Metson hallitus päätti uudesta johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Metso Oyj:n pörssitiedote 13.12.2011 klo 9.00

Metson hallitus on päättänyt uudesta konsernin johdon osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien
ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön ja
tarjota heille Metson osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva
kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2012, 2013 ja
2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille
asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolla 2012
järjestelmä kattaa noin 100 Metson johtoon kuuluvaa henkilöä.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustuu
palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun, sitoutuneen pääoman tuottoon (ROCE)
ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Järjestelmän mahdollinen palkkio
ansaintajaksolta 2012 maksetaan noin kahden vuoden sitouttamisjakson päättyessä
vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään
kattamaan palkkiosta henkilöille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja.
Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista
osallistujasta johtuvasta syystä, palkkiota ei makseta. Järjestelmästä kultakin
ansaintajaksolta maksettava palkkio voi olla enintään 120 prosenttia henkilön
vuosipalkasta.

Ansaintajaksolta 2012 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä
enintään noin 450 000 Metson osaketta. Kullekin henkilölle kohdennettava
osakemäärä ja osakkeiden kokonaismäärä päätetään tammikuussa 2012.
Järjestelmässä mahdollisesti palkkiona luovutettavat Metson osakkeet hankitaan
osakemarkkinoilta, joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa
laimentavaa vaikutusta.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com


Lisätietoja antavat:

Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3119

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010Metso OyjHarri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtajaJakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com