Metso julkistaa valikoituja havainnollistavia taloudellisia tietoja Metso Minerals -liiketoiminnan osalta tammi–syyskuulta 2019 ja vertailukaudelta 2018

Metso julkistaa valikoituja havainnollistavia taloudellisia tietoja Metso Minerals -liiketoiminnan osalta tammi–syyskuulta 2019 ja vertailukaudelta 2018

Metso Oyj, pörssitiedote, 25.10.2019 klo 9.50 paikallista aikaa

Metso julkistaa valikoituja havainnollistavia tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja Metso Minerals -liiketoiminnalle tammi–syyskuulta 2019 ja tammi-syyskuulta 2018. Tämä tieto täydentää Metso Minerals -liiketoiminnan ja Outotecin yhdistymiseen liittyvässä jakautumis- ja listalleottoesitteessä 7.10.2019 julkistettuja tietoja. Näiden tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten carve-out-tietojen kokoamisen laatimisperusteet perustuvat esitteessä käytettyihin laatimisperusteisiin.

Tämän tiedotteen liitteenä ovat Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-periaatteilla laaditut tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma tammi–syyskuulta 2019 sekä vertailukaudelta 2018.

Metso tiedotti 4.7.2019, että sen hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhdistää Metso Minerals -liiketoiminta ja Outotec uudeksi yhtiöksi nimeltään Metso Outotec. Metson Flow Control -liiketoiminta eli nykyisen listatun Metson jatkuvat toiminnot nimetään uudelleen, ja ne jatkavat Neles-nimisenä virtauksensäätölaitteita ja ‑palveluja tarjoavana itsenäisenä pörssiyhtiönä. Transaktio toteutetaan Metson osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metso Minerals -liiketoimintaan liittyvät varat ja vastuut siirtyvät Outotecille.

Jakautumisen täytäntöönpano on tavoitteenarekisteröidä vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana, ja se on ehdollinen jakautumisen hyväksynnälle Metson ja Outotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka on kutsuttu koolle pidettäviksi 29.10.2019, lakisääteiselle velkojien kuulemismenettelylle ja kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle.

Havainnollistavia taloudellisia carve-out-tietoja Metso Minerals -liiketoiminnasta

Milj. euroa, prosenttia1–9/20191–9/20181–12/2018
Saadut tilaukset(1)..............................................................................................................2 2492 1262 872
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset(1)...........................................................................1 4341 3161 777
  osuus saaduista tilauksista, prosenttia.............................................................................63,861,961,9
Tilauskanta(2)....................................................................................................................1 4441 4081 411
Liikevaihto........................................................................................................................2 1791 8522 581
Palveluliiketoiminnan liikevaihto......................................................................................1 3431 2081 644
  osuus liikevaihdosta, prosenttia......................................................................................61,665,263,4
Oikaistu EBITDA(3).........................................................................................................318235314
  osuus liikevaihdosta, prosenttia......................................................................................14,612,712,2
Oikaistu EBITA(4)............................................................................................................278212284
  osuus liikevaihdosta, prosenttia......................................................................................12,811,411,0
Liikevoitto.........................................................................................................................247200268
  osuus liikevaihdosta, prosenttia......................................................................................11,310,810,4
Kauden tulos.....................................................................................................................173125169
Liiketoiminnan nettorahavirta............................................................................................-566107
Nettokäyttöpääoma(5)........................................................................................................746545629
Nettovelka(6).....................................................................................................................471196239
Velkaantuneisuusaste(7), prosenttia...................................................................................38,817,420,2
Omavaraisuusaste(6), prosenttia........................................................................................36,844,140,4
Varat yhteensä..................................................................................................................3 5752 8392 979
Henkilöstö kauden lopussa...............................................................................................11 59010 29310 367Tunnuslukujen laskentakaavat

(1)Saadut tilaukset=Saadut tilaukset raportointikaudella
    
(2)Tilauskanta=Toimittamattomat tilaukset kauden lopussa
    
(3)Oikaistu EBITDA=Oikaistu EBITA + aineellisten omaisuuserien poistot
     
(4)Oikaistu EBITA=Liiketulos (EBIT) + liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakulut + aineettomien omaisuuserien poistot
     
(5)Nettokäyttöpääoma=Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut korottomat saamiset + asiakassopimuksiin perustuvat varat ja velat, netto - ostovelat - saadut ennakot - muut korottomat velat
    
(6)Nettovelka=Rahoitusvelat - pitkäaikaiset rahoitusvarat - laina- ja muut korolliset saamiset (pitkä- ja lyhytaikaiset) - likvidit varat
     
(7)Velkaantuneisuusaste=Nettovelka× 100
Oma pääoma yhteensä
     
(8)Omavaraisuusaste=Oma pääoma yhteensä× 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Metso Minerals -liiketoiminnan valikoitujen havainnollistavien carve-out  taloudellisten tietojen laatimisperusteet

7.10.2019 julkaistu esite sisältää Metso Minerals -liiketoiminnan tilintarkastetun carve-out-tilinpäätöksen 31.12.2018, 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta ja tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset osavuositiedot 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta vuoden 2018 vertailutietoineen. Tilintarkastetut  carve-out-tilinpäätökset on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ottaen huomioon liitetiedoissa kuvatut carve-out-periaatteet, joiden mukaisesti Metso Minerals -liiketoiminnalle kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty.

Tämän täydennyksen sisältämät Metso Minerals -liiketoiminnan valikoidut carve-out-taloudelliset tiedot 30.9.2019 on laadittu noudattaen edellä mainittuja Metso Mineralsin carve-out-osavuositietojen laadintaperiaatteita sekä EU:ssa hyväksyttyjä kansainvälisiä IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuten yllä on kuvattu.

Metso Minerals -liiketoiminnan tilintarkastettu carve-out-tilinpäätös 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ja Metso Minerals -liiketoiminnan tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset tiedot 30.9.2019 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksoilta vertailukausineen on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen ja alkuperäisiin hankintamenoihin lukuun ottamatta käypään arvoon tulosvaikutteisesti luokiteltavia rahoitusvaroja ja -velkoja.

Metso Minerals -liiketoiminta on ottanut käyttöön ”IFRS 16 – Vuokrasopimukset” -standardin ja ”IFRIC 23 – Tuloverokäsittelyä koskeva epävarmuus” -tulkinnan 1.1.2019 alkaen ja siirtyi soveltamaan uutta standardia ja tulkintaohjetaa yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen. Edeltävien tilikausien lukuja ei ole oikaistu ja siksi 1.1.2019 edeltävien jaksojen carve-out-taloudelliset tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millaiset Metso Minerals -liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat olleet, jos Metso Minerals -liiketoiminta olisi toiminut itsenäisenä yhtiönä ja esittänyt erilliset taloudelliset tiedot esitetyillä kausilla. Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-taloudellisissa tiedoissa ei myöskään oteta huomioon mitään Jakautumisen yhteydessä tai muutoin tehtyjä tai tehtäviä transaktioita, jotka tullaan toteuttamaan carve-out-taloudellisten tietojen tarkastelujaksojen jälkeen ennen yhdistymistä. Lisäksi Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-taloudelliset tiedot ainoastaan eivät kerro Yhdistetyn yhtiön tulevasta liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta tai rahavirroista.

Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 5132

Metso Oyj

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fitwitter.com/metsogroup