Metso Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n yhtiötiedote 30.3.2010 klo 17:15

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2009 tilinpäätöksen
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen
valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja
erityisten oikeuksien antamisesta ja lahjoituksen tekemisestä yliopistoille sekä
hyväksyi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 8 §:n (kokouskutsu) muuttamisesta.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta 0,70
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 6.4.2010 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2010.

Yhtiökokous valitsi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja
varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Frimanin. Hallituksen uusiksi jäseniksi
valittiin Erkki Pehu-Lehtonen ja Mikael von Frenckell. Hallituksen jäseninä
jatkavat Christer Gardell, Yrjö Neuvo ja Pia Rudengren. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa
vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 600 euron palkkio niistä kokouksista,
joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.  Yhtiökokous
päätti, että vuosipalkkiosta 40 %:a maksetaan markkinoilta hankittavina Metso
Oyj:n osakkeina, jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden
viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.−31.3.2010 on julkistettu.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 13.4.2009 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com <http://www.metso.com/>

Lisätietoja antavat:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Metso Oyj


Olli Vaartimo
varatoimitusjohtajaKati Renvall
viestintäjohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com