Kasvuajurit ja megatrendit

Vahvat markkina-ajurit

Prosessiteknologiat Palvelut Automaatio
 • Verkkokauppa ja maailmankauppa
 • Muovipakkausten korvaaminen uusiutuvilla materiaaleilla
 • Energiasiirtymä ja hiilineutraali energiantuotanto
 • Energian saatavuuden turvaaminen
 • Suuri asennettu laitekanta, joka vanhenee
 • Asiakkaat tavoittelevat hiilidioksidipäästöjen vähentämistä
 • Energia- ja resurssitehokkuus
 • Tuottavuus ja lopputuotteen laatu
 • Digitalisaatio, etäpalvelut ja teollinen internet
 • Raaka-ainesäästöjen, prosessitehokkuuden ja kestävän kehitykset vaateet
 • Asiakkaiden turvallisuus-, luotettavuus- ja päästövaatimukset
 • Vanhenevat koneet ja automaatiojärjestelmät
 • Automaatio ja digitalisaatio ovat globaaleja megatrendejä

Tarkempia tietoja kasvuajureista ja markkinanäkymistä liiketoimintalinjoittain löytyy tästä osiosta.

Megatrendit

Globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen ja nousevien markkinoiden kasvava keskiluokka, ovat Valmetin pitkän aikavälin kasvuajureita. 

Resurssitehokas ja puhdas maailma

Ilmastonmuutos, ympäristötietoisuus ja resurssien niukkuus luovat tarvetta tehostaa resurssien käyttöä ja vähentää päästöjä. Kasvavan ympäristötietoisuuden myötä sekä kuluttajat että viranomaiset vaativat entistä tiukempaa vastuullisuutta. Samalla kasvaa myös puhtaan, uusiutuvan energian ja biotuotteiden tarve. Mineraalien, fossiilisten polttoaineiden, biomassan ja muiden luonnonvarojen niukkuus lisää tarvetta hyödyntää kierrätettyjä ja uusiutuvia raaka-aineita ja sivutuotteita sekä tarvetta tehostaa jatkuvasti prosesseja. 

Digitalisaatio ja uudet teknologiat

Digitalisaatio, automaatio ja uudet huipputeknologiat tehostavat toimintaa ja luovat uusia liiketoimintamalleja.
Digitalisaatio muuttaa kuluttamisen tapoja esimerkiksi lisäämällä sähköistä kaupankäyntiä. Samalla se muuttaa liiketoimintamalleja ja luo uusia tulovirtoja. Digitaalinen teknologia tarjoaa mahdollisuuksia tehostaa myös olemassa olevaa liiketoimintaa nopeuttamalla järjestelmien ja koneiden välistä tiedon jakamista ja parantamalla tiedon saatavuutta. Bioteknologia, virtuaalitodellisuus, 3D-tulostus ja muutuudet huipputeknologiat avaavat mahdollisuuksia korkean lisäarvon tuotteille ja tuotantomenetelmille. Teolliseen internetiin liitettyjen laitteiden määrän uskotaan kolminkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä1.

Urbaanit, vastuulliset ja globaalit kuluttajat  

Kaupungistuminen, elintason kohoaminen, väestörakenteen muutokset ja globalisaatio muuttavat kuluttajien käyttäytymistä ja asikkaidemme vaatimuksia. Kaupungistuminen keskittää energian kysyntää ja jätteen ja päästöjen syntymistä, kasvattaa kulutustavaroiden myyntiä uusissa kanavissa sekä nostaa hygienian ja sanitaation tasoa. Keskiluokan kasvu ja koulutustason nousu lisäävät ostovoimaa, parantavat elintasoa ja kasvattavat kuluttajien tietoisuutta. Väestön ikääntyminen, globalisaatio ja yksilöllistyminen muuttavat kuluttajien mieltymyksiä ja parantavat tuotteiden, palvelujen ja tiedon maailmanlaajuista saatavuutta.

 

1) Statista 2021
2) United Nations, World Urbanization Prosprects, 2014 revision