (”Neles” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön osakkeenomistajan Valmet Oyj:n esittämän pyynnön mukaisesti ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.10.2020 klo 14:00 alkaen osoitteessa Hilton Helsinki Airport, Lentäjänkuja 1, 01530 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13:00.

Mikäli Covid-19 pandemiaan liittyvät olosuhteet kokousajankohtana niin vaativat, Neles tulee antamaan lähempänä kokousta lisätietoja mahdollisista kokoukseen liittyvistä erityisjärjestelyistä, joilla varmistetaan osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Uuden hallituksen jäsenen valitseminen

Yhtiön osakkeenomistaja Valmet Oyj, joka omistaa yli 15 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Neleksen hallituksen jäsenten lukumäärää lisätään kahdeksaan (8) ja toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Neleksen hallitukseen valitaan nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi uutena jäsenenä Jukka Tiitinen, joka toimii tällä hetkellä Valmetin Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajana.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jukka Tiitinen on antanut suostumuksensa tehtävään. Valmetin mukaan hän on riippumaton Yhtiöstä mutta ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta, mikä vastaa myös Yhtiön hallituksen käsitystä. Hallitukseen ehdolla olevan uuden jäsenen henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Neleksen internet-sivuilla (www.neles.com/yyk) ja tämän kokouskutsun liitteenä. Nykyisten hallituksen jäsenten esittely on Yhtiön internet-sivuilla.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Neles Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.neles.com/yyk. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 12.11.2020 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville  

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.10.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään 26.10.2020 klo 10 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 1.9.2020 klo 9:00 alkaen.

  1. osoitteessa www.neles.com/yyk; tai
  2. kirjeitse osoitteeseen Neles Oyj, Yhtiökokous, PL 304, 01301 Vantaa

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Neles Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiön tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa www.neles.com/privacy.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.10.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.10.2020. klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 26.10.2020 klo 10.00 saakka. Ennakkoäänestyspalvelun kautta osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta ilman, että hän saapuu kokouspaikalle.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai oikeuttaan vaatia äänestystä yhtiökokouksessa ja hänen mahdollisuuttaan äänestää ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.neles.com/yyk. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Neles Oyj, Yhtiökokous, PL 304, 01301 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut tiedot

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.neles.com/yyk.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Neles Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 29.7.2020 yhteensä 150 348 256  osaketta ja ääntä. Tästä määrästä on 150 361 osaketta yhtiön hallussa. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

 

NELES OYJ 

Hallitus

 

Lisätietoja:

Elisa Erkkilä, lakiasiainjohtaja, Neles Oyj, puh. 040 754 4411

 

Neles Oyj

Simo Sääskilahti, Talous- ja rahoitusjohtaja

Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Media

www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 1.7.2020.

www.neles.com, Twitter.com/nelesflow