Tiedote naapurustolle Jyväskylän Rautpohjassa – toiminta onnettomuustilanteessa

Valmetin Jyväskylän yksikkö, Valmet Technologies Oy, sijaitsee Rautpohjan tehdasalueella. Yksikön pääasiallisia tuotteita ovat paperi- ja kartonkikoneet ja koneuudistukset, sellunkuivatuskoneiden märänpään rakenneryhmät, erilaiset paperikonekomponentit (mm. erikoistelat, kuivatussylinterit, automaatio-, hydrauliikka- ja voitelujärjestelmät, kaapimet, höyrykytkimet, korkeapainelaitteet ja vesikalusteet), telojen huoltopalvelut, telapinnoitteet, valimo- sekä koelaitostoiminta. Tehtaalla on töissä omaa henkilöstöä noin 1 500 ja lisäksi tehdasalueella työskentelee päivittäin noin 300 ulkopuolista yhteistyökumppania.

Valmet Technologies Oy:n Jyväskylän yksikössä varastoidaan ja käsitellään syttyviä, syövyttäviä, haitallisia sekä ympäristölle vaarallisia ja vaarattomia kemikaaleja. Kemikaaleja käytetään pääasiallisesti telojen pinnoitustoiminnassa, valimoprosesseissa sekä työstökoneissa.

Noudatamme toiminnassamme kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 (L 390/2005) ja asetuksen 685/2015 (VNa 685/2015), vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista säädetyn asetuksen 856/2012 (VNa 856/2012) säädöksiä ja määräyksiä sekä Valmetin turvallisuus- ja ympäristöpolitiikkaa ja vähimmäisturvallisuusvaatimuksia. Valmet Technologies Oy on kemikaalien varastoinnin ja käytön osalta ns. toimintaperiaatelaitos, jolle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on myöntänyt luvan. Toiminnalle on myös ELY-keskuksen myöntämä ympäristölupa. Lupaviranomaiset valvovat toiminnan lainsäädännönmukaisuutta säännöllisin tarkastuksin sekä hyväksyvät laajemmat toimintaan liittyvät muutokset etukäteen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tehnyt viimeisimmän tarkastuksen vuonna 2022 (seuraava tarkastus 2027) ja ympäristöviranomainen vuonna 2022 (seuraava tarkastus 2024).

Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa, kuinka mahdollisessa vaaratilanteessa tulee toimia, jotta vahingot vältettäisiin tai ne jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Onnettomuusvaarat

Valmet Technologies Oy:n Jyväskylän tehdasalueen merkittävin naapurustoon vaikuttava mahdollinen onnettomuusvaara on nestekaasun (propaani) tai vedyn vuoto tai näiden höyryräjähdys sekä laaja tulipalo tehdasalueella. Näissä tilanteissa ilmaan saattaa vapautua kaasuja ja/tai tulipalon savukaasuja, jotka voivat aiheuttaa lähialueen asukkaille hetkellisiä ärsytysoireita. Vaikutusalue voi ulottua kilometrin säteelle tehdasalueesta tuulen alapuolella. Kemikaalien käsittelyssä tapahtuvat onnettomuustilanteet voivat myös aikaansaada ympäristöön haitallisia päästöjä sekä lämpö- ja painevaikutuksia, jotka rajoittuvat kuitenkin pääasiallisesti tehdasalueen sisäpuolelle.

Yrityksen varautuminen onnettomuustilanteita varten

Valmet Technologies Oy on laatinut sisäisen pelastussuunnitelman, jossa on kuvattu mahdolliset onnettomuustilanteet ja niihin varautuminen sekä määritelty toimenpiteet onnettomuustilanteita varten. Vaarallisimmiksi tunnistetut kohteet on lisäksi varustettu asianmukaisilla valvonta- tai hälytyslaitteistoilla, jotka varoittavat poikkeavista tilanteista ennen suuronnettomuuden syntymistä. Laitteistojen toimivuutta ja kuntoa testataan säännöllisesti. Alueella työskentelevä henkilöstö ja yhteistyökumppanit perehdytetään myös tehdasalueen riskeihin, turvallisiin työmenetelmiin sekä hätätilannekäytäntöihin. Hätätilannetoimintaa harjoitellaan säännöllisesti ja lisäksi yhteisharjoituksia Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa pidetään ajoittain. Tehdasalueella toimii myös Rautpohjan Vapaapalokunta, joka harjoittelee säännöllisesti ja tuntee tehdasalueen olosuhteet hyvin. Haitallisten päästöjen rajoittamiseksi vain tehdasalueen viemäriverkostoon on lisäksi laadittu sammutusvesien talteenottosuunnitelma yhdessä Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

Toiminta onnettomuustilanteessa

Havainnot akuuteista vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen (puh. 112). Nestekaasun (propaani) tai vedyn vuodon, näiden höyryräjähdyksen sekä tehdasalueen laajan tulipalon yhteydessä voidaan joutua antamaan suojautumisohjeita tehtaan naapurustolle. Tällaisissa tilanteissa lähialueen asukkaiden ja muiden toimijoiden on syytä noudattaa viranomaisohjeita, pysytellä sisätiloissa sekä sulkea ovet, ikkunat ja ilmanvaihtolaitteet, kunnes he saavat mahdollisia lisäohjeita viranomaisilta.

Lisätietoja antavat

Jari Matilainen
Paikallisjohtaja, Jyväskylä
jari.matilainen@valmet.com

Lauri Koivisto
Turvallisuuspäällikkö
lauri.koivisto@valmet.com

Jenni Sorvoja
Ympäristöpäällikkö
jenni.sorvoja@valmet.com

Yhteystiedot
Valmet Technologies Oy
Valmet Automation Oy
Rautpohjankatu 3
40101 Jyväskylä
Puh.: +358 (0)10 672 0000 (yhteydenotot arkisin klo 8-16)

Tiedote päivitetty: 2.10.2023