Korkoriskin hallinta

Korkoriskiä syntyy, kun markkinakorkojen ja korkomarginaalien muutokset vaikuttavat rahoituskustannuksiin, sijoitusten tuottoihin ja korollisten erien arvostukseen. Korkoriskiä hallinnoi ja valvoo konsernirahoitus. Korkoriskiä hallinnoidaan tasapainottamalla vaihtuva- ja kiinteäkorkoisten lainojen keskinäistä suhdetta sekä korollisten lainojen että korollisten rahoitusvarojen duraatiota. Lisäksi korollisiin varoihin ja velkoihin liittyviltä riskeiltä voidaan suojautua johdannaisinstrumenteilla, kuten korkotermiineillä, koronvaihtosopimuksilla, optioilla ja futuureilla. Kiinteän koron osuus kaikista lainoista tulee olla 10–60 prosentin välillä mukaan lukien korkojohdannaiset. Pitkäaikaisten lainojen duraatio, mukaan lukien pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät ja korkojohdannaiset, tulee olla 6–42 kuukautta.

Kiinteäkorkoisten lainojen osuus koko lainasalkusta oli 37 prosenttia (30 %), duraatio 1,3 vuotta (1,2 vuotta) ja euromääräisten velkojen osuus oli 100 prosenttia (100 %) kaikista lainoista vuoden 2023 lopussa. Korkoriskin herkkyysanalyysin perusteena on yhteenlaskettu yhtiötason korkoriski, joka muodostuu korollisista saamisista, korollisista veloista (pois lukien vuokrasopimusvelat) ja koronvaihtosopimuksista, jotka suojaavat alla olevaa korkoriskiä. Herkkyysanalyysissä ei ole huomioitu valuuttajohdannaisten korkovaikutusta, sillä yhden prosenttiyksikön muutos koroissa ei olisi merkityksellinen, mikäli vastaava muutos tapahtuisi kaikissa valuuttapareissa samanaikaisesti. Korkojen yhden prosenttiyksikön nousulla tai laskulla kaikkien muiden muuttujien pysyessä ennallaan olisi seuraavan 12 kuukauden aikana uudelleenhinnoitteluun tulevien korollisten lainojen, korollisten varojen ja korkojohdannaisten korkokuluihin seuraava vaikutus verovaikutus huomioituna:

  2023 2022
Tuloslaskelma -/+ 3,4 milj. euroa -/+ 1,2 milj. euroa
Oma pääoma +/- 9,0 milj. euroa +/- 2,4 milj. euroa

Taulukossa esitetyt luvut eivät sisällä vuokrasopimusvelkojen vaikutusta.

Valmet on käyttänyt korkojohdannaisia suojautuakseen lainasalkun korkoriskeiltä. Kaikkiin koronvaihtosopimuksiin sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa. Korkojohdannaissopimusten nimellisarvot ja käyvät arvot ovat esitetty vuoden 2023 tilinpäätöksen Liitetiedossa 9.