Metso julkistaa Valmet Oyj:n jakautumisesitteen

Metso Oyj:n pörssitiedote 23.9.2013 klo 12.40 paikallista aikaa

Metso Oyj julkistaa tänään jakautumisesitteen, joka on laadittu Valmet Oyj:n
puolesta Metson osittaisjakautumisen toteuttamiseksi ja Valmetin osakkeiden
listauksen hakemiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Metson hallitus hyväksyi 31.5.2013 yksimielisesti jakautumissuunnitelman, jonka
mukaan kaikki Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintoihin
liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä Metsolta
Valmetille. Hallitus päätti 15.8.2013 yksimielisesti ehdottaa
osittaisjakautumisen ja jakautumissuunnitelman hyväksymistä Metson
ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 1.10.2013.
Osittaisjakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tulevan rekisteröidyksi
kaupparekisteriin arviolta 31.12.2013.

Metson hallitus hyväksyi strategian ja taloudelliset tavoitteet Valmet Oyj:lle
3.9.2013.Jakautumisesitteen julkistus

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen jakautumisesite ja sen epävirallinen
englanninkielinen käännös ovat tästä päivästä alkaen saatavilla Metson
verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/jakautuminen.

Tämä tiedote sisältää myös tiettyjä muita aikaisemmin julkistamattomia tietoja,
joita on kuvattu jakautumisesitteessä. Nämä tiedot sisältävät Valmetin lähiajan
näkymät sekä Valmetin historialliset carve-out ja pro forma -taloudelliset
tiedot. Jäljempänä käytetyt termit on selitetty yksityiskohtaisesti
jakautumisesitteessä.Valmetin strategia

Strategiansa mukaisesti Valmet keskittyy kehittämään ja toimittamaan
teknologioita ja palveluja ensisijaisesti biopohjaisia raaka-aineita käyttäville
teollisuudenaloille. Valmetin visiona on tulla maailmanlaajuisesti parhaaksi
toimijaksi asiakkaidensa palvelussa. Valmetin toiminnan perustarkoituksena on
muuntaa ja jalostaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia
tuloksia.

Valmetin asiakkaat edustavat pääasiassa sellu-, paperi- ja energiateollisuutta.
Kaikki nämä ovat globaaleja, merkittäviä teollisuudenaloja, jotka tarjoavat
tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Valmet täydentää ydinliiketoimintaansa
soveltamalla palvelu- ja teknologiaosaamistaan myös muilla kuin biopohjaisia
raaka-aineita hyödyntävillä teollisuudenaloilla, erityisesti energiasektorilla.

Valmetin palvelu- ja tuotetarjonta koostuu tuottavuuden tehostamispalveluista,
tehtaiden uudistuksista sekä uusista kustannustehokkaista teknologioista ja
ratkaisuista energian ja raaka-ainekäytön optimoimiseksi ja asiakkaiden
lopputuotteiden arvon nostamiseksi.Taloudelliset tavoitteet

Metson hallitus on asettanut Valmetille seuraavat taloudelliset tavoitteet:
 * Liikevaihdon kasvun tulee ylittää markkinoiden kasvu;
 * Liikevoitto (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä: 6-9 %;
 * Sitoutuneen pääoman tuotto (ennen veroja), ROCE: vähintään 15 %; ja
 * Osingonmaksu vähintään 40 % vuosittaisesta nettotuloksesta.


Valmetin päätoimenpiteet strategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi

Valmet pyrkii saavuttamaan strategiset tavoitteensa keskittymällä seuraaviin
elinehtoihin (must wins) ja niihin liittyviin toimenpiteisiin:

1)         Erinomainen asiakasosaaminen

Vahvistaa avainasiakashallintaa asiakaskasvun edistämiseksi

Kasvattaa palveluliiketoimintaa pitkien sopimuksien ja asiakaspohjan
laajentamisen avulla

2)         Johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa

           Kehittää kustannuksiltaan kilpailukykyisempiä ja vähemmän pääomaa
sitovia tuotteita

           Luoda uutta tulovirtaa bioteknologian ratkaisuista ja kokonaan
uudenlaisista tuotteista

3)         Erinomaiset prosessit

    Parantaa työhyvinvointia ja -turvallisuutta

    Vähentää laatuun liittyviä kustannuksia

    Lisätä säästöjä hankinnoista

4)         Voittava joukkue

           Vahvistaa korkeaa sisäistä suorituskulttuuria

           Jatkaa osaamisen globaalia vahvistamista lähemmäksi asiakkaitaValmetin lähiajan näkymät

Sellu ja energia -liiketoimintalinjan osalta johto odottaa sellutehtaiden ja
uudistusten kysynnän pysyvän tyydyttävänä, kun taas uusiutuviin
energianlähteisiin perustuvien voimalaitosten kysynnän johto odottaa pysyvän
heikkona. Paperit-liiketoimintalinjan osalta johto uskoo paperiteollisuuden
rakenteellisten muutosten todennäköisesti jatkuvan ja odottaa
paperinvalmistuslinjojen kysynnän pysyvän heikkona. Palvelut-liiketoimintalinjan
osalta johto odottaa kysynnän olevan tyydyttävää. Valmetissa on käynnissä
maailmanlaajuinen kustannustehokkuusohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa sen
kilpailukykyä.

Valmetin carve-out-taloudelliset tiedot

Jakautumisesite sisältää Valmetin (i) tilintarkastetut carve-out-tilinpäätökset
31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010 päättyneiltä tilikausilta yhdessä (ii)
tilintarkastamattomien carve-out-taloudellisten tietojen 30.6.2013 päättyneeltä
kuuden kuukauden jaksolta kanssa, mukaan lukien tilintarkastamattomat carve-out-
taloudelliset vertailutiedot 30.6.2012 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.

Valmetin carve-out-taloudelliset tiedot ovat peräisin Metson tilintarkastetuista
konsernitilinpäätöksistä 31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010 päättyneiltä
tilikausilta ja tilintarkastamattomista konsernin osavuosikatsauksista
30.6.2013 ja 30.6.2012 päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta. Valmetin
tilintarkastetut carve-out-tilinpäätökset 31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010
päättyneiltä tilikausilta on laadittu Euroopan unionissa sovellettavaksi
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien ("IFRS") mukaisesti ottaen
huomioon carve-out-tilinpäätösten liitetiedoissa kuvatut periaatteet, joiden
mukaisesti Valmetille kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat
on määritetty. Valmetin tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset tiedot
30.6.2013 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta, mukaan lukien
tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset vertailutiedot 30.6.2012
päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta, on laadittu "IAS 34 -
Osavuosikatsaukset" ­standardin mukaisesti noudattaen edellä mainittuja
periaatteita.

Koska Valmet ei ole "IAS 27 - Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös"
-standardin mukainen emoyhtiön määräysvallan alainen konserni, ei se siten ole
historiallisesti laatinut konsernitilinpäätöksiä sisäisiin ja ulkoisiin
raportointitarkoituksiin. Jakautumisesitteeseen sisällytetyt Valmetin carve-out-
taloudelliset tiedot on laadittu yhdistelemällä niiden juridisten yhteisöjen ja
liiketoimintayksikköjen tuloslaskelmat, laajat tuloslaskelmat, taseet ja
rahavirrat, jotka ovat kuuluneet Massa, paperi ja voimantuotanto
-liiketoimintoihin Metson historiallisissa konsernitilinpäätöksissä ja jotka
eriytetään Metsosta Valmetin muodostamiseksi. Niihin sisältyy myös tiettyjä
Metso Oyj:n ja Metson ulkomaisten holdingyhtiöiden tuottoja, kuluja, varoja,
velkoja ja rahavirtoja, jotka joko siirretään Valmetille tai jotka on
kohdistettu Valmetille carve-out-taloudellisia tietoja laadittaessa. Tämän
seurauksena Valmetin carve-out-taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa
sitä, millainen Valmetin taloudellinen asema tai liiketoiminnan tulos olisi
ollut, jos Valmet olisi toiminut itsenäisenä yhtiönä ja esittänyt erilliset
taloudelliset tiedot asianomaisilla kausilla. Valmetin carve-out-taloudellisissa
tiedoissa ei myöskään oteta huomioon mitään jakautumisen yhteydessä tai muutoin
tehtyjä tai tehtäviä transaktioita, jotka on toteutettu carve-out-taloudellisten
tietojen tarkastelujaksojen jälkeen. Lisäksi Valmetin carve-out-taloudelliset
tiedot eivät välttämättä kerro Valmetin tulevasta liiketoiminnan tuloksesta,
taloudellisesta asemasta tai rahavirroista.

Seuraavassa taulukossa esitetään yksityiskohtaisesti tiettyjä
jakautumisesitteestä peräisin olevia Valmetin carve-out-taloudellisia tietoja:

          1.1.-30.6.       1.1.-31.12.

          2013 2012       2012       2012   2011 2010

                               (oikaise-
              (oikaistu)((1)) (oikaistu)((1))  maton)

                                    (tilin-
                 (tilin-  (tilintarkas-  tarkastettu, ellei
              tarkastamaton)     tamaton)  toisin ilmoitettu)

                    (miljoonaa euroa,
                   ellei toisin ilmoitettu)
                    |
 Liikevaihto   1 345 1 453      |3 014      3 014   2 703 2 453
                    |
 Liikevoitto   24,0 79,7      |138,3      134,7   174,2 106,5
                    |
                    |
 Kauden tulos      14    46      |   76         77    109  47
                    |
 EBITA ennen              |
 kertaluonteisia            |
 eriä((2))               |
 (tilin-                |
 tarkastamaton)  48,2 94,2      |192,0      188,4   204,5 159,3
                    |
    prosenttia             |
 liikevaihdosta  3,6  6,5       |6,4       6,3    7,6  6,5
                    |
 Saadut tilaukset            |
 (tilin-                |
 tarkastamaton)  1 372 1 263      |n/a       2 445   3 225 2 584
                    |
 Tilauskanta              |
 (tilin-                |
 tarkastamaton)  1 883 2 663      |n/a       2 249   2 863 2 347

(1)        Oikaistu uudistetun "IAS 19 - Työsuhde-etuudet" ­standardin 1.1.2013
tapahtuneen käyttöönoton vuoksi. Oikaisulla ei ollut vaikutusta taseeseen eikä
rahavirtalaskelmaan.
(2)   EBITA ennen kertaluonteisia eriä = liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden
poistot + kertaluonteiset erät
Valmetin pro forma -taloudelliset tiedot

Jakautumisesite sisältää tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot,
joissa havainnollistetaan jakautumisen ja tiettyjen Valmetin muodostamiseen
liittyvien transaktioiden vaikutuksia Valmetin liiketoiminnan tulokseen ja
taloudelliseen asemaan. Pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty niin kuin
jakautuminen ja tietyt Valmetin muodostamiseen liittyvät transaktiot olisivat
toteutuneet (i) 1.1.2012 pro forma ­tuloslaskelmatietojen ja laajojen pro forma
-tuloslaskelmatietojen osalta ja (ii) 30.6.2013 pro forma -taseen osalta.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan
havainnollistamistarkoituksessa, ja niiden luonteesta johtuen ne koskevat
oletettua tilannetta. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen
tarkoituksena on esittää, millainen vaikutus jakautumisella olisi ollut, jos
jakautuminen ja tietyt Valmetin muodostamiseen liittyvät transaktiot olisivat
tapahtuneet pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitettyinä ajankohtina,
eivätkä ne sen vuoksi kuvaa, millainen Valmetin liiketoiminnan tulos tai
taloudellinen asema todellisuudessa on. Tilintarkastamattomien pro forma
-taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole myöskään ennakoida, millainen
Valmetin liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema on tulevaisuudessa.

Pro forma -taloudelliset tiedot on koottu yhdenmukaisesti Valmetin
31.12.2012, 31.12.2011 ja 31.12.2010 päättyneiltä tilikausilta laadituissa
tilintarkastetuissa carve-out-tilinpäätöksissä ja 30.6.2013 päättyneeltä kuuden
kuukauden jaksolta laaditussa tilintarkastamattomissa carve-out taloudellisissa
tiedoissa noudattamien IFRS-standardien kanssa. Pro forma-taloudelliset tiedot
perustuvat Valmetin tilintarkastamattomiin carve-out-taloudellisiin tietoihin
30.6.2013 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ja tilintarkastettuun carve-
out-tilinpäätökseen 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta, jota on oikaistu
1.1.2013 ottamaan huomioon käyttöönotetun uudistetun "IAS 19 Työsuhde-etuudet"
-standardin vaikutukset. Lisäksi pro forma -taloudellisiin tietoihin on tehty
tiettyjä jakautumiseen ja Valmetin muodostamiseen liittyviin transaktioihin
liittyviä oikaisuja, kuten on esitetty yksityiskohtaisemmin jakautumisesitteen
kohdassa "Pro forma -taloudelliset tiedot". Pro forma -oikaisut perustuvat
saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin, ja niiden tosiasialliset vaikutukset
saattavat poiketa jakautumisesitteessä esitetystä. Tämän seurauksena
tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetty
liiketoiminnan tulos ja/tai taloudellinen asema voivat poiketa Valmetin
toteutuneesta liiketoiminnan tuloksesta ja/tai taloudellisesta asemasta. Lisäksi
tulisi huomioida, että Valmetille carve-out-taloudellisten tietojen esittämistä
varten allokoidut konsernihallinnon kulut eivät välttämättä kuvaa sitä, mikä
kyseisten kulujen määrä olisi ollut, mikäli Valmet olisi toiminut itsenäisenä
juridisena yksikkönä. Valmetille voi syntyä lisäkuluja täytäntöönpanopäivän
jälkeen itsenäisenä pörssiyhtiönä toimimisen johdosta sekä hallinnollisten ja
pääkonttoritoimintojen uudelleenjärjestelystä.

Jakautumista ja tiettyjä Valmetin muodostamiseen liittyviä transaktioita
kuvaavat pro forma -oikaisut perustuvat Valmetin 30.6.2013 päättyneen kuuden
kuukauden jakson ja 31.12.2012 päättyneen tilikauden tilintarkastamattomiin
carve-out-taloudellisiin tietoihin ja johdon arvioihin transaktioista, jotka on
toteutettu tai toteutetaan jakautumisen toteuttamiseen ja Valmetin
muodostamiseen liittyen Jakautumissuunnitelman mukaisesti. Lopulliset
jakautumisessa Valmetille siirtyvät varat ja velat voivat olennaisesti poiketa
pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyistä, sillä lopulliset määrät
määräytyvät täytäntöönpanopäivänä. Tästä voi aiheutua merkittäviä muutoksia
verrattuna pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitettyyn Valmetin
liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia
IFRS-tilinpäätöksiltä edellytettyjä tietoja, ja niitä tulisi lukea yhdessä
muualle jakautumisesitteeseen sisällytettyjen Valmetin historiallisten carve-
out-tilinpäätösten ja carve-out-taloudellisten tietojen kanssa.

Seuraavassa taulukossa esitetään yksityiskohtaisesti tiettyjä
jakautumisesitteestä peräisin olevia Valmetin pro forma -taloudellisia tietoja:

                       30.6.2013   31.12.2012
                      ja 1.1.-30.6. ja 1.1.-31.12.
                      2013     2012

                       (tilin-
                      tarkastamaton)

                       (miljoonaa euroa, ellei toisin
                      ilmoitettu) Liikevaihto yhteensä            1 345     3 014

 Liikevoitto                27      128

 Tulos ennen veroja             26      124

 Aineettomien hyödykkeiden poistot     -14      -30

 Aineellisten hyödykkeiden poistot     -28      -60

 Kertaluonteiset erät:

 Kapasiteetin
 sopeuttamiskustannukset          -8      -24

 Jakautumiseen liittyvät kustannukset    0       -11

 EBITA ennen kertaluonteisia eriä((1))   48      192

 prosenttia liikevaihdosta         3,6      6,4 Osakekohtainen tulos((2)), euroa      0,12     0,55

 Kauden tulos                18      82

 Osakkeet (Metson ulkona olevat osakkeet
 30.6.2013)                 149 864 206  149 864 206 Taseen loppusumma             2 493     n/a

 Oma pääoma                 847      n/a

 Korolliset velat              215      n/a

 Nettovelka                 -15      n/a

 Nettovelkaantuneisuusaste((3)),
 prosenttia                 -1,7     n/a

 Sitoutuneen pääoman tuotto ennen
 veroja((4)), prosenttia          6,5      n/a

 Sitoutuneen pääoman tuotto verojen
 jälkeen((5)), prosenttia          4,9      n/a

 Omavaraisuusaste((6)), prosenttia     37,0     n/a


____________
(1)        EBITA ennen kertaluonteisia eriä = liikevoitto + aineettomien
hyödykkeiden poistot + kertaluontoiset erät
                        Tulos
 (2) Osakekohtainen tulos          =----------------------------
                        Metson ulkona olevien
                        osakkeiden määrä

                        Korolliset nettovelat
 (3) Nettovelkaantuneisuusaste        =----------------------------x 100
                        Oma pääoma yhteensä

                        Tulos ennen veroja +
                        korko- ja muut
 (4) Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen = rahoituskulut       x 100
   veroja                  ----------------------------
                        Taseen loppusumma -
                        korottomat velat

                        Tulos + korko- ja muut
   Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)     rahoituskulut
 (5) verojen jälkeen             =----------------------------x 100
                        Taseen loppusumma -
                        korottomat velat

                        Oma pääoma yhteensä
 (6) Omavaraisuusaste            =----------------------------x 100
                        Taseen loppusumma - saadut
                        ennakotHuomautus

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa.
Erityisesti mitään arvopapereita ei tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin tämän tiedotteen nojalla eikä Valmetin
osakkeita tai muita arvopapereita ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain 1933, muutoksineen ("Yhdysvaltain
arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti,
eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa
tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai
Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen
mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.

Tämän tiedotteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Tätä
tiedotetta ei saa lähettää mihinkään maahan, jossa näin ei ole sallittua tehdä.

Tämä tiedote sisältää tiettyjen soveltuvien maiden arvopaperilakien mukaisia
tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät
muun muassa kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin
tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat
jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Luonteensa vuoksi tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja
johtuvat olosuhteista, jotka voivat tapahtua tai voivat olla tapahtumatta
tulevaisuudessa. Metso varoittaa, etteivät tulevaisuutta koskevat lausumat ole
takeita tuloksesta tulevaisuudessa ja että ne perustuvat lukuisille oletuksille
ja että Valmetin todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien sen
taloudellinen asema ja likviditeetti ja kehitys toimialoilla, joilla Valmet ja
sen konserniyhtiöt toimivat, voi poiketa olennaisesti siitä, mitä tämän
tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on todettu tai ehdotettu (ja olla
negatiivisempi).

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet
prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja
suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko
elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto
-liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin
itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet*.

* Edellyttää Metson ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää ja jakautumisen
rekisteröintiä.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/energy

www.twitter.com/metsopulppaper, www.twitter.com/metsoenergy

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj*, puh. 020 484 3200
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3200Metso Oyj

Harri Nikunen
Talousjohtaja

Juha Rouhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Media

www.metso.com/fi