Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Metso Oyj:n pörssitiedote 20.5.2020 klo 10:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16. päivänä kesäkuuta 2020 klo 13:00 alkaen Metso Oyj:n pääkonttorissa, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi 24.4.2020 hyväksymän väliaikaislain nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun kohdasta C.

Osakkeenomistajien tekemiä ilmoittautumisia yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 20.3.2020, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Päätöksenteon turvaamiseksi yhtiö on saanut etukäteen sitoumukset sen neljältä suurimmalta osakkeenomistajalta, jotka yhdessä edustavat noin 30 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, missä he ovat sitoutuneet kaikilla omistamillaan osakkeilla äänestämään ennakkoon ja kannattamaan kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia sekä vastuuvapauden myöntämistä yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle (asiakohta 9).

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys osakkeenomistajille on nähtävissä Metso Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk viimeistään yhtiökokouspäivän aamuna kello 9.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii laamanni Petri Haussila. Mikäli Petri Haussilalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, yhtiön hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön päälakimies Aleksanteri Lebedeff. Mikäli Aleksanteri Lebedeffillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, yhtiön hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 26.2.2020 julkistama vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on nähtävillä Metso Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk, katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Video yhtiön toimitusjohtajan katsauksesta on nähtävissä Metso Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk viimeistään yhtiökokouspäivän aamuna kello 9.00.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2019 oli 896 966 651,74 euroa, josta vuoden 2019 tilikauden tulos oli 107 844 991,97 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,47 euroa osakkeelta. Siltä osin kuin maksettavan osingon määrä ylittää 31.12.2019 päättyneen tilikauden tuloksen, maksetaan jäljelle jäävä määrä aikaisempien tilikausien kertyneistä voittovaroista. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.6.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 25.6.2020. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

Hallitus toteaa, että ehdotetun osingon määrä on suurempi kuin osakeyhtiölain 13:7 §:n mukainen vähemmistöosingon määrä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

10. Palkitsemispolitiikan käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 6.2.2020 julkistama palkitsemispolitiikka, joka on saatavilla Metso Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk, katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Varsinaisen yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Metso Oyj – Hallituksen palkkiot

Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että hallituksen jäsenille maksettaisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

Puheenjohtaja: 120 000 euroa
Varapuheenjohtaja: 66 000 euroa
Muut jäsenet: 53 000 euroa kullekin

Hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille ehdotetaan saman suuruisia lisäpalkkioita kuin aiemmalla toimikaudella. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 20 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan jäsenet: 10 000 euroa kullekin
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja: 10 000 euroa
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet: 5 000 euroa kullekin

Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että kiinteät vuosipalkkiot maksettaisiin hallituksen jäsenille käteisenä kahden viikon sisällä hallituksen toimikauden päättymisen jälkeen.

Tuleva Neles Oyj – Hallituksen palkkiot

Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että tulevan Neles Oyj:n hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat kiinteät vuosipalkkiot. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

Puheenjohtaja: 115 000 euroa
Varapuheenjohtaja: 65 000 euroa
Muut jäsenet: 50 000 euroa kullekin

Hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille ehdotetaan lisäpalkkioita. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 15 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan jäsenet: 7 500 euroa kullekin
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet: 3 750 euroa kullekin

Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä on, että tulevan Neles Oyj:n hallituksen jäsenen tulee, suoraan varsinaisen yhtiökokouksen päätökseen perustuen, hankkia 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan tulevan Neles Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä seuraavan kauden osavuosikatsaus on julkistettu.

Kokouspalkkiot

Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että kokouspalkkiot maksettaisiin seuraavasti: kustakin Metso Oyj:n ja tulevan Neles Oyj:n hallituksen sekä näiden valiokuntien kokouksesta maksettaisiin niille jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 600 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 3 200 euroa kokoukselta.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että Metso Oyj:n ja Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen tulevan Neles Oyj:n hallituksessa olisi seitsemän jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Metso Oyj

Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että Mikael Lilius valitaan uudelleen puheenjohtajaksi, Christer Gardell varapuheenjohtajaksi sekä Lars Josefsson, Antti Mäkinen, Kari Stadigh, ja Arja Talma uudelleen hallituksen jäseniksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan valittavan Emanuela Speranza. Hallituksen nykyinen jäsen Peter Carlsson on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Emanuela Speranzan ansioluettelo on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä.

Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimiseen.

Kaikki hallitusehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituksi hallitukseen ja heidän on arvioitu olevan riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Christer Gardell ja Antti Mäkinen, joiden on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta toteaa lisäksi, että myös tulevana hallituksen toimikautena henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin Suomen lain mukaisin rajoituksin. Metso Oyj:n uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan järjestäytymiskokoukseensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Tuleva Neles Oyj

Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että Jukka Moisio valitaan tulevan Neles Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Mark Vernon varapuheenjohtajaksi sekä Britta Giesen, Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi ja Petter Söderström tulevan Neles Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Hallitusehdokkaiden CV:t ovat tämän yhtiökokouskutsun liitteenä.

Kaikki hallitusehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituksi hallitukseen ja heidän on arvioitu olevan riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Petter Söderström ja Niko Pakalén, joiden on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Tulevan Neles Oyj:n hallituksen toimikausi alkaa Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä ja jatkuu tulevan Neles Oyj:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimiseen asti, minkä jälkeen tulevan Neles Oyj:n päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2019 antaman valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä valtuutus soveltuu tulevaan Neles Oyj:hin Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 10 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyyn osakkeiden antamisen ja/tai luovuttamisen enimmäismäärään.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiölle mahdollisesti annettavien osakkeiden lukumäärä ei vähennä annettavien ja luovutettavien osakkeiden enimmäismääriä, jotka todetaan toisessa kappaleessa.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2019 antaman valtuutuksen. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä valtuutus soveltuu tulevaan Neles Oyj:hin Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä Metso Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla Metso Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk. Vuosikertomuksesta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 30.6.2020 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidetään ilman, että osakkeenomistajilla tai heidän asiamiehillään on pääsyä kokouspaikalle. Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden tai muun teknisen keinon välityksellä. Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.6.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen muutoin kuin äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 26.5.2020, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiölle ja äänestää viimeistään 9.6.2020 klo 16, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten täytyy olla yhtiöllä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Metso Oyj:lle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajien tekemiä ilmoittautumisia yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 20.3.2020, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 26.5.2020 – 9.6.2020 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Metso Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Metso Oyj:n internet-sivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse tai postitse, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan se sisältää edellä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla Metso Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon edellä kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiökokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava Euroclear Finland Oy:llä.

4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.6.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja ennakkoäänestyksen kautta yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Aikaisemmin tehtyä ilmoittautumista yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 20.3.2020, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän varsinaiseen yhtiökokoukseen.

5. Muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen tuula.alanen@metso.com tai postitse osoitteeseen Metso Oyj, Yhtiökokous, PL 1220, 00101 Helsinki viimeistään 25.5.2020. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Metso Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk viimeistään 26.5.2020.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 2.6.2020 asti sähköpostitse osoitteeseen tuula.alanen@metso.com tai postitse osoitteeseen Metso Oyj, Yhtiökokous, PL 1220, 00101 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Metso Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk viimeistään 5.6.2020. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Metso Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 20.5.2020 yhteensä 150 348 256 osaketta ja ääntä. Tästä määrästä on 150 361 osaketta yhtiön hallussa. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Helsinki, 20.5.2020

METSO OYJ
Hallitus

Lisätietoa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. +358 20 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen@metso.com

Helena Marjaranta, viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: helena.marjaranta@metso.com

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa vuonna 2019. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fitwitter.com/metsogroup