Usein kysytyt kysymykset

Tähän osioon on kerätty usein kysyttyjä Valmet-aiheisia kysymyksiä sekä vastaukset niihin. Jakautumiseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on kerätty Jakautuminen-osioon.

Valmetin liiketoiminta ja toimintaympäristö

Mitkä ovat Valmetin liiketoimintalinjat? 
Mitä tarkoittaa "vakaa liiketoiminta" ja "projektiliiketoiminta"? 
Milloin Valmet osti automaatio-liiketoiminnan? 
Mitä lasketaan Valmetin Palvelut-liiketoimintalinjaan?  
Mitkä tekijät luovat markkinakasvua Valmetin toimialalla? 
Millaiset ovat markkinanäkymät Valmetin liiketoiminnalle? 
Onko Valmetin liiketoiminnassa kausivaihtelua?
Ketkä ovat Valmetin asiakkaita?
Ketkä ovat Valmetin kilpailijoita? 
Kauanko kestää tilauksesta toimitukseen? 
Millä maantieteellisillä alueilla Valmetilla on eniten henkilöstöä? 

Kestävä kehitys

Miten Valmet huolehtii kestävän kehityksen toteutumisesta toiminnassaan? 
Onko Valmetilla Toimintaohjetta? 
Miten Valmet minimoi toimintansa vaikutukset terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön? 
Miten Valmet varmistaa kestävän toimitusketjun? 
Miten Valmet raportoi kestävästä kehityksestä? 
Onko Valmet mukana kestävän kehityksen indekseissä?

Valmetin osake ja osakkeenomistajat

Missä pörssissä Valmetin osakkeet on noteerattu, ja koska kaupankäynti osakkeilla alkoi? 
Mikä on Valmetin ulkona olevien osakkeiden määrä?
Ketkä ovat Valmetin suurimmat osakkeenomistajat? 
Kuinka paljon Valmetilla on osakkeenomistajia? 
Kuinka paljon Valmetin osakkeista on ulkomaisten omistuksessa? 

Valmetin johtoryhmä ja hallitus

Kuka on Valmetin toimitusjohtaja?
Ketkä kuuluvat Valmetin hallitukseen?
Omistavatko Valmetin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet Valmetin osakkeita?

Taloudellista tietoa

Mikä on Valmetin liikevaihdon maantieteellinen jakauma?
Mikä on Valmetin tulosohjeistus ja markkinanäkymät?
Mitkä ovat Valmetin pitkän aikavälin tavoitteet? 
Mikä on tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus Valmetin liikevaihdosta?
Millä valuutoilla on eniten vaikutusta Valmetin liikevaihtoon ja kuluihin?
Millainen osingonmaksaja Valmet on?
Kuka toimii Valmetin tilintarkastajana?

 

Takaisin ylös 

 

Valmetin liiketoiminta ja toimintaympäristö

 

Mitkä ovat Valmetin liiketoimintalinjat?
Valmetilla on viisi liiketoimintalinjaa: Palvelut, Virtauksensäätö, Automaatiojärjestelmät, Sellu ja energia sekä Paperit. Lue lisää Valmetin liiketoimintalinjoista.

Takaisin ylös

 

Mitä tarkoittaa ”vakaa liiketoiminta” ja ”projektiliiketoiminta”?
Vakaalla liiketoiminnalla tarkoitamme Palvelut-, Virtauksensäätö- ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjoja ja projektiliiketoiminnalla Sellu ja energia sekä Paperit-liiketoimintalinjoja. Projektiliiketoiminnalle luonteenomaisia ovat suuret projektit, ja yksittäiset projektitilaukset voivat vaikuttaa huomattavasti vuosineljänneksen euromääräisiin tilauksiin. Vakaa liiketoiminta koostuu tyypillisesti suuremmasta määrästä kooltaan pienempiä tilauksia, ja vakaan liiketoiminnan euromääräisissä tilauksissa on vähemmän vaihtelua vuosineljänneksestä toiseen. 

Takaisin ylös


Milloin Valmet osti automaatio-liiketoiminnan?
Valmet ilmoitti 15.1.2015 pörssitiedotteella Metson Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan ostosta. Kauppa toteutui 1.4.2015. Kaupan myötä Valmetin neljänneksi liiketoimintalinjaksi tuli Automaatio. Lue lisää Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan ostosta.

Takaisin ylös

 

Mitä lasketaan Valmetin Palvelut-liiketoimintalinjaan?
Palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa tehdas- ja laitosparannukset, uudistukset, vara-, kulutus- ja vaihto-osat sekä -laitteet. 

Takaisin ylös

 

Mitkä tekijät luovat markkinakasvua Valmetin toimialalla? 
Kasvuajurit ja niiden taustalla vaikuttavat megatrendit on esitelty täällä.

Takaisin ylös

 

Millaiset ovat markkinanäkymät Valmetin liiketoiminnalle? 
Valmetin tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät löytyvät täältä.

Takaisin ylös

 

Onko Valmetin liiketoiminnassa kausivaihtelua?
Vakaan liiketoiminnan (Palvelut, Virtauksensäätö ja Automaatiojärjestelmät) liikevaihto on tavallisesti suurempi toisella vuosipuoliskolla. Projektiliiketoiminnassa (Sellu ja energia sekä Paperi) ei ole kausivaihtelua, mutta tilausten ajoittuminen voi aiheuttaa suurta heilahtelua kvartaalien välillä.

Takaisin ylös

 

Ketkä ovat Valmetin asiakkaita? 
Palvelut-liiketoimintalinjan asiakkaat ovat pääasiassa sellu-, paperi- ja energia-aloilla toimivia yhtiöitä. Sellu- ja energia liiketoimintalinjan selluliiketoiminnan asiakkaita ovat mekaanisen ja kemiallisen massan tuottajat (maailmanlaajuiset selluntuottajat ja paperinvalmistajat, suuret alueelliset yhtiöt sekä pienemmät paikalliset yhtiöt) sekä kuitulevyteollisuudessa toimivat yhtiöt. Energialiiketoiminnan asiakkaita ovat kunnat, julkiset laitokset sekä energia-, prosessi-, sellu- ja paperiteollisuudessa toimivat yhtiöt.

Paperit-liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa paperiyhtiöt sekä kartongin ja pehmopaperin tuottajat. Automaatiojärjestelmät- ja Virtauksensäätö-liiketoimintalinjojen asiakkaita ovat sellu-, energia- ja paperiteollisuuksien lisäksi myös muut prosessiteollisuuden alat. 

Takaisin ylös


Ketkä ovat Valmetin kilpailijoita? 
Kilpailijakenttä on erilainen eri liiketoimintalinjoilla. Kilpailu palvelu- ja virtauksensäätöliiketoiminnoissa on hajanaisempaa kuin muissa liiketoiminnoissa. Kilpailu biomassan muunnosteknologioiden laajoilla ja kehittyvillä markkinoilla on 
erittäin hajanaista ja uusien teknologioiden kehittymisen ja toimivaksi osoittautumisen myötä nopeiden muutosten alaista. Lue lisää Valmetin kilpailijoista.

Takaisin ylös

 

Kauanko kestää tilauksesta toimitukseen?
Projektien pituus vaihtelee. Tyypillinen projektin kesto on 12–24 kuukautta. 

Takaisin ylösMillä maantieteellisillä alueilla Valmetilla on eniten henkilöstä?
Valmetin henkilöstön jakautuminen maantieteellisille alueille on esitelty tässä kartassa. 

Takaisin ylös

 

Kestävä kehitys

 

Miten Valmet huolehtii kestävän kehityksen toteutumisesta toiminnassaan?

Kestävä kehitys on Valmetin liiketoimintastrategian ja kaiken toiminnan keskiössä. Se on integroitu prosesseihimme kattavan Sustainability360º- ohjelman kautta. Ohjelma on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, ja sitä toteutetaan kolmivuotisten toimintasuunnitelmien avulla. Toimintasuunnitelmat sisältävät yksityiskohtaiset toimenpiteet, tavoitteet ja mittarit ohjelman jokaiselle painopistealueelle. Lisäksi Valmetilla on käytössä vastuullisen alihankinnan politiikka, sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka. 

Takaisin ylös

 

Onko Valmetilla Toimintaohjetta?

Kyllä. Valmetin Toimintaohje ohjaa Valmetin työntekijöiden ja kumppaneiden käyttäytymistä ja päätöksentekoa. Toimintaohje määrittelee yhtiön ja sen työntekijöiden vastuulliset ja yhdenmukaiset toimintatavat ja luo perustan kaikelle liiketoiminnalle Valmetissa.

Valmetin Toimintaohje käsittää seuraavat aihealueet: liiketoimintaperiaatteet, ihmiset ja yhteisö ja ympäristövastuu. Lisäksi se määrittelee, miten ohjeeseen kohdistuvat rikkomukset tulee raportoida sen varmistamiseksi, että ohje tehokkaasti pätee kaikkiin yksilöihin, kaikkialla maailmassa ja joka päivä. 

Takaisin ylös

 

Miten Valmet minimoi toimintansa vaikutukset terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön?

Valmet on sitoutunut suojelemaan henkilöstönsä, asiakkaidensa ja yhteisöjen terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä. Haluamme tarjota turvallisen työympäristön ja minimoida toimintamme ympäristövaikutukset. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Valmetin terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikan mukaisesti lakien ja määräysten noudattaminen on vain vähimmäisvaatimus. Valmetissa on määritelty vähimmäisturvallisuusvaatimukset riskialttiille työtehtäville yhteisen turvallisuustason varmistamiseksi kaikissa toiminnoissa. 

Takaisin ylös

 

Miten Valmet varmistaa kestävän toimitusketjun?

Valmet on ottanut käyttöön globaalisti yhdenmukaiset prosessit, joilla se arvioi ja hallinnoi toimittajiensa toiminnan kestävyyttä. Prosesseihin kuuluvat Vastuullisen alihankinnan politiikka, vastuullisuusriskien arvioinnit, toimittajien itsearvioinnit sekä toimittajien vastuullisuusauditoinnit kolmannen osapuolen kanssa. Valmetin vastuullisen alihankinnan politiikka koskee kaikkia yhtiön toimittajia globaalisti. Siinä määritellyt vaatimukset toimittajille koskevat liiketoiminnan eettisyyttä, määräystenmukaisuutta, ihmisoikeuksia ja työntekijöiden perusoikeuksia, työterveyttä ja -turvallisuutta, ympäristöjohtamista sekä tuotteiden ja palveluiden vastuullisuutta. Valmetin vastuullisen alihankinnan politiikan noudattaminen on edellytys kaikille liikesuhteille Valmetin kanssa. Politiikka toimii myös toimittajien vastuullisuuden arvioinnin, itsearviointien sekä auditointien pohjana. Lue lisää.

Takaisin ylös

 

Miten Valmet raportoi kestävästä kehityksestä?

Valmet on raportoinut toimintansa vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä vuodesta 2002 alkaen. Kestävän kehityksen raportointi on integroitu Valmetin vuosiraportointiin. Valmetin vuosiraportti sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, GRI-liitteen (vain englanniksi), selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Vuosikatsaus kuvailee Valmetin markkinaympäristöä, strategian toteuttamista ja toimintaa ja esittelee kestävän kehityksen painopisteet. GRI-liite sisältää Valmetin kestävän kehityksen raportoinnin indikaattorit ja periaatteet, ja se noudattaa Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeistoa. Osan kestävän kehityksen indikaattoreista on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli. Lue vuosiraportteja. 

Takaisin ylös

 

Onko Valmet mukana kestävän kehityksen indekseissä?

Kyllä. Esimerkiksi, Valmet on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) yhdeksän vuotta peräkkäin. Löydät listan kaikista indekseistä joihin Valmet kuuluu täältä.

Takaisin ylös

 

Valmetin osake ja osakkeenomistajat

 

Missä pörssissä Valmetin osakkeet on noteerattu, ja koska kaupankäynti osakkeilla alkoi?
Valmetin osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Kaupankäynti alkoi 2.1.2014. Valmetin osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla, kuten Cboe CXE:ssä ja Turquoisessa. 

Takaisin ylös

 

Mikä on Valmetin ulkona olevien osakkeiden määrä?
Valmetin osakkeiden lukumäärän löydät täältä ja Valmetin hallussa olevien omien osakkeiden määrän täältä

Takaisin ylös

 

Ketkä ovat Valmetin suurimmat osakkeenomistajat?
Valmetin suurimmat osakkeenomistajat löytyvät täältä.

Lisätietoa Valmetin omistajarakenteesta löydät tästä blogista.

Takaisin ylös

 

Kuinka paljon Valmetilla on osakkeenomistajia? 
Valmetin omistajarakenne löytyy täältä.

Lisätietoa Valmetin omistajarakenteesta löydät tästä blogista.

Takaisin ylös

 

Kuinka paljon Valmetin osakkeista on ulkomaisten omistuksessa? 
Valmetin omistajarakenne löytyy täältä.

Lisätietoa Valmetin omistajarakenteesta löydät tästä blogista.


Takaisin ylös

 

Valmetin johtoryhmä ja hallitus

 

Kuka on Valmetin toimitusjohtaja?
Valmetin toimitusjohtaja on Pasi Laine. Lue lisää toimitusjohtajasta ja johtoryhmän jäsenistä.

Takaisin ylösKetkä kuuluvat Valmetin hallitukseen?
Löydät Valmetin hallitukseen kuuluvat jäsenet sekä heidän esittelynsä täältä.

Takaisin ylös

 

Omistavatko Valmetin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet Valmetin osakkeita?
Kaikki hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistavat Valmetin osakkeita. Omistustiedot löytyvät täältä

Takaisin ylös

 

Taloudellista tietoa


Mikä on Valmetin liikevaihdon maantieteellinen jakauma?
Vuonna 2021 Valmetin liikevaihdosta 41 prosenttia tuli Euroopasta, Lähi-idästä ja Afrikasta (EMEA). Pohjois-Amerikasta tuli 20 prosenttia, Etelä-Amerikasta 10 prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueelta 10 prosenttia ja Kiinasta 20 prosenttia.

Takaisin ylös

 

Mikä on Valmetin tulosohjeistus ja markkinanäkymät?
Valmetin tulosohjeistus vuodelle ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät on esitetty täällä

Takaisin ylös

 

Mitkä ovat Valmetin pitkän aikavälin tavoitteet?
Valmetin taloudelliset tavoitteet löytyvät täältä.

Takaisin ylös

 


Mikä on tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus Valmetin liikevaihdosta?
 Löydät tietoa tutkimuksesta ja tuotekehityksestä Valmetissa täältä.

Takaisin ylösMillä valuutoilla on eniten vaikutusta Valmetin liikevaihtoon ja kuluihin?
Valmetin liiketoiminta on maailmanlaajuista ja konserni altistuu valuuttariskille useissa valuutoissa, joskin toiminnan maantieteellinen jakautuminen vähentää yksittäisten valuuttojen merkitystä. Huomattava osuus Valmetin liikevaihdosta sekä kuluista syntyy euroissa (EUR), Yhdysvaltain dollareissa (USD), Ruotsin kruunuissa (SEK) ja Kiinan juaneissa (CNY).


Takaisin ylös


Millainen osingonmaksaja Valmet on?
Löydät tietoa Valmetin osinkopolitiikasta sekä osinkohistoriasta täältä.

Takaisin ylös


Kuka toimii Valmetin tilintarkastajana?
Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2022 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.


Lue lisää Valmetin tilintarkastajista.

Takaisin ylös