Metson hallitus päätti jatkaa johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

Metso Oyj:n pörssitiedote 19.12.2013 klo 16:15 paikallista aikaa

Metson hallitus on hyväksynyt jatkon joulukuussa 2011 hyväksytylle
kannustinjärjestelmälle.  Kannustinjärjestelmän kohteena on Metson ja tulevan
Valmetin johtoa. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja
johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön ja
tarjota heille yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva
kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Vuonna 2011 hyväksytyssä järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat
kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän
ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.
Maksimissaan 60 avainhenkilöä Metsossa ja Valmetissa liitetään ohjelman piiriin
ansaintajaksolla 2014.

Metsossa järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolla 2014 perustuu
palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun, sitoutuneen pääoman tuottoon (ROCE)
ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Valmetissa ansaintajakson 2014
arvioperusteina ovat Valmetin liikevoittoprosentin (EBITA-%) kasvu ja
palveluliiketoiminnan tilausten kasvu.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolla maksetaan noin kahden vuoden
sitouttamisjakson päättyessä vuonna 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain
rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkioista henkilöille aiheutuvia
veroja ja veroluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde
päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä, palkkiota ei
makseta. Järjestelmästä kultakin ansaintajaksolta maksettava palkkio voi olla
enintään 120 prosenttia henkilön vuosipalkasta.

Metsossa ansaintajaksolta 2014 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat
yhteensä enintään noin 320 000 Metson osaketta. Osakkeiden kokonaismäärä
päätetään huhtikuussa 2014.

Valmetissa ansaintajaksolta 2014 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat
yhteensä enintään 197 000 Metson osaketta. Osakkeiden kokonaismäärä päätetään
Valmetin osakkeina huhtikuussa 2014.

Järjestelmässä mahdollisesti palkkiona luovutettavat osakkeet hankitaan
osakemarkkinoilta, joten kannustinjärjestelmällä ei ole Metson tai Valmetin
osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja sijoittajille antaa:

Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3119

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com