Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 7. helmikuuta 2024 klo 13.05

 

Valmet Oyj:n (”Valmet” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21. maaliskuuta 2024 alkaen klo 13.00 (Suomen aikaa) Helsingin Messukeskuksen Kokoussiivessä, salissa 101, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Lisäksi kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta videolähetyksenä. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille on esitetty tämän kokouskutsun kohdassa C. ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Yhtiökokouksen jälkeen kokouspaikalla järjestetään kahvitarjoilu.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus.

 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2023 oli 1 502 676 727,91 euroa, josta vuoden 2023 nettotulos oli 296 787 891,20 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,35 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,68 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26. maaliskuuta 2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11. huhtikuuta 2024.

Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää alustavasti 26. syyskuuta 2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 1. lokakuuta 2024 ja osingon maksupäivä 10. lokakuuta 2024.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Palkitsemispolitiikan esittäminen

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti Yhtiön palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Olennaisimmat palkitsemispolitiikkaan tehdyt muutokset liittyvät palkitsemisen läpinäkyvyyden lisäämiseen sekä kannustinpalkkioiden ansainta- ja seurantajaksojen muutoksiin.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy Yhtiön palkitsemispolitiikan.

 1. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy Yhtiön palkitsemisraportin.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan seuraavasti:

- 150 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2023: 145 000 euroa),

- 82 500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2023: 80 000 euroa), ja

- 66 000 euroa hallituksen jäsenelle (2023: 64 000 euroa).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 300 euroa (2023: 7 000 euroa) jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 700 euroa (2023: 16 000 euroa) tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 200 euroa (2023: 4 000 euroa) jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 500 euroa (2023: 8 000 euroa) palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2024 on julkaistu.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että

- Mikael Mäkinen, Jaakko Eskola, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Anu Hämäläinen ja Per Lindberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,

- Annareetta Lumme-Timonen ja Annika Paasikivi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi, ja

- Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jaakko Eskola valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

Hallituksen jäsenet Eriikka Söderström ja Aaro Cantell ovat ilmoittaneet Valmetin nimitystoimikunnalle, etteivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Eriikka Söderström on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä vuodesta 2017. Aaro Cantell on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä vuodesta 2016.

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Annareetta Lumme-Timosta lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Annareetta Lumme-Timosen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen asemastaan sijoitusjohtajana Solidium Oy:ssä. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Yhtiön verkkosivuilla (www.valmet.com). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiö on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan lakisääteinen vaihtaminen).

Hallituksen tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjestänyt lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn. Valiokunta on tarkastellut mahdollisia tilintarkastusyhteisöehdokkaita ja määrittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n ja Ernst & Young Oy:n parhaiksi ehdokkaiksi yhtiön kansainväliselle tilintarkastustoimeksiannolle. Ehdokkaita arvioitiin useiden valintakriteerien perusteella, joita olivat muun muassa ehdotettu tilintarkastussuunnitelma ja -menetelmät, tilintarkastustiimin kokemus ja kokoonpano sekä tilintarkastuksen laatu ja hinta. Valintaprosessi käsitti useita kierroksia, jotka sisälsivät tietojen toimittamista, teknologisten kykyjen testausta, haastatteluja ja ehdokkaiden esityksiä sekä ulkoisia referenssien tarkistuksia. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen PricewaterhouseCoopers Oy:stä tuli valiokunnan ensisijainen suositus yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle. Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla varsinaisen yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pasi Karppisen.

Yhtiö antaa ensimmäisen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024. Mikäli tilintarkastusyhteisö ja kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy suorittaisi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) mukaisesti myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentamisen vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen asti. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että KHT, KRT Pasi Karppinen toimisi päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 9 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös johdannaisia.

Omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidaan hankkia enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista Yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 22. maaliskuuta 2023 päätetyn Yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen kuitenkin siten, että kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallitus voi antaa enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 22. maaliskuuta 2023 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat                

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous. Tilinpäätös 2023, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti julkistetaan ja ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla www.valmet.com/yhtiokokous viimeistään 28. helmikuuta 2024.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 4. huhtikuuta 2024 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville                                  

 1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11. maaliskuuta 2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 13. helmikuuta 2024 klo 10.00 (Suomen aikaa). Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

(a)                    Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

(b)                    postitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 13. helmikuuta 2024 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

(c)                    sähköpostitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 13. helmikuuta 2024 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai Y-tunnus ja yhteystiedot. Valmetille tai Innovatics Oy:lle annettuja henkilötietoja käytetään vain yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11. maaliskuuta 2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18. maaliskuuta 2024 klo 10.00 (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista, yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta. Lisätietoja asiasta on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustamisoikeuden voi osoittaa käyttämällä Innovatics Oy:n ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi -valtuutuspalvelua. Lisätietoja on saatavilla www.suomi.fi/valtuudet -verkkosivulla.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä tai osakesäästötileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous viimeistään 13. helmikuuta 2024.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ja mahdollisesta ennakkoäänestämisestä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

 1. Ennakkoäänestys

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, voivat äänestää ennakkoon 13. helmikuuta 2024 klo 10.00 ja 14. maaliskuuta 2024 klo 16.00 (Suomen aikaa) välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta vain, jos hän saapuu paikalle yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

(a)                    Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

(b)                    sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi, tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Ennakkoäänten on oltava perillä ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

 1. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi. Kokouspaikalla on simultaanitulkkaus englanniksi.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä on saatavissa Innovatics Oy:ltä puhelimitse ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysaikana numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00 (Suomen aikaa).

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta. Ohjeet videolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla ennen kokousta Yhtiön verkkosivuilla www.valmet.com/yhtiokokous. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata videolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asiasta ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Valmetissa on kokouskutsun päivänä 7. helmikuuta 2024 yhteensä 184 529 605 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 368 500 omaa osaketta. Tällaisilla Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta.

 

Espoo 7. helmikuuta 2024

VALMET OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely