Valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan ja valvoo valiokuntien toimintaa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät

Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle Valmetin taloudellisen tilanteen seurantaan, talousraportointiin, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Enemmistön jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien suorittamiseen riittävä pätevyys. Lisäksi vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tarkastustoimesta. Yhtiöhallintoa koskevien sääntöjen ja tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunta muun muassa:

 • arvioi Valmetin tilinpäätös- ja osavuosikatsausluonnokset sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, merkittäviin tai poikkeuksellisiin liiketapahtumiin liittyvät laskelmat ja kirjauskäytännöt, johdon ennusteet ja Valmetin ohjeistuksiin liittyvät kannanotot sekä lyhyen aikavälin markkinanäkymät
 • arvioi lakien, määräysten ja sisäisten ohjeiden noudattamista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta
 • hyväksyy sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastuksen tarkastussuunnitelmat sekä perehtyy tarkastuskertomuksiin
 • valmistelee ulkopuolisten tilintarkastajien valinnan, valvoo tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta, arvioi ja käy läpi tilintarkastuskertomukset tilintarkastajien kanssa sekä arvioi tilintarkastuksen laatua ja laajuutta. Lisäksi valiokunta arvioi tilintarkastajien 
  riippumattomuutta, erityisesti näiden Valmetille tarjoamien muiden palvelujen mahdollista vaikutusta riippumattomuuteen. Valiokunta hyväksyy etukäteen ulkopuolisten tilintarkastajien tarjoamat varsinaiseen tilintarkastukseen kuulumattomat palvelut.
 • hyväksyy ulkopuolisten tilintarkastuspalvelujen hankintaperiaatteet ja ulkopuolisen tilintarkastajan vuosittaiset tilintarkastuspalkkiot osakkeenomistajien yhtiökokouksessa antamien ohjeiden mukaisesti
 • arvioi Valmetin taloudellista raportointia ja raportointimenetelmiä yhteistyössä yhtiön johdon, sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastajan tai muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa
 • käsittelee Valmetin selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 • käsittelee lähipiiriliiketoimia koskevat periaatteet
 • pitää yllä menettelyjä, jotka mahdollistavat kirjanpitoa, sisäistä valvontaa tai sisäistä tarkastusta koskevien valitusten vastaanottamisen ja käsittelemisen sekä työntekijöiden ja kolmansien osapuolten mahdollisten nimettömien ja luottamuksellisten huomautusten tekemisen väärinkäytöksistä, petoksista sekä kirjanpito- tai tilintarkastusasioista

Tarkastusvaliokunta vuonna 2024

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Anu Hämäläinen (puheenjohtaja), Pekka Kemppainen, Per Lindberg ja Annareetta Lumme-Timonen.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2023

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja), Anu Hämäläinen ja Pekka Kemppainen.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2022

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja), Pekka Kemppainen ja Täytäntöönpanopäivään saakka Mikael Mäkinen, jonka jälkeen Anu Hämäläinen korvaa Mikael Mäkisen valiokunnan jäsenenä.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tehtävät

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta keskittyy toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmien sekä yhtiön noudattamien palkitsemisperiaatteiden kehittämiseen työjärjestyksensä mukaisesti. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta muun muassa:

 • arvioi ja seuraa Valmetin palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyä ja HR-asioihin liittyviä kysymyksiä, kuten osaamisen ja kykyjen kehittämistä ja Valmetin ylemmän johdon seuraajasuunnittelua
 • arvioi toimitusjohtajan toimintaa ja palkitsemisperusteita
 • valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotukset toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista
 • tekee hallitukselle toimitusjohtajan valmistelujen pohjalta ehdotukset johtoryhmän jäsenten nimittämisestä
 • päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista eduista
 • käsittelee palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta vuonna 2024

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Jaakko Eskola, Monika Maurer ja Annika Paasikivi.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta vuonna 2023

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Aaro Cantell, Jaakko Eskola ja Monika Maurer.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta vuonna 2022

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Monika Maurer.