Valmetin hallitus on päättänyt avainhenkilöiden osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä ja omien osakkeiden hankkimisesta

Valmetin hallitus on päättänyt avainhenkilöiden osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä ja omien osakkeiden hankkimisesta

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 20.12.2023 klo 13.00

 

Valmet Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaisia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä suoriteperusteista osakepalkkio-ohjelmaa ja viivästettyä suoriteperusteista osakepalkkio-ohjelmaa , sekä ehdollista osakepalkkio-ohjelmaa Valmetin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Valmet Oyj:n arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, ohjata avainhenkilöitä yhtiön valittujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

 

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma on suunnattu yhtiön johtoryhmän jäsenille. Valmetin hallitus päättää ennaltamäärätyt ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin kolmen vuoden ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2024–2026 perustuu Valmetin osakkeen arvostuskertoimen kehitykseen verrattuna verrokkiryhmään sekä ennalta määriteltyihin tavoitteisiin, jotka tukevat yhtiön pitkän tähtäimen strategista ja taloudellista kehitystä. Nämä ennalta määritellyt tavoitteet ovat Valmetin vertailukelpoinen EBITA-marginaali ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut-, Automaatiojärjestelmät- ja Virtauksensäätö-liiketoimintalinja) saatujen tilausten kasvu (%) joiden vähimmäis- ja enimmäismäärät määritellään vuosittain. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2024–2026 maksetaan Valmetin osakkeina vuonna 2027. Mahdollisesti ansaittu osakepalkkio on bruttopalkkio, josta tehdään ennakonpidätys, ja nettomääräinen palkkio maksetaan avainhenkilölle osakkeina.

 

Muille avainhenkilöille ja johtajapotentiaaleiksi tunnistetuille henkilöille suunnatussa viivästetyssä suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa on yhden vuoden ansaintajakso, joka on vuosi 2024. Valmetin hallitus päättää järjestelmän ennaltamäärätyt ansaintakriteerit ja tavoitteet, jotka ovat linjassa suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman tavoitteiden kanssa. Tavoitteet ovat Valmetin vertailukelpoinen EBITA-marginaali ja vakaan liiketoiminnan saatujen tilausten kasvu (%). Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2024 maksetaan Valmetin osakkeina vuonna 2025. Mahdollisesti ansaittu osakepalkkio on bruttopalkkio, josta tehdään ennakonpidätys, ja nettomääräinen palkkio maksetaan avainhenkilölle osakkeina.

 

Viivästetyn suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman yhden vuoden ansaintajaksolta palkkiona maksettuja osakkeita ei saa siirtää tai luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet Valmetille vastikkeetta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde Valmetilla päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

 

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma on suunnattu Valmetin johtoryhmälle. Viivästetty suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma on suunnattu noin 200 henkilölle, joista noin 150 on avainhenkilöitä johtotehtävissä ja noin 50 on johtajapotentiaaleiksi tunnistettuja henkilöitä. Ansaintajaksojen 2024–2026 perusteella näistä kahdesta ohjelmasta maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään noin 683 320 Valmet Oyj:n osaketta, joka on bruttomäärä sisältäen osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman ja viivästetyn suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman arvioitu kokonaiskustannus ansaintajaksolta 2024–2026 on yhteensä enintään noin 16,1 miljoonaa euroa.

 

Osana kokonaispalkitsemista, esimerkiksi sitouttamistarkoituksiin, hallitus on hyväksynyt vuodelle 2024 ehdollisen osakepalkkio-ohjelman, josta voidaan myöntää osakkeita valituille avainhenkilöille. Ehdolliset osakepalkkio-ohjelmat ovat vuosittaisia, ja jokainen tuleva ohjelma vaatii erillisen hallituksen hyväksynnän. Vuonna 2024 voidaan ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mahdollisille osallistujille kohdentaa enintään 101 240 osaketta, joka on bruttomäärä sisältäen osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Pääsääntöisesti sitouttamisjakso näille osakkeille on kolme vuotta, jonka jälkeen mahdolliset osakepalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina. Edellytys ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan perustuvien osakepalkkioiden maksamiselle on, että Valmetin vertailukelpoisen EBITA-tuloksen kynnysarvo ylittyy, ja että osallistujan työsuhde Valmetilla jatkuu palkkion maksupäivään saakka.

 

Sekä suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa että ehdollisessa osakepalkkio-ohjelmassa esitetään Valmetin johtoryhmän jäsenille suositus omistaa ja säilyttää omistuksessaan heidän kiinteää bruttomääräistä vuosiansiotaan vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus).

 

Omien osakkeiden hankkiminen

 

Valmetin hallitus on kokouksessaan 20. joulukuuta 2023 päättänyt käyttää 22. maaliskuuta 2023 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta ostaa yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt aloittaa määräaikaisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka tarkoituksena on hankkia yhtiön omia osakkeita kattamaan osan pitkän aikavälin osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä ja ehdollisesta osakepalkkio-ohjelmasta aiheutuvista velvoitteista. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 12. helmikuuta 2024 ja lopetetaan viimeistään 1. maaliskuuta 2024. Hankittava määrä on enintään 100 000 osaketta, joka tämän tiedotteen päiväystä edeltävän viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssilla laskettuna vastaa arvoltaan noin 2,6 miljoonaa euroa. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

 

Lisätietoja antaa:

Julia Macharey, henkilöstö- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0022

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely