Ylimääräinen yhtiökokous 2021

Valmet Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 22. syyskuuta 2021 klo 14.00 Messukeskuksessa, Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Tärkeitä tietoja

Tämän verkkosivun materiaaliin pääsy ei välttämättä ole laillista tietyillä lainkäyttöalueilla. Muilla lainkäyttöalueilla vain tiettyjen henkilöryhmien voidaan sallia tarkastelevan tällaista materiaalia. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu, eikä sitä ole suunnattu, kellekään henkilölle Yhdysvalloissa.

 

Tämä materiaali ei muodosta tarjousta arvopapereiden myynnistä tai kehotusta tehdä tarjous tällaisessa materiaalissa kuvattujen arvopapereiden ostamisesta Yhdysvalloissa. Erityisesti mitään tässä materiaalissa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuuluvan poikkeuksen perusteella tai liiketoimen, johon ei sovelleta rekisteröintivaatimuksia, yhteydessä.

 

 

Kokousmateriaalit

Ohjeita kokoukseen osallistuville

 

 

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Sulautumisesta päättäminen

Yhtiökokous hyväksyi Neles Oyj:n (”Neles”) sulautumisen Valmetiin osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisella absorptiosulautumisella Valmetin ja Neleksen hallitusten 2.7.2021 allekirjoittaman sulautumissuunnitelman (”Sulautumissuunnitelma”) mukaisesti (”Sulautuminen”), ja hyväksyi Sulautumissuunnitelman. Sulautuminen kokonaisuudessaan ja Yhtiökokouksen päätös, sisältäen päätökset koskien Valmetin yhtiöjärjestyksen muuttamista, Valmetin uusien osakkeiden antamista Sulautumisvastikkeena (kuten määritelty jäljempänä), Valmetin osakepääoman korottamista, Valmetin hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen tehtävää väliaikaista poikkeamista ovat ehdollisia Sulautumiselle ja tulevat voimaan Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

      i.        Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti ehdollisena Sulautumisen täytäntöönpanolle muuttaa Valmetin yhtiöjärjestystä Sulautumissuunnitelman mukaisesti. Muutettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

ii.      Sulautumisvastike


Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti antaa Neleksen osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena 0,3277 uutta Valmetin osaketta jokaista omistamaansa Neleksen osaketta kohti (”Sulautumisvastike”).

Jos Neleksen osakkeenomistajan Sulautumisvastikkeena saamien osakkeiden määräksi (kutakin yksittäistä arvo-osuustiliä kohti) tulee murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Murto-osaiset oikeudet Valmetin uusiin osakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Ltd:ssä, ja myyntitulot jaetaan murto-osaisten oikeuksien omistuksen suhteessa niille Neleksen osakkeenomistajille, joilla oli oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Valmet vastaa murto-osaisten oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kuluista.

Sulautumisvastikkeena annettavien Valmetin osakkeiden lopullinen kokonaismäärä määräytyy sen perusteella, miten monta Neleksen osaketta osakkeenomistajilla, pois lukien Neleksen itsensä ja Valmetin hallussa olevat osakkeet, on hallussaan Sulautumisen täytäntöönpanoa edeltävän kaupankäyntipäivän päättyessä. Sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen.

Sulautumisvastikkeen lopulliseen kokonaismäärään voivat vaikuttaa muun muassa muutokset Neleksen liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien osakkeiden tai sen hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärässä, esimerkiksi Neleksen siirtäessä omia osakkeitaan nykyisten osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisesti, ennen Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivää (”Täytäntöönpanopäivä”).

iii.     Osakepääoman korottaminen


Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Valmetin osakepääomaa korotetaan 40 000 000 eurolla Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

    iv.        Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Valmetin hallituksen jäsenten lukumäärä, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on yhteensä kahdeksan (8).

v.      Hallituksen kokoonpano


Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Valmetin nykyisen hallituksen jäsenistä Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström ja Per Lindberg valitaan ehdollisesti jatkamaan Valmetin hallituksen jäseninä, että Neleksen hallituksen nykyinen jäsen Anu Hämäläinen  valitaan ehdollisesti uudeksi Valmetin hallituksen jäseneksi, että Valmetin hallituksen nykyinen puheenjohtaja Mikael Mäkinen  valitaan ehdollisesti Valmetin hallituksen puheenjohtajaksi,  ja Neleksen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jaakko Eskola  valitaan ehdollisesti Valmetin hallituksen varapuheenjohtajaksi, kukin toimikaudelle, joka alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja päättyy Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan Valmetin varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Niiden tällä hetkellä toimivien hallituksen jäsenten, joita ei valita ehdollisesti jatkamaan Valmetin hallituksessa toimikaudeksi, joka alkaa Täytäntöönpanopäivästä, toimikausi päättyy Täytäntöönpanopäivänä.

vi.     Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja Valmetin varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2021 tekemiä hallituksen palkitsemista koskevia päätöksiä vastaavasti, että Valmetin hallituksen jäsenille, jotka valitaan ehdollisesti Sulautumisen Täytäntöönpanopäivänä alkavalle ja Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan Valmetin varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • 118 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle;
  • 70 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle; ja
  • 56 000 euroa hallituksen jäsenelle.

Valmetin varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2021 tekemiä päätöksiä vastaavasti, peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Valmetin varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2021 tekemiä päätöksiä vastaavasti, niille hallituksen uusille jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kiinteän vuosipalkkion lisäksi kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, niille uusille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja niille uusille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen uusi jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Lisäksi hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen uusille jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

Valittujen uusien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen.

Muutoin Valmetin 23.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemät hallituksen palkitsemista koskevat päätökset jäävät voimaan muuttumattomina.

   vii.    Väliaikainen poikkeaminen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti väliaikaisesta poikkeamisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä siten, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanoa muutetaan Täytäntöönpanopäivän jälkeen ja että oikeus nimittää edustajia osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan Täytäntöönpanopäivän jälkeen on osakkeenomistajilla, joilla on suurin osuus Valmetin kaikkien osakkeiden edustamista äänistä Täytäntöönpanopäivän jälkeisenä seuraavana työpäivänä edellyttäen, että Täytäntöönpanopäivä on vähintään neljä (4) kuukautta ennen suunniteltua seuraavaa Valmetin varsinaista yhtiökokouspäivää.

Muut tiedot

Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää vielä muun muassa tarvittavien hyväksyntöjen saamista kilpailuviranomaisilta. Sulautumisen suunniteltu Täytäntöönpanopäivä on 1.1.2022. Suunniteltu Täytäntöönpanopäivä voi muuttua, ja todellinen Täytäntöönpanopäivä voi olla edellä mainittua aikaisempi tai myöhempi päivä.

Päätösehdotukset Yhtiökokoukselle muodostivat yhden kokonaisuuden, joka edellytti sen yksittäisten kohtien (mukaan lukien kohdat (i)–(vii)) hyväksymistä yhtenä päätöksenä. Yhtiökokous voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä tehdyt päätösehdotukset, mutta ei muuttaa niitä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Valmetin verkkosivuilla viimeistään 6.10.2021. Toimitusjohtaja Pasi Laineen Sulautumisesta pitämän esityksen tallenne tulee saataville Valmetin verkkosivuille Yhtiökokouksen jälkeen. Neles on tänään 22.9.2021 julkistanut pörssitiedotteen koskien Neleksen ylimääräisen yhtiökokouksen tekemiä päätöksiä. Neleksen ylimääräinen yhtiökokous on tänään hyväksynyt Sulautumissuunnitelman ja päättänyt Neleksen sulautumisesta Valmetin kanssa.

 

 

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys on päättynyt 16.9.2021 klo 16.00.

Oikeus osallistua Ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.9.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 16.9.2021 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Käytettäessä Yhtiön osoittamaa asiamiestä tulee henkilötunnuksen sijaan ilmoittaa tätä koskeva yksilöintitunnus valtakirjalomakkeella annettavien tarkempien ohjeiden mukaan.

Lisäksi pyydetään antamaan tieto siitä, aikooko osakkeenomistaja osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti tai muun kuin Yhtiön osoittaman asiamiehen edustamana.

Osakkeenomistajien Valmetille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien osalta 13.8.2021 klo 10.00 – 16.9.2021 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää Osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle Yhtiökokoukseen.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua:

a)    Sähköisesti ilmoittautumisen yhteydessä

Ennakkoäänestys löytyy samasta palvelusta kuin ilmoittautuminen ja äänestämisen voi tehdä ilmoittautumisen yhteydessä tai siihen voi palata saman linkin kautta myöhemmin.

Ennakkoäänestäminen sähköisesti edellyttää henkilöomistajien tapauksessa vahvaa sähköistä tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien tapauksessa ennakkoäänestäminen tapahtuu y-tunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käyttämällä.

b)    Sähköpostin tai postin kautta ennakkoäänestyslomakkeella

Osakkeenomistajat voivat toimittaa ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi kokoukseen, kunhan siitä ilmenevät jäljempänä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestämisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Valmetille tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ennakkoäänestyslomake suomeksi

Ennakkoäänestyslomake englanniksi


Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.9.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.9.2021 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja Yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 


Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja saa asiamiehen välityksellä osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan.

Osakkeenomistaja voi maksutta käyttää Yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa Yhtiön osoittaman asiamiehen, joka on asianajaja Jon Termonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa tämän äänestysohjeiden mukaisesti. Lisätietoja Yhtiön osoittamasta asiamiehestä on saatavilla osoitteesta www.hannessnellman.com/people/all/jon-termonen/.

Valtakirjapohja ja äänestysohjeet yhtiön osoittamalle asiamiehelle suomeksi 

Valtakirjapohja ja äänestysohjeet yhtiön osoittamalle asiamiehelle englanniksi

 

Osakkeenomistaja saa halutessaan nimetä myös muun asiamiehen. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja ja äänestysohjeet muulle kuin yhtiön osoittamalle asiamiehelle suomeksi
Valtakirjapohja ja äänestysohjeet muulle kuin yhtiön osoittamalle asiamiehelle englanniksi

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirjat pyydetään toimittamaan täytettyinä ja allekirjoitettuina sähköpostitse osoitteeseen anne.grahn-loytanen@valmet.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Videolähetys

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata Yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta.

Videolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee ensin ilmoittautua yhtiökokoukseen. Videolähetykseen ilmoittautuminen löytyy samasta palvelusta kuin yhtiökokoukseen ilmoittautuminen.

Videolähetykseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat saavat sähköpostiinsa linkin lähetykseen sekä salasanan, jolla lähetystä pääsee katsomaan. 

Linkki videolähetykseen

Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista Yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä Yhtiökokouksessa. 


Kysymysten esittäminen ennakkoon

Yhtiö tarjosi osakkeenomistajille mahdollisuuden esittää etukäteen kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tuli toimittaa sähköpostitse osoitteeseen ir@valmet.com viimeistään 8.9.2021 klo 10.00 mennessä. Kysymyksiä ei saapunut.

Etukäteen esitettävät kysymykset eivät ole Osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukaisia kysymyksiä mutta Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin tällä sivulla 13.9.2021 mennessä sekä yhtiökokouksessa.


Tärkeitä päivämääriä

 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 13.8.2021 klo 10.00
Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille 8.9.2021 klo 10.00
Ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä 10.9.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 16.9.2021 klo 16.00
Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautuminen päättyy 17.9.2021 klo 10.00

mennessä

Ylimääräinen yhtiökokous ja webcast lähetys klo 14.00 22.9.2021
Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla viimeistään 6.10.2021

 

Osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävä aineisto

 

Valmet

Sulautumissuunnitelma

Valmet Oyj - Hallituksen selostus olennaisista tapahtumista

Valmet Oyj Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta

Valmet Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2021

Valmet Oyj Puolivuosikatsaus H1 2021

Valmet Oyj Osavuosikatsaus Q1 2021

Valmet Oyj Tilinpäätös 2020

Valmet Oyj Tilinpäätös 2019

Valmet Oyj Tilinpäätös 2018

 

Neles

Neles Oyj - Hallituksen selostus olennaisista tapahtumista

Neles Oyj Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta

Neles Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2021

Neles Oyj Puolivuosikatsaus H1 2021

Neles Oyj Osavuosikatsaus Q1 2021

Neles Oyj Vuosikertomus 2020

Neles Oyj Tilinpäätöstiedote 2020

Neles Oyj Taloudellinen katsaus 2019

Neles Oyj Tilinpäätöstiedote 2019

Neles Oyj Taloudellinen katsaus 2018

Neles Oyj Tilinpäätöstiedote 2018

 

Tietosuoja

Valmet Oyj hallinnoi ja käsittelee tietoja ylimääräisen yhtiökokouksen 2021 rekisteröintiä varten. Käsittelyn oikeusperusteen muodostavat rekisterinpitäjän oikeutetut edut kokouksen järjestämiseksi. Valmet käyttää Euroclear Finland Ltd:n ratkaisua rekisteröinnissä. Tietoja säilytetään EU:ssa ja niitä säilytetään viisi vuotta.

Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia. Niihin kuuluu oikeus tarkastaa omat henkilötiedot, tehdä niihin oikaisuja, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaperiaatteista, ota yhteyttä Valmetin tietosuojavastaavaan tietosuojalomakkeella.

--

Koronavirustilanteen (COVID-19) aiheuttaman tartuntariskin pienentämiseksi Valmet pyrkii pitämään Yhtiökokouksen kestoltaan mahdollisimman lyhyenä ja osallistujamäärältään rajoitettuna. Kokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten lukumäärä rajoitetaan mahdollisimman pieneksi.

Samasta syystä Yhtiö pyytää kaikkia osakkeenomistajiaan harkitsemaan, onko osakkeenomistajan tarpeellista osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti tai muun kuin Yhtiön osoittaman asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti yhtiökokouksen seuraamista verkossa videolähetyksen kautta ja äänestämistä ennakkoon tai osallistumista Yhtiökokoukseen Yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä. 

Kokouksen yhteydessä ei järjestetä tarjoiluja.