Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 22.3.2023 klo 16.15

 

Valmet Oyj:n (”Valmet” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 22. maaliskuuta 2023. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022. Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Osingonmaksu

 

Yhtiökokous päätti maksaa 31. joulukuuta 2022 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

 

Ensimmäinen erä, 0,65 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24. maaliskuuta 2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 5. huhtikuuta 2023.

 

Toinen erä, 0,65 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 28. syyskuuta 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 2. lokakuuta 2023 ja osingon maksupäivä 12. lokakuuta 2023.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Eskolan. Hallituksen jäseninä jatkavat Aaro Cantell, Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer ja Eriikka Söderström. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

 

Hallituksen palkkiot

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkitsemiseen ei tule muutoksia. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 145 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 64 000 euroa vuodessa.

 

Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

 

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

 

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

 

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2023 on julkaistu.

 

Tilintarkastajan valinta

 

Yhtiökokous valitsi uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

 

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 9 200 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Tämä vastaa noin 5,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

 

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Yhtiökokouksen asialistan kohdista 7-17 pidettiin ennakkoäänestys. Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjattiin kokouksen pöytäkirjaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.4.2023.

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Valmetin hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

 

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

 

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja), Anu Hämäläinen ja Pekka Kemppainen.

 

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Aaro Cantell, Jaakko Eskola ja Monika Maurer.

 

Henkilöston edustaja

 

Hallitus päätti kutsua Juha Pölläsen Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin. Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

 

 

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely