Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Metso Oyj:n pörssitiedote 12.9.2012 klo 9.30 paikallista aikaa

Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 12.10.2012 klo 10.00 alkaen Scandic Marina Congress
Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, FI-00160 Helsinki.  Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo
09.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Ylimääräisestä osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaetaan ylimääräisenä osinkona 0,50 euroa osakkeelta jo maksetun,
29.3.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman 1,70 euron
osakekohtaisen osingon lisäksi. Hallitus toteaa, että yhtiön vakaa taloudellinen
asema mahdollistaa ylimääräisen osingon maksamisen.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
17.10.2012 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 24.10.2012.

Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet
oikeuttavat osinkoon.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus, tämä kokouskutsu
sekä Metso Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön viimeisimmän
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat
saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.metso.com/yyk.
Mainituilla internet-sivuilla ovat saatavilla myös viimeisen tilikauden
päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus viimeisen
osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti
vaikuttavista tapahtumista sekä 29.3.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
pöytäkirja, joka sisältää viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyn
osingonjakoa koskevan päätöksen. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 26.10.2012 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina
2.10.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.10.2012, jolloin
ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) osoitteessa http://www.metso.com/yyk,
b) puhelimitse numeroon 010 808 300 (arkipäivisin klo  8.00 ja 18.00 välisenä
aikana),
c) telefaksilla numeroon  020 484 3125, tai
d) kirjeitse osoitteeseen Metso Oyj, Ritva Tyventö-Saari, PL 1220, 00101
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai
y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Metso Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.10.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 9.10.2012
klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Metso
Oyj, Ritva Tyventö-Saari, PL 1220, 00101 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut ohjeet

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. Lisätietoja yhtiökokoukseen liittyvistä asioista on saatavilla yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa http://www.metso.com/yyk.

Kokouskutsun julkistamispäivänä 12  syyskuuta 2012 Metso Oyj:llä on yhteensä
150 348 256 osaketta ja ääntä, mihin sisältyy 592 222  yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta
yhtiökokouksessa.


Helsingissä syyskuun 12 päivänä 2012

METSO OYJ
Hallitus


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup


Lisätietoja antavat:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja , Metso Oyj, puh. 020 484 3240


Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com