Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia Q2/2015-osavuosikatsauksesta

31.07.2015

Miksi kannattavuus parani verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna (Q2/2014)

• Kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen

Mikä kannattavuus oli ilman Automaatiota?

• Emme raportoi liiketoimintalinjojen EBITA:aa erikseen

• Automaatiolla oli vahva alku osana Valmetia

Miksi palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 13 % kaudella Q2? Onko tämä kasvu kestävää?

• Kasvua oli 6 % vertailukelpoisissa valuutoissa, yleisellä tasolla hyvää kehitystä

• Kasvua (Q2/2015 vs Q2/2014) kaikissa liiketoimintayksiköissä Tehdasparannukset-liiketoimintayksikköä lukuun ottamatta

• Kasvua Etelä-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Kiinassa

• Palveluliiketoiminnan kasvattamisessa avainasemassa ovat pitkien asiakassopimusten lisääminen ja asiakkaan lähellä oleminen

• Pitkän aikavälin näkymät ovat palveluliiketoiminnassa ennallaan, palveluliiketoiminnan kasvu Valmetin strateginen painopiste

Saadut tilaukset laskivat selvästi verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna – onko tämä suurempi tai pidemmän aikavälin muutos markkinassa?

• Saadut tilaukset kaudella H1/2014 olivat poikkeuksellisella tasolla, ja kuten aikaisemmin olemme sanoneet, saatujen tilausten lasku ei ollut yllätys

• Selluliiketoiminnan osalta saatujen tilausten määrä vaihtelee merkittävästi: suuria yksittäisiä tilauksia, joilla on suuri vaikutus vuosineljänneksen lukuihin

• Saadut tilaukset ovat olleet kasvu-uralla kolmen neljänneksen aikana

Mitkä ovat aktiivisimmat alueet maantieteellisestä näkökulmasta?

• Yleisellä tasolla hyvä aktiviteetti

• Saadut tilaukset yli kaksikertaistuivat Pohjois-Amerikassa kaudella Q2/2015

Onko tilauskannan katemarginaali parantunut?

• Kun meillä on kohtalainen tilauskanta meillä on paremmat mahdollisuudet valikoida uusia tilauksia

• Hinnoitteluympäristö on säilynyt haasteellisena

Mitkä ovat kustannusolettamuksenne vuodelle 2015?

• Uskomme kapasiteettikustannuksen pysyvän vuoden 2014 tasolla, valuuttojen ja Automaation vaikutus pois lukien

Minkälainen kausi Q2/2015 oli automaatioliiketoiminnassa?

• Automaatiolla vahva alku osana Valmetia, positiivista palautetta asiakkailta ja työntekijöiltä

• Tietojemme perusteella ne olettamukset, jotka meillä oli Automaatio-liiketoimintaa ostessamme, eivät ole muuttuneet, ja näkymät ovat ennallaan

• Automaatio-liiketoiminta on vuositasolla vakaata

Mitkä ovat olettamukset “tyydyttävälle” lyhyen aikavälin markkinanäkymälle?

• Aktiviteettia on tarpeeksi kapasiteettimme täyttämiseen

Onko Automaatio kannattavampi kuin Palvelut? Kuinka paljon?

• Vakaalla liiketoiminnalla (Automaatio ja Palvelut) on korkeampi kannattavuus kuin projektiliiketoiminalla

• Automaation EBITA-marginaali on ollut 10 ja 12 prosentin välillä

Mitkä ovat kertaluonteiset erät?

• 12 miljoonaa euroa kaudella Q2/2015: 10 miljoonaa euroa liittyen Automaatioon (5 miljoonaa euroa liittyen varainsiirtoveroon, 2 miljoonaa euroa liittyen vaihto-omaisuuden käyvän arvon oikaisun kuluksi kirjaamiseen, 2 miljoonaa euroa liittyen yritysoston kuluihin)

• 1,5 miljoonaa euroa liittyen pehmopaperiliiketoiminnan kapasiteettikustannusten vähentämiseen

Mitkä ovat odotuksenne liittyen nettokäyttöpääomaan?

• Saadut tilaukset ovat nettokäyttöpääoman kehityksen avainajuri

• Nettokäyttöpääoma oli -265 miljoonaa euroa Q2/2015 lopussa

• Nettokäyttöpääoman on ollut keskimäärin -9 % liukuvista 12 kuukauden saaduista tilauksista

Mikä on tilanne koskien erimielisyyttä Andritzin kanssa?

• Valmet on Tukholman käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastineessa kiistänyt väitteet loukkauksesta. Kesäkuussa Andritz muutti haastettaan, jonka seurauksena kokonaisvaade väitetystä loukkauksesta muuttui 52 miljoonasta eurosta 54 miljoonaan euroon korkoineen.

• Valmet ei ole tehnyt varauksia tähän liittyen.

• (Valmet julkisti pörssitiedotteen 20. helmikuuta koskien Andritz Oy:n Tukholman käräjäoikeudelle jättämää haastetta patentinloukkauksesta Valmet Oyj:n tytäryhtiötä Valmet AB:ta vastaan. Haasteessa Andritz vaatii sakon uhalla Valmetia lopettamaan patentin käytön, joka väitetysti loukkaa Andritzin patenttia, ja käräjäoikeutta määräämään Valmet AB:n maksamaan väitetystä loukkauksesta yhteensä 52 miljoonan euron arvosta rojalteja ja vahingonkorvauksia korkoineen.)

Saavutitte kaudella Q2 EBITA-marginaalitavoitteenne ja Automaatio tukee kannattavuutta jatkossa. Miksi ette nostaneet tavoitetasoa?

• Kumulatiivisten lukujen perusteella olemme edelleen tavoitetason alapuolella