Metson tilinpäätöstiedote 2013

Metson tilinpäätöstiedote 2013

Metso Oyj:n pörssitiedote 6.2.2014 klo 12:00  paikallista aikaa

Järjestämme tänään Metson vuoden 2013 tilinpäätöksestä englanninkielisen
tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 Metson
pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata
myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla
osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää
puhelinkonferenssin kautta. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta tämän tiedotteen
lopussa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteesta.
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen
liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös verkkosivuillamme,
osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna, ja kaikki tämän raportin luvut koskevat Metson jatkavia
toimintoja, ellei toisin mainita.

Keskeistä vuonna 2013
 * Öljy- ja kaasuteollisuuden investoinnit sekä laitteiden ja palveluiden
  kysyntä säilyi hyvänä, mutta kaivosteollisuuden kysyntä hiljeni
 * Saadut tilaukset: 3 709 miljoonaa euroa (4 215 milj. e), josta
  palveluliiketoiminnan osuus 2 038 miljoonaa euroa (2 153 milj. e)
 * Liikevaihto: 3 858 miljoonaa euroa (4 282 milj. e), josta
  palveluliiketoiminnan osuus 1 976 miljoonaa euroa (2 072 milj. e)
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä: 496 miljoonaa euroa eli 12,8
  prosenttia liikevaihdosta (486 milj. e ja 11,4 %) Kertaluonteisia kuluja oli
  54 miljoonaa euroa (11 milj. e)
 * Hallitus ehdottaa osingoksi 1,00 euroa osakkeelta eli 63 prosenttia
  osakekohtaisesta tuloksesta
 * Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnot eriytettiin Valmet Oyj:ksi.


Keskeistä vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä
 * Saadut tilaukset: 885 miljoonaa euroa (982 milj. e), josta
  palveluliiketoiminnan osuus 457 miljoonaa euroa (494 milj. e)
 * Liikevaihto: 1 018 miljoonaa euroa (1 132 milj. e), josta
  palveluliiketoiminnan osuus 509 miljoonaa euroa (550 milj. e)
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen -kertaluonteisia eriä: 147 miljoonaa euroa eli 14,4
  prosenttia liikevaihdosta (138 milj. e ja 12,2 %). -Kertaluonteisia kuluja
  oli 33 miljoonaa euroa.

Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2014
Markkinoiden aktiviteetin odotetaan säilyvän vuoden 2013 tasolla. Tilauskantamme
vuoden 2014 alussa oli noin 400 miljoonaa euroa matalampi kuin vuoden 2013
alussa. Näistä johtuen arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihtomme laskee jonkin
verran vuoteen 2013 verrattuna. Kustannustehokkuuden parantamis-toimenpiteitä
jatketaan, minkä odotetaan tukevan kannattavuuden kehitys-tä. Arvioimme, että
liike-voittomarginaali (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä on noin 12 prosenttia
liikevaihdosta.


Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:
Aktiviteetti säilyi tärkeimmissä asiakas-teollisuuksissamme loka-joulukuussa
aiempien neljännesten tasolla. Kaivos-yhtiöt olivat koko vuoden varovaisia
uusissa investointipäätöksissään, kun taas öljy- ja kaasuteollisuuden hyvän
kysynnän ansiosta Automaatio-segmen-tin tilauskertymä oli vuonna 2013
ennätyskorkea. Palveluliiketoiminnan kysyntä jatkui hyvänä, mutta
laiteuusintojen heikohko kysyntä ja varastojen purku tammi-kesäkuussa
vaikuttivat negatiivisesti. Saatujen tilausten lasku heikensi sekä viimeisen
neljänneksen että koko vuoden liikevaihtoa. Euron vahvistumisella muihin
valuuttoihin nähden vuoden toisella puoliskolla oli myös heikentävä vaikutus
sekä saatuihin tilauksiin että liikevaihtoon. Voimme kuitenkin olla tyytyväisiä,
että onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme tässä toimintaympäristössä.
Liikevoittomarginaali (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä nousi merkittävästi
kustannustehokkuutta parantaneiden toimien ja myynnin rakenteen ansiosta. Emme
usko kysyntätilanteen muuttuvan merkittävästi vuonna 2014, ja hintakilpailu
jatkuu tiukkana. Sen vuoksi jatkamme maailmanlaajuisten tehokkuusohjelmien
toteutusta tavoitteenamme tukea kannattavuuden kehitystä myös tulevaisuudessa.

Lopuksi haluan vielä mainita yhtiön kannalta viime vuoden merkittävimmän
tapahtuman eli Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintojen eriyttämisen
Valmet Oyj:ksi. Jakautuminen toteutettiin onnistuneesti, ja olemme hyvää vauhtia
kehittämässä Metsosta yhä integroituneempaa ja ketterämpää yhtiötä, joka luo
lisäarvoa sidosryhmilleen.

Metson avainluvut
                    Q4/  Q4/
 Milj. e                2013 2012 Muutos % 2013 2012 Muutos %
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadut tilaukset            885  982   -10 3 709 4 215   -12

 Palveluliiketoiminnan saadut
 tilaukset               457  494    -7 2 038 2 153    -5

   % saaduista tilauksista        52  50        55  51

 Tilauskanta kauden lopussa                   1 927 2 324   -17

 Liikevaihto             1 018 1 132   -10 3 858 4 282   -10

 Palveluliiketoiminnan liikevaihto   509  550    -7 1 976 2 072    -5

   % liikevaihdosta           50  49        51  48

 Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja
 aineettomien hyödykkeiden poistoja
 (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä   147  138    6  496  486    2

   % liikevaihdosta          14,4 12,2       12,8 11,4

 Liikevoitto (*))            108  126   -14  423  458    -8

   % liikevaihdosta          10,6 11,1       11,0 10,7

 Tulos/osake, euroa          0,35 0,36    3 1,59 1,71   -12

 Vapaa kassavirta                         224  257

 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)
 ennen veroja, %                         15,6 18,2

 Oman pääoman tuotto (ROE), %                   15,5 17,4

 Omavaraisuusaste kauden lopussa, %                36,9 40,5

 Nettovelkaantuneisuusaste kauden
 lopussa, %                            41,6 14,2


*()) Vuoden 2013 liikevoittoa heikensivät 54 miljoonan euron kertaluonteiset
kustannukset (11 milj. e), ja viimeistä neljännestä 33 miljoonan euron
kertaluonteiset kustannukset (9 milj. e). Kertaluonteiset erät on eritelty
taulukot-osiossa.

Huom.: Valmet (Metson entiset Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnot)
ja Valmet Automotive (Metson aiempi tytäryritys) raportoidaan vuoden 2013
konsernitilinpäätöksessä lopetettuna liiketoimintana (IFRS 5). Lopetettujen
liiketoimintojen tulos verojen jälkeen esitetään yhtenä lukuna Metson
tuloslaskelmassa. Lopetettuja toimintoja nettovarallisuus ei sisälly Metson
taseeseen 31.12.2013, mutta sisältyy vertailuvuoden taseeseen. Lopetettujen
liiketoimintojen osakekohtainen tulos raportoidaan erillään jatkuvista
liiketoiminnoista, ja Metson osakekohtainen oma pääoma 31.12.2013 ei sisällä
lopetettujen liiketoimintojen nettovarallisuutta.

Lähiajan näkymät
Markkinakehitys

Odotamme kaivoslaitteiden ja -projektien kysynnän olevan heikkoa. Laajan
asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen huoltoverkostomme johdosta arvioimme
kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä.

Arvioimme maarakennuslaitteiden sekä maarakennusteollisuuden
palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän jatkuvan tyydyttävänä ja
virtauksensäätölaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan
hyvänä.

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja
palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja
kaasualalla. Metso on tunnettu myös edistyksellisistä automaatioratkaisuistaan
massa-, paperi- ja voimantuotantoteollisuuksille.
Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka edistävät kestävää
kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä. Metso toimii noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results.
www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja


Kutsu tiedotustilaisuuteen sijoittajille, analyytikoille ja medialle

Metso järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, analyytikoille
ja sijoittajille tilinpäätöksen julkistuspäivänä, torstaina 6.2.2014 klo 15.00
Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-
lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo
15.00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin
paikalle viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssi
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen
tilaisuuden alkua
 * numeroon: 09 2313 9201
 * tunnuskoodi: 940 040

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden viikon ajan 20.2.2014
saakka numerossa:
 * 09 2314 4681
 * tunnuskoodi: 940 040

Podcast-äänitiedosto (mp3) ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta ovat
ladattavissa osoitteessa www.metso.com/IRvideot maanantaina 10.2.2014.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöstiedotteen
julkistamisen jälkeen 6.2.2014 osoitteessa www.metso.com/sijoittajat noin klo
12 Suomen aikaa.

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com