Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmet Oyj:n pörssitiedote 2. helmikuuta 2023 klo 16.30

 

Valmet Oyj:n (’’Valmet’’ tai ’’Yhtiö’’) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 22. maaliskuuta 2023 alkaen klo 13.00 (Suomen aikaa) Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

 

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Lisäksi kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta videolähetyksenä. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille on esitetty tämän kokouskutsun kohdassa C. ’’Ohjeita kokoukseen osallistuville’’.

 

 1. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 1. Kokouksen avaaminen

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

 

 1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

 

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

 1. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 

- Toimitusjohtajan katsaus.

 

 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

 

 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

 

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2022 oli 1 453 506 822,23 euroa, josta vuoden 2022 nettotulos oli 309 501 276,62 euroa.

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,30 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

 

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,65 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24. maaliskuuta 2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 5. huhtikuuta 2023.

 

Toinen erä, 0,65 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 28. syyskuuta 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 2. lokakuuta 2023 ja osingon maksupäivä 12. lokakuuta 2023.

 

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 

 1. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

 

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkitsemiseen ei tule muutoksia.

 

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuiset palkkiot ovat seuraavat:

 

 • 145 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle
 • 80 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
 • 64 000 euroa hallituksen jäsenelle.

 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

 

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

 

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

 

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2023 on julkaistu.

 

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

 

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

 

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että

 

 • Aaro Cantell, Jaakko Eskola, Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen ja Eriikka Söderström valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, ja
 • Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jaakko Eskola hallituksen varapuheenjohtajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

 

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Yhtiön verkkosivuilla (www.valmet.com). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

 

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

 

 1. Tilintarkastajan valitseminen

 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pasi Karppisen.

 

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 9 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidaan hankkia enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

 

Hallitus päättää muista Yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 22. maaliskuuta 2022 päätetyn Yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

 

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

 

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

 

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen kuitenkin siten, että kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallitus voi antaa enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 22. maaliskuuta 2022 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

 1. Yhtiökokousasiakirjat

 

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous. Tilinpäätös 2022, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä toimielinten palkitsemisraportti julkistetaan ja ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla www.valmet.com/yhtiokokous viimeistään 24. helmikuuta 2023.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 5. huhtikuuta 2023 alkaen.

 

 1. Ohjeita kokoukseen osallistuville

 

 1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

 

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10. maaliskuuta 2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 15. maaliskuuta 2023 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä.

 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 9. helmikuuta 2023 klo 10.00 (Suomen aikaa). Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

 

 1. Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous

 

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

 

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää jäljempänä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

 1. postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

 

 1. sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan nimi ja asiamiehen, edustajan tai avustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Valmetille tai Euroclear Finland Oy:lle antamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

 

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

 

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10. maaliskuuta 2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17. maaliskuuta 2023 klo 10.00 (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista, varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä koskevat ohjeet.

 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

 

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

 

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä tai osakesäästötileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen titta.ware@valmet.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä 15. maaliskuuta 2023 klo 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

 

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Yhtiökokouspalvelussa asiamiehen tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai suomalaisella mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla www.suomi.fi/valtuudet -sivulla.

 

 1. Ennakkoäänestys

 

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, voivat äänestää ennakkoon 9. helmikuuta 2023 klo 10.00 ja 15. maaliskuuta 2023 klo 16.00 (Suomen aikaa) välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

 

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta vain, jos hän saapuu paikalle yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

 

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

 

 1. Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous

 

Henkilöomistajien osalta ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää ennakkoon kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

 

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää edellä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ennakkoäänestäminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

 1. sähköpostitse tai postitse

 

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu, tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

 

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Ennakkoäänten on oltava perillä ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

 

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

 

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

 

 1. Muut ohjeet ja tiedot

 

Kokouskielenä on suomi. Kokouspaikalla on simultaanitulkkaus englanniksi.

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta. Ohjeet videolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla ennen kokousta Yhtiön verkkosivuilla www.valmet.com/yhtiokokous. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata videolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asiasta ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

 

Valmetissa on kokouskutsun päivänä 2. helmikuuta 2023 yhteensä 184 529 605 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 344 775 omaa osaketta. Tällaisilla Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta.

 

Espoo 2. helmikuuta 2023

 

VALMET OYJ

 

Hallitus

 

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely