Metso julkistaa Minerals-liiketoimintansa valikoituja havainnollistavia taloudellisia tietoja tammi–maaliskuulta 2020 ja vertailukaudelta tammi–maaliskuu 2019

Metso Oyj:n pörssitiedote 7.5.2020 klo 9:05 paikallista aikaa

Metso julkistaa Minerals-liiketoimintansa valikoituja havainnollistavia tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja tammi–maaliskuulta 2020 ja vertailukaudelta tammi–maaliskuu 2019. Tämä tieto täydentää Metso Minerals -liiketoiminnan ja Outotecin yhdistymiseen liittyvässä jakautumis- ja listalleottoesitteessä 7.10.2019 julkistettuja tietoja. Näiden tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten carve-out-tietojen kokoamisen laatimisperusteet perustuvat esitteessä käytettyihin laatimisperusteisiin.

Tämän tiedotteen liitteenä ovat Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-periaatteilla laaditut tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma tammi–maaliskuulta 2020 sekä vertailukaudelta tammi–maaliskuu 2019.

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 29. lokakuuta 2019 hallituksen esityksen yhdistää Metso Minerals -liiketoiminta ja Outotec uudeksi yhtiöksi nimeltään Metso Outotec. Metson Neles- liiketoiminta (entinen Flow Control) eli nykyisen listatun Metson jatkuvat toiminnot jatkavat itsenäisenä virtauksensäätölaitteita ja ‑palveluja tarjoavana pörssiyhtiönä. Järjestely toteutetaan Metson osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metso Minerals -liiketoimintaan liittyvät varat ja vastuut siirtyvät Outotecille ilman Metson selvitysmenettelyä.

Tämän hetken arvion mukaan järjestelyn odotetaan toteutuvan 30.6.2020 edellyttäen, että kaikki lakisääteiset ja muut hyväksynnät, mukaan lukien kilpailuviranomaishyväksynnät, on saatu.

Havainnollistavia taloudellisia carve-out-tietoja Metso Minerals -liiketoiminnasta

Milj. euroa, prosenttia

1–3/2020

1–3/2019

1–12/2019

Saadut tilaukset(1)...................................................................................................... 874 823 3 009
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset(1)..................................................................... 498 474 1 907
  osuus saaduista tilauksista, prosenttia....................................................................... 57,0 57,6 63,4
Tilauskanta(2)............................................................................................................. 1 427 1 545 1 408
Liikevaihto................................................................................................................ 696 681 2 976
Palveluliiketoiminnan liikevaihto............................................................................... 439 429 1 815
  osuus liikevaihdosta, prosenttia................................................................................ 63,1 63,0 61,0
Oikaistu EBITDA(3)................................................................................................... 89 95 432
  osuus liikevaihdosta, prosenttia................................................................................ 12,8 14,0 14,5
Oikaistu EBITA(4)...................................................................................................... 74 83 377
  osuus liikevaihdosta, prosenttia................................................................................ 10,7 12,1 12,7
Liikevoitto................................................................................................................ 59 78 325
  osuus liikevaihdosta, prosenttia................................................................................ 8,4 11,5 10,9
Kauden tulos............................................................................................................. 43 49 223
Liiketoiminnan nettorahavirta.................................................................................... 103 21 43
Nettokäyttöpääoma(5)................................................................................................. 793 664 853
Nettovelka(6).............................................................................................................. 665 271 772
Velkaantuneisuusaste(7), prosenttia............................................................................. 52,0 21,7 61,5
Omavaraisuusaste(6), prosenttia.................................................................................. 39,9 43,8 39,1
Varat yhteensä........................................................................................................... 3 464 3 131 3 457
Henkilöstö kauden lopussa......................................................................................... 12 664 10 648 12 894

Tunnuslukujen laskentakaavat

(1) Saadut tilaukset = Saadut tilaukset raportointikaudella
(2) Tilauskanta = Toimittamattomat tilaukset kauden lopussa
(3) Oikaistu EBITDA = Oikaistu EBITA + aineellisten omaisuuserien poistot
(4) Oikaistu EBITA = Liiketulos (EBIT) + liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakulut + aineettomien omaisuuserien poistot
(5) Nettokäyttöpääoma = Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut korottomat saamiset + asiakassopimuksiin perustuvat varat ja velat, netto - ostovelat - saadut ennakot - muut korottomat velat
(6) Nettovelka = Rahoitusvelat - pitkäaikaiset rahoitusvarat - laina- ja muut korolliset saamiset (pitkä- ja lyhytaikaiset) - likvidit varat
(7) Velkaantuneisuusaste =

Nettovelka
Oma pääoma yhteensä

× 100
(8) Omavaraisuusaste =

Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma - saadut ennakot

× 100

Metso Minerals -liiketoiminnan valikoitujen havainnollistavien carve-out-taloudellisten tietojen laatimisperusteet

7.10.2019 julkaistu esite sisältää Metso Minerals -liiketoiminnan tilintarkastetun carve-out-tilinpäätöksen 31.12.2018, 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta ja tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset osavuositiedot 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta vuoden 2018 vertailutietoineen. Tilintarkastetut carve-out-tilinpäätökset on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ottaen huomioon liitetiedoissa kuvatut carve-out-periaatteet, joiden mukaisesti Metso Minerals -liiketoiminnalle kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty.

Tämän täydennyksen sisältämät Metso Minerals -liiketoiminnan valikoidut carve-out-taloudelliset tiedot 31.3.2020 on laadittu noudattaen edellä mainittuja Metso Mineralsin carve-out-laadintaperiaatteita sekä EU:ssa hyväksyttyjä kansainvälisiä IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuten yllä on kuvattu.

Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millaiset Metso Minerals -liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat olleet, jos Metso Minerals -liiketoiminta olisi toiminut itsenäisenä yhtiönä ja esittänyt erilliset taloudelliset tiedot esitetyillä kausilla. Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-taloudellisissa tiedoissa ei myöskään oteta huomioon mitään Jakautumisen yhteydessä tai muutoin tehtyjä tai tehtäviä transaktioita, jotka toteutetaan carve-out-taloudellisten tietojen tarkastelujaksojen jälkeen ennen yhdistymistä. Lisäksi ainoastaan Metson Minerals-liiketoiminnan carve-out-taloudelliset tiedot eivät kerro yhdistetyn yhtiön tulevasta liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta tai rahavirroista.

Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

http://www.metso.com/fi

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa vuonna 2019. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fitwitter.com/metsogroup