Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 21.3.2024 klo 16.15

 

Valmet Oyj:n (”Valmet” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 21. maaliskuuta 2024. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin ja Yhtiön palkitsemispolitiikan. Palkitsemisraportin osalta päätös on neuvoa-antava. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Osingonmaksu

 

Yhtiökokous päätti maksaa 31. joulukuuta 2023 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,35 euroa osakkeelta.

 

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,68 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26. maaliskuuta 2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11. huhtikuuta 2024.

 

Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää alustavasti 26. syyskuuta 2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 1. lokakuuta 2024 ja osingon maksupäivä 10. lokakuuta 2024.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Eskolan. Hallituksen jäseninä jatkavat Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Per Lindberg ja Monika Maurer. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Annareetta Lumme-Timonen ja Annika Paasikivi. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

 

Hallituksen palkkiot

 

Yhtiökokous päätti, että vuotuisena palkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 150 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 82 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 66 000 euroa.

 

Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan tarkastusvaliokunnan jäsenelle 7 300 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 16 700 euroa, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle 4 200 euroa ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 8 500 euroa.

 

Lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

 

Yhtiökokous päätti myös, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2024 on julkaistu.

 

Tilintarkastaja

 

Yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 loppuun asti. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen. PricewaterhouseCoopers suorittaa myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentamisen.

 

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

 

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 9 200 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Tämä vastaa noin 5,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

 

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Yhtiökokouksen asialistan kohdista 7–18 pidettiin ennakkoäänestys. Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjattiin kokouksen pöytäkirjaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.4.2024.

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Valmetin hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Annareetta Lumme-Timosta ja Annika Paasikiveä lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

 

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

 

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Anu Hämäläinen (puheenjohtaja), Pekka Kemppainen, Per Lindberg ja Annareetta Lumme-Timonen.

 

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Jaakko Eskola, Monika Maurer ja Annika Paasikivi.

 

Henkilöston edustaja

 

Hallitus päätti kutsua Juha Pölläsen hallituksen kokouksiin Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana. Henkilöstön edustaja osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

 

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely