Q1/2024 tulos: Vakaa liiketoiminta suoriutui markkinoiden odotusten mukaisesti

07.05.2024

Valmet julkaisi vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen osvuosikatsauksensa 24. huhtikuuta. Monet sijoittajat seuraavat Valmetin vakaan liiketoiminnan kehitystä erittäin tiiviisti, ja heidän positiiviseksi yllätykseksi Palvelut-segmentin kysyntä oli paljon odotettua parempaa, kun saadut tilaukset ylittivät analyytikoiden odotukset selvästi. Toinen tärkeä luku – Vertailukelpoinen EBITA-marginaali – oli linjassa konsensuksen kanssa, ollen 10,0 %. Valitettavasti jotkin muut luvut, kuten projektiliiketoiminnan saadut tilaukset, Valmetin liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA jäivät analyytikoiden konsensusennusteita pienemmäksi.

Valmetin saadut tilaukset olivat 1 050 miljoonaa euroa, eli 32 % pienemmät kuin vertailukaudella Q1/2023. Tilaukset laskivat kaikissa segmenteissä. Palveluissa laskua odotettiin, sillä vertailujakso oli kaikkien aikojen korkein, sisältäen poikkeuksellisen suuren yksittäistilauksen. Silti, Palveluiden tilaukset kaudella Q1/2024 olivat kaikkien aikojen toiseksi korkeimmat, ylittäen selvästi markkinoiden odotukset ja viitaten palvelumarkkinoiden elpymiseen. Valmet nosti myös palveluiden lyhyen aikavälin markkinanäkymiä hyvä/tyydyttävä tasolta hyvään. Aasian ja Tyynenmeren aluetta lukuunottamatta kaikki alueet ovat palanneet palveluissa hyvälle asiakasaktiivisuustasolle.

Myös Automaatio-segmentillä oli vertailukaudella ennätyskorkeat tilaukset, ja sellu- ja paperiteollisuuden pehmeys johti tilausten laskuun sekä Virtauksensäätö- että Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjoissa. Automaatiojärjestelmien saadut tilaukset energiasta ja muilta toimialoilta kasvoivat, ja Virtauksensäädön muilta toimialoilta saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla. Valmet säilytti hyvät lyhyen aikavälin markkinanäkymät molemmissa Automaatio-segmentin liiketoimintalinjoissa. Markkinoiden aktiivisuus säilyy Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjassa hyvällä tasolla ja on hyvä muistaa, että noin puolet liiketoiminnasta on automaatiopalveluita, jotka kehittyivät hyvin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Huhtikuun alussa muiden toimialojen kuin sellu- ja paperiteollisuuden osuus Automaatiojärjestelmissä nousi 40–45 %:iin Analysaattorit ja integrointi -liiketoimintayksikön (ostettu Siemensin prosessikaasukromatografialiiketoiminta) myötä. Virtauksensäädön markkinat ovat aktiiviset muilla teollisuudenaloilla kuin sellu- ja paperiteollisuudessa, ja Valmetin kapasiteetin käyttöaste on hyvä. On mahdollista, että automaatiojärjestelmien ja virtauksensäädön asiakaskysyntä piristyisi myös sellu- ja paperiteollisuudessa vuoden 2024 aikana.

Prosessiteknologiat-segmentin saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat kaikkien aikojen matalimmat, ja jäivät analyytikoiden konsensusennusteista selkeästi. Vaikka yksi vuosineljännes on liian lyhyt aika trendien hahmottamiseen, on selvää, että asiakkaiden aktiivisuus sellu- ja paperiteollisuuden investointiprojekteissa on tällä hetkellä alhainen. Laskimme lyhyen aikavälin markkinanäkymät sellulle tyydyttävästä heikoksi. Selluteknologiamarkkinat koostuvat tällä hetkellä pienistä ja keskisuurista uusintaprojekteista, emmekä odota isoja tehdastilauksia syyskuun 2024 loppuun mennessä. Markkinat kuitenkin aktivoituvat jossain vaiheessa. Etelä-Amerikassa on suunnitelmia, mutta on vaikea arvioida, milloin päätökset tehdään.

Kartongin ja paperin lyhyen aikavälin markkinanäkymä laskettiin tyydyttävästä tasolle heikko/tyydyttävä: asiakasaktiviteetti on heikkoa, mutta Valmetin kapasiteetin käyttöaste on pysynyt tyydyttävänä. Tilausputki on vähentynyt. Erittäin aktiivisten vuosien 2021 ja 2022 jälkeen Euroopassa on ylikapasiteettia kartongin valmistuksessa. Asiakkaat keskustelevat investoinneista, mutta olemme nähneet projektipäätösten aikatauluissa viivästyksiä. Odotamme tilausten piristyvän, kun talouden tilaan tulee yleistä selkeyttä, sillä kysyntätekijät ovat ennallaan. Kiina on edelleen kasvava markkina-alue, ja vanha asennettu laitekanta Pohjois-Amerikassa vaatii uusintoja. Muiden Prosessiteknologioiden toimialojen osalta pehmopaperin näkymät säilyivät tyydyttävänä ja energian hyvänä. Energiassa käymme paljon keskusteluja asiakkaidemme kanssa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että olemme nähneet parempia aikoja projektiliiketoiminnassa. Alhainen tilauskertymä ja näkymien laskut herättivät luonnollisesti huolta analyytikoissa tulosjulkistuksen jälkeisessä webcast-lähetyksessä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että Valmetilla on nykyään suuri vakaa liiketoiminta: Palvelut- ja Automaatio-segmenttien saadut tilaukset olivat 3,0 miljardia euroa viimeisen 12 kuukauden aikana (67 % Valmetin saaduista tilauksista). Vakaalla liiketoiminnalla on paremmat katteet kuin projektiliiketoiminnalla, joten sen rooli Valmetin kannattavuudessa on vielä suurempi. Viimeisten 12 kuukauden vertailukelpoisesta EBITAsta (pl. Muut) Palvelut ja Automaatio tuottivat peräti 85 %. Kaikilla vakailla liiketoiminnoillamme on tällä hetkellä hyvät markkinanäkymät.

Olemme vuosien varrella kehittäneet Valmetin kustannusrakennetta joustavammaksi Prosessiteknologioissa, jossa kysyntä voi olla vaihtelevaa. Toimintamallimme perustuu alhaisiin kapasiteettikustannuksiin. Vuonna 2023, kapasiteettikustannukset Paperit-liiketoimintalinjassa olivat 28 % liikevaihdosta ja Sellu ja energia-liiketoimintalinjassa 21 %. Erityisesti Sellussa ja energiassa käytämme paljon ulkoistamista ja alihankintaa. Kun työmäärä on alhainen, voimme ensin vähentää ulkoistamista. Suomessa, jossa Valmet työllistää noin 6 900 henkilöä, on mahdollisuus lomautuksiin työmäärän ollessa alhainen. Luonnollisesti myös hankinnoillamme on tärkeä rooli Valmetin kannattavuuden turvaamisessa.

Valmetin ohjeistus vuodelle 2024 pysyi muuttumattomana: arvioimme vuoden 2024 liikevaihdon pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen EBITAn pysyvän samalla tasolla tai kasvavan vuoteen 2023 verrattuna. Keskitymme nyt tilausten saantiin. Samalla jatkamme kannattavuuden parantamista, ei vain Prosessiteknologioissa, vaan kaikissa Valmetin liiketoiminnoissa. Kuten toimitusjohtaja totesi useaan otteeseen tuloswebcastissa, Valmetin liiketoimintaa tukevissa megatrendeissä mikään ei ole muuttunut. Pitkällä tähtäimellä tulevaisuus näyttää valoisalta.