Luotto- ja vastapuoliriskien hallinta

Luotto- tai vastapuoliriskillä tarkoitetaan mahdollisuutta, että asiakas, alihankkija tai rahoitusvastapuoli ei pysty täyttämään sitoumuksiaan Valmetille. Myyntiin ja ostoihin liittyvät luottoriskit ovat ensisijaisesti tytäryhtiöiden vastuulla. Tytäryhtiöt arvioivat asiakkaidensa luottokelpoisuuden näiden taloudellisen tilanteen, aiempien kokemusten ja muiden asiaan vaikuttavien seikkojen perusteella. Lisäksi luottoriskin määrää rajataan käyttämällä ennakkomaksuja, rembursseja ja kolmannen osapuolen antamia takauksia. Konsernirahoitus tarjoaa keskitetysti kaupan, projektien ja asiakasrahoitukseen liittyviä palveluja ja pyrkii varmistamaan, että maksuehdoissa ja vaadittavissa vakuuksissa noudatetaan rahoituspolitiikan periaatteita. Valmetilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä johtuen laajasta ja maantieteellisesti hajautuneesta asiakaspohjasta.

Luottoriskin enimmäismäärä koostuu myynti- ja muiden saamisten, sekä ajan kuluessa tulouttamiseen liittyvien sopimukseen perustuvien omaisuuserien kirjanpitoarvosta. Luottoriskiä arvioidaan sekä myyntisaamisten ikäjakauman että asiakaskohtaisten analyysien perusteella. Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty vuoden 2023 Tilinpäätöksen Liitetiedossa 8. Johto arvioi käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviin sijoituksiin liittyvän luottoriskin olevan alhainen, koska niihin liittyvä laiminlyöntiriski on alhainen ja liikkeeseenlaskijan kyky täyttää rahavirtavelvoitteensa lähitulevaisuudessa on vahva. Vastapuoliriskiä aiheutuu myös rahoitustapahtumista, joita koskevia sopimuksia tehdään pankkien, muiden rahoituslaitosten ja yritysten kanssa. Konsernirahoitus hallitsee riskiä keskitetysti valitsemalla huolellisesti pankit ja muut vastapuolet, asettamalla vastapuolikohtaisia limiittejä sekä käyttämällä nettoutussopimuksia, kuten ISDA (Master agreement of International Swaps and Derivatives Association), lisätietoja vuoden 2023 Tilinpäätöksen Liitetiedossa 9. Kaikki Valmetin käyttämät rahoituslaitokset kuuluvat investment grade -luokkaan. Laskettaessa rahoitusinstrumentteihin liittyvän vastapuoliriskin enimmäismäärää, avoimeen positioon luetaan rahavarat, sijoitukset, talletukset ja muut rahoitustransaktiot kuten johdannaissopimukset. Valmetin johto seuraa vastapuolilimiittien noudattamista säännöllisesti.