Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista sekä toimisuhteen muista ehdoista päättää hallitus palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan valmistelutyön pohjalta ja yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan mukaisesti. Prosessin tukena käytetään ulkopuolista markkinatietoa. Hallitus määrittää toimitusjohtajan palkitsemisen osatekijät markkinavertailun ja muiden asiaankuuluvien saatavilla olevien tietojen perusteella.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen kuukausittain maksettavan peruspalkan ja tavanomaiset työsuhde-edut, kuten autoedun ja matkapuhelinedun, paikallisen lainsäädännön ja markkinakäytännön mukaan), lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista, eläke-eduista ja tavanomaisista vakuutuksista. Toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka vuonna 2024 on 900 000 euroa. Muuttuvien palkanosien suhteellinen osuus on enintään kaksin- tai kolminkertainen kiinteään palkkaan verrattuna.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma 

Joulukuussa 2020 Valmetin hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä, suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta, Valmetin johtoryhmän jäsenille. Ohjelmassa on rinnakkain kolmen vuoden ja yhden vuoden ansaintajaksot. Valmetin hallitus päättää ennalta määrätyt ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Mahdolliset ansaittu osakepalkkio on bruttomääräinen, eli siitä peritään tulovero ja nettopalkkio maksetaan avainhenkilölle osakkeina.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma

 

Ansaintajakso

2022

2022–2024

2023

2023–2025

Palkkion peruste

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut– ja Automaatio-segmentit) saatujen tilausten kasvu 

ESG-indeksi,
tavoitteet on sidottu
Valmetin ilmastoohjelman ja
kestävän kehityksen
agendan
toimeenpanoon

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut- ja Automaatio-segmentit) saatujen tilausten kasvu

Valmetin osakkeen arvostuskertoimen kehitys verrattuna verrokkiryhmään 

Palkkion maksu

Keväällä 2023

Keväällä 2025

Keväällä 2024

Keväällä 2026

Osakkeiden määrä yhteensä

17 618

7 820

35 352

11 784

Siirtorajoitusjakso

Kaksi vuotta

Ei siirtorajoitusjaksoa

Kaksi vuotta Ei siirtorajoitusjaksoa

 

 

Ansaintajakso

2024

2024–2026

Palkkion peruste

Vertailukelpoinen EBITA-marginaali ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut– ja Automaatio-segmentit) saatujen tilausten kasvu (%) 

Valmetin osakkeen arvostuskertoimen kehitys verrattuna verrokkiryhmään 

Palkkion maksu

Viivästetty maksu keväällä 2027 

Keväällä 2027

Osakkeiden määrä yhteensä

39 554

13 185 

Siirtorajoitusjakso

Ei siirtorajoitusjaksoa

Ei siirtorajoitusjaksoa

 

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma sisältää suosituksen, jonka mukaan Valmetin johtoryhmän jäsenten tulisi omistaa ja pitää hallussaan bruttomääräistä vuotuista peruspalkkaansa vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus). Johdon osakeomistus löytyy täältä

Muut palkitsemisen elementit

Lisäeläkejärjestely, jossa eläkemaksu on 20 % kiinteästä vuosittaisesta peruspalkasta.

Toimitusjohtajan palkitseminen vuoden 2024 osalta päätettiin vuoden 2023 elokuussa hänen eroilmoituksensa yhteydessä. Hallitus päätti korottaa toimitusjohtajan kiinteän vuotuisen peruspalkan 900 000 euroon vuoden 2024 tammikuusta alkaen ja jatkaa palkanmaksua vuoden 2025 heinäkuuhun saakka. Yhtiö maksaa 1 125 000 euron erokorvauksen toimitusjohtajalle 1. heinäkuuta 2025. Toimitusjohtajan katsotaan irtisanoutuvan hyväksyttävällä syyllä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimien kannalta, jolloin hänellä säilyy oikeus kaikkiin ansaittuihin kannustimiin sekä tuleviin kannustimiin ansaintajaksolta 2024–2026. Lisäeläkkeen maksaminen jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka.