Tampereen tuotantolaitosvierailun kohokohtia

13.06.2014

Valmet järjesti sijoittajille ja analyytikoille vierailun Tampereelle maanantaina 2. kesäkuuta 2014. Vierailulle osallistui yhteensä 22 sijoittajaa ja analyytikkoa muun muassa Suomesta, Ruotsista ja Iso-Britanniasta. Vierailun tarkoituksena oli tutustua Valmetin energialiiketoimintaan eli lämpö- ja voimantuotantoon sekä bioteknologioihin.

Sellu ja energialiiketoimintalinjan Jyrki Holmala toivotti vieraat tervetulleeksi ja kertoi lyhyesti Valmetista sekä Sellu ja energia-liiketoimintalinjasta. Lämpö ja voimantuotanto -liiketoimintayksikön johtaja Kai Janhunen jatkoi kertomalla energiamarkkinasta, jota ajavat monet kasvutekijät. Esimerkiksi IEA:n mukaan globaalin sähkönkulutuksen odotetaan kasvavan kaksi kolmasosaa vuosina 2011–2035. Lisäksi 45 prosenttia EU:n voimalaitoksista on yli 30 vuotta vanhaa ja tarvitsee pian uudistusta. Lämmön ja voimantuotannon koko markkinan koko on noin 2 miljardia euroa ja bioteknologiamarkkinan noin 1 miljardi euroa. Valmetin kilpailijoita ovat muutamat isot, globaalit yritykset, kuten Andritz ja Foster Wheeler sekä useat pienemmät, paikalliset toimijat.

Valmetin energialiiketoiminnan asiakkaita ovat sellu- ja paperiteollisuuksien lisäksi muu prosessiteollisuus, kuten teräs-, kemikaali- ja elintarviketeollisuudet sekä kunnat ja yksityiset voimantuottajat. Asiakkaat ovat suurien haasteiden edessä, sillä vaikka energiankysyntä kasvaa globaalisti, erityisesti kehittyvillä markkinoilla, samanaikaisesti luonnonvarat vähenevät ja ympäristölainsäädäntö tiukkenee. Kannattavuus, turvallisuus ja huoltovarmuus sekä kestävä kehitys ovat tärkeitä tekijöitä energiantuotannossa.

Janhunen esitteli myös Valmetin monipolttoaineratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää joustavasti eri polttoaineita (biomassaa, jätettä, fossiilisia polttoaineita tai näiden yhdistelmiä) ja tuottaa lämpöä ja sähköä ympäristöystävällisemmin ja kannattavasti.

Monipolttoainekattiloiden tärkeydestä puhui myös Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen, joka esitteli asiakasnäkökulmaa energiamarkkinaan. Laitinen totesi, että heille on tärkeää pystyä hyödyntämään useita eri polttoaineita. Hän myös painotti vahvaa yhteistyötä toimittajien kanssa.

Teknologia- ja T&K-johtaja Jussi Mäntyniemi esitteli Valmetin panostuksia uusiin bioteknologiaratkaisuihin kuten esimerkiksi ligniinin erottamiseen, pyrolyysiin ja höyryräjäytykseen. Uusien bioteknologioiden vahvana kasvuajurina on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla polttoaineilla. Esimerkiksi EU:n tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä yli 27 prosenttia energiasta on uusiutuvaa energiaa. Tämän lisäksi bioteknologioilla pyritään tehostamaan prosesseja sekä luomaan kokonaan uusia ansaintamalleja.

Tutkimuksesta ja tuotekehityksestä jatkoi Ari Saario, sellu- ja energiapuolen tuotekehityspäällikkö. Valmetin tuotekehitys keskittyy sekä nykyisten tuotteiden parantamiseen että uusien teknologien kehittämiseen yhteistyössä asiakkaiden ja laajan yhteistyöverkoston esim. yliopistojen ja tutkimuslaitoksen kanssa. Keskeistä tuotekehityksessä on arvon luominen asiakkaalle.

Valmetin yhtenä kilpailuetuna on omat tutkimus- ja tuotekehityskeskukset, jotka nopeuttavat uusien teknologioiden kehittämistä ja siirtymistä kaupalliseen käyttöön. Vierailun lopuksi ryhmä pääsi tutustumaan Tampereen tutkimus- ja kehityskeskukseen T&K-asiantuntijoiden pitämällä kierroksella.

Kiitämme lämpimästi kaikkia vierailulle osallistuneita. Valmetin seuraava sijoittajavierailu järjestetään syksyllä, ja se suuntautuu Ranskan Cernayhin, jossa tutustutaan tarkemmin Valmetin palveluliiketoimintaan.