Hyödykeriskin hallinta

Valmet altistuu raaka-aineiden ja tarvikkeiden, mukaan luettuna energian, hintojen vaihtelulle. Tytäryhtiöt ovat tunnistaneet hyödykeriskien suojaustarpeensa, ja konsernirahoitus on toteuttanut suojaukset hyväksyttyjä vastapuolia ja instrumentteja käyttäen. Hyödykeriskejä varten on määritelty ja hyväksytty erilliset suojauslimiitit. Suojaukset toteutetaan rullaavasti siten, että suojausaste pienenee ajan pidentyessä. Pohjoismaisten tytäryhtiöiden sähkön hintariskiä on suojattu sekä sähköjohdannaisilla että kiinteähintaisilla sähkön ostosopimuksilla. Suojausten painopiste on seuraavan kahden vuoden arvioidussa energian kulutuksessa, ja osa suojauksista ulottuu noin viiden vuoden päähän. Sähkösuojausten toteutus on ulkoistettu konsernin ulkopuoliselle välittäjälle. Valmetin sähkötermiinien määrä 31. joulukuuta 2023 oli 153 GWh (169 GWh) ja kiinteähintaisten sähkön ostosopimusten määrä 158 GWh (158 GWh).

Pienentääkseen ruostumattoman teräksen hintaan vaikuttavan seosainelisän hintamuutosten aiheuttamaa riskiä, Valmet voi solmia nikkelijohdannaissopimuksia (average-price swap agreements). Seosainelisä perustuu eri metallien kuukausittaisiin keskiarvohintoihin, ja merkittävin metalli seosainelisässä on nikkeli. Valmet voi solmia myös romumetallijohdannaissopimuksia pienentääkseen romumetallin hintariskiä Valmetin omissa valimoprosesseissa. Vuoden 2023 lopussa Valmetilla oli avoimia nikkelijohdannaissopimuksia 588 tonnia (192 tonnia) ja avoimia romumetallisopimuksia 1 523 tonnia (1 048 tonnia).

Seuraava hyödykehintojen herkkyysanalyysi sisältää termiini- ja swap-sopimuksilla ostettujen hyödykkeiden yhteenlasketun nettomäärän, mutta se ei sisällä raaka-aineiden ja sähkön ennakoitua kulutusta.

Hyödykehintojen 10 prosentin nousu tai lasku aiheuttaisi seuraavat vaikutukset verovaikutus huomioituna:

  2023 2022
Sähköjohdannaisten vaikutus omaan pääomaan +/- 0,5 milj. euroa +/- 1,0 milj. euroa
Nikkelijohdannaisten vaikutus tuloslaskelmaan +/- 0,7 milj. euroa +/- 0,5 milj. euroa
Romumetallijohdannaisten vaikutus tuloslaskelmaan +/- 0,0 milj. euroa +/- 0,0 milj. euroa

Sähköjohdannaisiin sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa. Niiden tehokkaan osuuden vaikutus kirjataan omaan pääomaan. Nikkeli- ja romumetallijohdannaisiin ei sovelleta suojauslaskentaa, joten niiden käyvän arvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti.