Metson havainnollistavat taloudelliset tiedot tilikaudelle 2012 ja tammi-syyskuulle 2013

Metso Oyj:n pörssitiedote 12.11.2013 klo 13.30 paikallista aikaa

Metso Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 1.10.2013 hyväksynyt
jakautumissuunnitelman, jonka mukaan kaikki Metson Massa, paperi ja
voimantuotanto -liiketoimintoihin liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät
selvitysmenettelyttä Metsolta jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Valmet
Oyj:lle. Metson Kaivos ja maarakennus  sekä Automaatio -segmentit muodostavat
Metson jatkavat toiminnot.

Jakautumisen suunniteltu rekisteröintipäivä Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin on arviolta 31.12.2013, jonka jälkeen Valmetin
osakkeen listaus alkaisi Helsingin pörssissä arviolta 2.1.2014.

Valmet Oyj:n jakautumisesite on julkistettu 23.9.2013, ja se on saatavilla
Metson verkkosivustolla (www.metso.com).

Tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten tietojen kokoamisessa
noudatetut periaatteet

Seuraavat tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot on
esitetty tarkoituksena havainnollistaa Metson jatkuvien toimintojen tulosta ja
taloudellista asemaa niin kuin jakautuminen olisi toteutunut 1.1.2012. Metson
alla esitetyt tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot
perustuvat Metson tilintarkastettuun vuoden 2012 tilinpäätökseen, jota on
oikaistu uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin vaikutuksilla, ja Metson
tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen jaksolta 1.1.-30.9.2013.

Nämä tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot on esitetty
yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa, ja niiden luonteesta johtuen ne
koskevat oletettua tilannetta, eivätkä näin ollen kuvaa Metson todellista
liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa, jos jakautuminen olisi
tapahtunut 1.1.2012. Näiden tilintarkastamattomien havainnollistavien
taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole ennakoida, millaiset Metson
liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema ovat tulevaisuudessa.

Johto uskoo näiden havainnollistavien taloudellisten tietojen tarjoavan
asiallisen perustan esittää Metso konsernin jatkuvien toimintojen tulos ja
taloudellinen asema. Näiden havainnollistavien taloudellisten tietojen
laatimisessa tehdyt oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja
oletuksiin. Ei ole mitään varmuutta siitä, että tilintarkastamattomia
havainnollistavien taloudellisten tietojen laadinnassa käytetyt oletukset
osoittautuvat oikeiksi.

Laadittaessa Metson jatkuvien toimintojen havainnollistavia taloudellisia
tietoja, historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty seuraavia merkittäviä
oletuksia ja oikaisuja:

 * Näissä havainnollistavissa taloudellisissa tiedoissa Metson raportoiduista
  konsernitilinpäätöstiedoista on oikaistu pois kaikki PPP-liiketoimintaan
  liittyvät tuotot ja kulut sekä varat ja velat.
 * Nämä taloudelliset tiedot huomioivat vaikutukset tietyistä konsernin
  sisäisistä järjestelyistä, jotka Metso on toteuttanut tai toteuttaa ennen
  jakautumista, jotta suunniteltu Metson ja Valmetin juridinen konsernirakenne
  saadaan muodostettua, sekä tiettyjen uudelleenrahoitustoimenpiteiden
  vaikutukset sisältäen Metson ja Valmetin välisten konsernin sisäisten erien
  selvityksen. Konsernin sisäisten erien nettoselvitys on havainnollistavassa
  taseessa käsitelty oikaisuna rahoihin ja pankkisaamisiin (102 miljoonan
  euron vähennys 31.12.2012 ja 51 miljoonan euron lisäys 30.9.2013), joka
  kuvastaa rahamäärää, jonka Metso maksaa Valmetille, tai päinvastoin, erien
  selvityksessä.
 * Näissä havainnollistavissa taloudellisissa tiedoissa Metson historiallisen
  oman pääoman oikaisu vastaa PPP-liiketoiminnalle kuuluvien nettovarojen
  määrää. Omaan pääomaan tehdyt oikaisut heijastavat Valmet Oyj:n suunniteltua
  pääomarakennetta jakautumissuunnitelmassa esitetyn mukaisesti.
Jakautumisen käsittely kirjanpidossa

Jakautuminen käsitellään varojen jakamisena omistajille IFRIC 17, Muiden kuin
käteisvarojen jakaminen omistajille, mukaisesti. Kun jakautuminen tapahtuu, PPP-
liiketoiminnan käyvän arvon ja sen Metson konsernitilinpäätökseen sisältyvän
kirjanpitoarvon erotus kirjataan jakautumisvoittona. Jakautumisen yhteydessä
erotettava PPP-liiketoiminta tullaan esittämään lopetettuna toimintona Metson
taloudellisessa raportoinnissa osakkeenomistajien hyväksyttyä jakautumisen. METSO-KONSERNIN AVAINLUVUT JAKAUTUMISEN
 JÄLKEEN                           30.9.    31.12. ja
                             ja      1.1. -
                        1.1. - 30.9.      31.12.
 Milj. e                         2013        2012
----------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                      2 989        4 499

 Liikevoitto                       299         463

 Tulos ennen veroja                    256         404

 Aineettomien hyödykkeiden poistot            -16         -20

 Aineellisten hyödykkeiden poistot            -46         -57

 Kertaluonteiset erät

 Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset            0         -12

 Jakautumiseen liittyvät kustannukset           -1          0

 Muut kertaluonteiset erät                -21          0

 EBITA ennen kertaluonteisia eriä             337         495

 EBITA ennen kertaluonteisia eriä, %          11,3%        11,0%

 EBITDA                          361         540 Tulos/osake, euroa                   1.21        1.82 Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen
 lukumäärä, kpl                 149 813 092     149 715 383 Taseen loppusumma                   3 915        4 000

 Oma pääoma yhteensä                  1 232        1 359

 Korolliset velat                    1 107        1 094

 Korollinen nettovelka                  491         385

 Nettovelkaantuneisuusaste, %              39,9%        28,3%

 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen
 veroja, %                       17,6%        19,2%

 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen
 jälkeen, %                       12,9%        13,8%

 Omavaraisuusaste, %                  36,5%         n/a Saadut tilaukset                    2 962        4 432

 Tilauskanta                      2 078        2 269

 Henkilöstö, kauden lopussa              18 658       17 665                 Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden
 EBITA ennen kertaluonteisia eriä poistot + kertaluonteiset erät                 Liikevoitto + aineettomien ja
 EBITDA              aineellisten hyödykkeiden poistot                 Emoyhtiön omistajille
 Tulos/osake           kuuluva tilikauden tulos
                 ------------------------------
                 Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen
                  lukumäärä kauden aikana                 Korollinen
 Nettovelkaantuneisuusaste, %   nettovelka       x 100
                 --------------------
                 Oma pääoma
                  yhteensä Sitoutuneen pääoman tuotto
 (ROCE) ennen veroja, %

                 Tulos ennen veroja + korko- ja
                  muut rahoituskulut             x 100
                 ----------------------------------------
                 Taseen loppusumma -
                  korottomat velat Sitoutuneen pääoman tuotto
 (ROCE) verojen jälkeen, %

                 Tilikauden tulos + korko- ja
                  muut rahoituskulut              x 100
                 ----------------------------------------
                 Taseen loppusumma -
                  korottomat velat                 Oma pääoma
 Omavaraisuusaste, %       yhteensä                     x 100
                 ----------------------------------------
                 Taseen loppusumma - saadut
                  ennakot


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com