Keskusteluja sijoittajien ja analyytikoiden kanssa Valmetin Q4/23 tuloksen jälkeen

08.03.2024

Valmet raportoi viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2023 luvut 7. helmikuuta 2024. Vuoden 2023 saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat lähes 5,0 miljardia euroa. Vakaan liiketoiminnan (Palvelut- ja Automaatio-segmentit) saadut tilaukset kasvoivat 3,1 miljardiin euroon, kun taas Prosessiteknologiat-segmentissä saadut tilaukset laskivat. Valmetin liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA-tulos jatkoivat kasvuaan vuonna 2023. Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 5,5 miljardiin. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi kymmenettä peräkkäistä vuotta ja ylsi 619 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali parantui myös ja oli ennätykselliset 11,2 %.

Seuraavassa yleisiä puheenaiheita tulosjulkistusta seuranneissa keskusteluissamme sijoittajien ja analyytikoiden kanssa.

Markkina-aktiviteetti ja näkymät

Toimintaympäristö ei ollut otollisin vuonna 2023 korkeiden korkojen, inflaation ja geopoliittisten jännitteiden vuoksi. Kuten monille muillekin yhtiöille, Valmetille tämä tarkoitti vähemmän tilauksia. Orgaanisesti tilaukset laskivat 7 prosenttia. Yrityshankinnat kompensoivat osan laskusta, ja Valmetin raportoidut tilaukset laskivat 5 prosenttia.

Palvelut-segmentti piti pintansa melko hyvin. Palvelutilaukset pysyivät viime vuoden tasolla vuonna 2023, mikä oli hyvä saavutus ottaen huomioon matalammat kapasiteetin käyttöasteet monilla sellu- ja paperiteollisuuden alueilla. Viimeisellä neljänneksellä palvelutilaukset laskivat 8 prosenttia, kun mukaan ei lasketa ostettua pehmopaperin jatkojalostus -liiketoimintaa. Kaudella Q3/23 laskua vuoden takaisesta oli 18 prosenttia. Peräkkäisiä kvartaaleja tarkastellessa Palveluiden tilaukset ilman yritysostoa olivat viimeisellä neljänneksellä 9 prosenttia korkeammat kuin kaudella Q3/23. Nämä luvut viittaavat siihen, että Q3 saattoi olla pohjakosketus Palveluiden saaduille tilauksille, ja kysynnän elpyminen olisi alkanut.

Tulosinfossa Valmetin johto sanoi, että palvelumarkkinassa on nyt enemmän aktiviteettia kuin heinä–syyskuussa 2023. Asiakkaiden kapasiteetin käyttöasteet ovat parantuneet, ja olemme kuulleet joiltakin asiakkailta, että heidän lopputuotteidensa kysyntä olisi lisääntynyt. Valmetin lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille pysyi muuttumattomana: tammi–kesäkuun 2024 markkinanäkymä palveluille on hyvä/tyydyttävä, jossa hyvä viittaa Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen. Johto muistutti myös, että vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä Palveluiden saadut tilaukset olivat poikkeuksellisen korkeat, joten vertailuluvut kaudelle Q1/24 ovat kovat.

Automaatiomarkkinan aktiviteetti oli hyvällä tasolla koko vuoden 2023, ja Valmet piti ennallaan hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sekä automaatiojärjestelmille että virtauksensäädölle.

Prosessiteknologioissa saadut tilaukset laskivat 21 prosenttia vuonna 2023. Vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla markkina oli tyydyttävä sellu-, kartonki ja paperi - sekä pehmopaperiteknologialle, ja lyhyen aikavälin markkinanäkymä pysyi tyydyttävänä. Sellussa sekä kartongissa ja paperissa on projekteja ja investointikeskusteluja asiakkaiden kanssa, mutta olemme nähneet viivästyksiä päätöstenteon aikatauluissa. Sellussa on pieniä ja keskisuuria projekteja, mutta emme odota isoja tilauksia tammi–kesäkuussa 2024. Kartongissa ja paperissa lyhyen aikavälin markkinanäkymä on tyydyttävä, vaikka saatujen tilausten taso vuonna 2023 oli melko hyvä. Tyydyttävällä markkinanäkymällä haluamme viestittää, että Valmetin kartonki- ja paperiteknologialiiketoiminta ei palaa vuosien 2021 ja 2022 poikkeuksellisen korkealle tasolle vuonna 2024. Pehmopaperimarkkinan aktiviteetti näyttää parantuneen, mutta on edelleen tyydyttävällä tasolla. 

Energia on poikkeus Valmetin prosessiteknologioiden joukossa hyvällä kysyntänäkymällään. Valmetin energiatilaukset ylittivät sellutilaukset sekä vuonna 2023 että vuonna 2022 ja olivat 487 miljoonaa euroa vuonna 2023. Hiilineutraalia energiantuotantoratkaisuamme kohtaan on voimakasta kiinnostusta erityisesti Euroopassa.    

Prosessiteknologiat-segmentin kannattavuus

Prosessiteknologioiden vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski 4,5 prosenttiin vuonna 2023, ja kauden Q4/23 marginaali oli 4,1 prosenttia. Kannattavuus on ollut paineen alla vuodesta 2022, kun kustannusinflaatio heikensi joidenkin sellu- ja energiaprojektien kannattavuutta. Nämä tilaukset saatiin vuoden 2021 lopulla, ja niiden hinnoittelussa emme osanneet ennakoida vuonna 2022 alkanutta kustannusten voimakasta nousua. Sellu- ja energiaprojektien valmistuminen kestää 2–3 vuotta, mikä tarkoittaa, että nämä projektit heikentävät Valmetin kannattavuutta siihen asti, kunnes ne on kokonaan toimitettu ja saatu päätökseen. Jotkin näistä projekteista ovat vielä kesken. Hyvä uutinen on, että olemme saaneet päätökseen ne energiaprojektit, joihin inflaatio iski, ja energiapuolen tilauskanta on kunnossa.

Uutta vuoden 2023 lopussa oli, että projektinhallinta oli pettänyt joissakin pehmopaperiprojekteissa aiheuttaen kustannusylityksiä. Inflaatio vaikutti pehmopaperiprojektien kannattavuuteen viiveellä.

Pyrimme pääsemään takaisin 6 prosentin kannattavuuteen Prosessiteknologioissa niin pian kuin mahdollista. Valmet tekee toimenpiteitä varmistaakseen hyvän projektinhallinnan pehmopaperiprojekteissa jatkossa, ja inflaatio otetaan huomioon uusien projektien hinnoittelussa. Yritämme parantaa tuottavuutta, etsiä säästöjä hankinnassa sekä saada lisämyyntiä käynnissä oleviin projekteihin.

Yrityshankinnat

Valmetin yritysostostrategian toteuttaminen eteni tärkein askelin vuonna 2023. Vuoden alussa saimme Yhdysvalloissa päätökseen NovaTech Automationin Prosessiautomaatioratkaisut-liiketoiminnan oston, joka laajensi automaatiojärjestelmätarjoomaamme kattamaan erä- ja hybridiprosessit. Marraskuun alussa saatiin päätökseen pehmopaperin jatkojalostus -liiketoiminnan osto Körberiltä, mikä täydentää sekä Prosessiteknologiat- että Palvelut-segmenttejä. Kolmannella neljänneksellä Valmet sopi Siemensin prosessikaasukromatografia-liiketoiminnan ostosta Automaatio-segmenttiin. Lisäksi teimme joulukuussa sopimuksen Demuthin ostamisesta. Demuth tulee vahvistamaan puunkäsittelytoimintojamme Brasiliassa. Nämä yritysostot vahvistavat kaikkia Valmetin kolmea segmenttiä, täydentävät Valmetin tarjoomaa ja mahdollistavat asiakkaillemme entistä paremman palvelun tulevaisuudessa.

2023 oli myös ensimmäinen kokonainen vuosi Virtauksensäädölle osana Valmetia. Virtauksensäädön saadut tilaukset ovat kasvaneet hyvin sulautumisen jälkeen. Yhdistäminen on nyt saatu päätökseen ja saavutimme tavoittelemamme 25 miljoonan euron synergiat vuotta edellä alun perin tiedottamastamme aikataulusta.

Yritysostojen ja fuusion seurauksena Valmetin velkaantuneisuusaste on nyt 40 % ja nettovelka/EBITDA -suhdeluku 1,46. Nämä ovat Valmetin historiassa korkeimmat luvut. Kun Q4-webcastissa kysyttiin yritysostoista jatkossa, johto sanoi Valmetin keskittyvän nyt velan takaisinmaksuun ja sovittujen yritysostojen integrointiin. Valmet jatkaa yritysostomahdollisuuksien seuraamista, mutta nyt on tärkeintä varmistaa tehdyille yritysostoille hyvä takaisinmaksuaika.

Nettokäyttöpääoma

Vuosina 2023 ja 2022 Valmetin nettokäyttöpääoma on ollut selvästi aiempaa suurempi. Vuonna 2023 nettokäyttöpääoma oli 191 miljoonaa euroa, 4 prosenttia saaduista tilauksista. Valmetin historiassa nettokäyttöpääoma on ollut selvästi negatiivinen johtuen ennakkomaksuista prosessiteknologiaprojekteissa.

Suurten, pitkäaikaisten projektien maksuaikatauluilla on merkittävä vaikutus nettokäyttöpääoman kehitykseen. Verrattuna vuoteen 2021 nettokäyttöpääoma on kasvanut pääasiassa projektiliiketoiminnassa. Huhtikuussa 2022 tapahtuneen Neles-fuusion seurauksena suurempi osuus Valmetin liiketoiminnasta on vakaata liiketoimintaa, joka tyypillisesti sitoo enemmän nettokäyttöpääomaa kuin projektiliiketoiminta. Pehmopaperin jatkojalostus -liiketoiminnan hankinta kasvatti nettokäyttöpääomaa 92 miljoonalla eurolla kaudella Q4/23.

Markkina-asema sellussa

Pääomamarkkinapäivässä 2023 sanoimme, että Valmetin markkinaosuus selluteknologiassa on 30–35 prosenttia, kun aiemmin olimme sanoneet sen olevan 40 prosenttia. Valmet oli menettänyt markkinaosuutta Andritzille, joka oli halukkaampi tekemään isoja EPC-projekteja Etelä-Amerikassa. Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine sanoi puhelussa, että kun katsotaan vuotta 2023, markkinaosuus oli 50/50. Valmet pyrkii takaisin selluteknologian markkinajohtajaksi.