Varsinainen yhtiökokous 2020

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 pidettiin tiistaina, 16. kesäkuuta 2020 klo 13.00 alkaen Messukeskuksessa, Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Kokousmateriaalit

 

 

 

Valmet Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös (sis. hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus) vuodelta 2019

 

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 16. kesäkuuta 2020 klo 16:00

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 16. kesäkuuta 2020. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous myös hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18. kesäkuuta 2020 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25. kesäkuuta 2020.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin. Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 115 000 euroa, varapuheenjohtajalle 67 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 54 000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. huhtikuuta - 30. kesäkuuta 2020 on julkistettu.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 30. kesäkuuta 2020 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

Hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Valmet Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja), Tarja Tyni ja Pekka Kemppainen.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Monika Maurer.

Henkilöstön edustaja

Hallitus päätti kutsua Riina Vilanderin Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin. Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

 

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen on päättynyt 11.6.2020 klo 10.00.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4. kesäkuuta 2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 11. kesäkuuta 2020 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus sekä tieto siitä, aikooko osakkeenomistaja osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti. Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 

Videolähetys 

 

Rekisteröityminen seuraamaan videolähetystä on päättynyt 14.6.2020 klo 13.00.

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta.

Videolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee

  1. ilmoittautua yhtiökokoukseen, sekä
  2. ilmoittautua seuraamaan videolähetystä. Ilmoittautuminen edellyttää tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

Tärkeitä päivämääriä

Ilmoittautuminen alkaa: 23.4.2020
Yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä: 4.6.2020
Ilmoittautuminen päättyy: 11.6.2020 klo 10.00
Äänestäminen ennakkoon 11.6.2020 klo 10.00 mennessä
Kysymysten esittäminen ennakkoon 11.6.2020 klo 10.00 mennessä
Yhtiökokouspäivä: 16.6.2020
Osingonmaksun täsmäytyspäivä: 18.6.2020
Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla viimeistään:  30.6.2020
Osingon maksupäivä: 25.6.2020

 

Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle viimeistään keskiviikkona 22.4.2020.

 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistaja voi nimetä asiamiehekseen yhtiön osoittaman asiamiehen, joka on Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n palveluksessa oleva henkilö.

Valtakirja ja äänestysohjeet suomeksi
Valtakirja ja äänestysohjeet englanniksi

Osakkeenomistaja saa halutessaan nimetä myös muun asiamiehen. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja suomeksi
Valtakirjapohja englanniksi

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä, ja valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen mirka.pirinen@valmet.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 23.4.2020 – 11.6.2020 klo 10 välisenä aikana. 

Ennakkoäänestystä varten osakkeenomistajan tulee ensin ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ennakkoäänestys löytyy samasta palvelusta kuin ilmoittautuminen ja äänestämisen voi tehdä ilmoittautumisen yhteydessä tai siihen voi palata saman linkin kautta myöhemmin.

Ennakkoäänestämisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa arvo-osuustilinsä numero. Ennakkoäänten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

 

Kysymysten esittäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen ir@valmet.com, ja niiden tulee olla perillä viimeistään 11.6.2020 kello 10 mennessä. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin kokouksessa.

 

Tietosuoja

Valmet Oyj hallinnoi ja käsittelee tietoja yhtiökokouksen 2020 rekisteröintiä varten. Käsittelyn oikeusperusteen muodostavat rekisterinpitäjän oikeutetut edut kokouksen järjestämiseksi. Valmet käyttää Euroclear Finland Ltd:n ratkaisua rekisteröinnissä. Tietoja säilytetään EU:ssa ja niitä säilytetään viisi vuotta.

Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia. Niihin kuuluu oikeus tarkastaa omat henkilötiedot, tehdä niihin oikaisuja, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaperiaatteista, ota yhteyttä Valmetin tietosuojavastaavaan tietosuojalomakkeella.

--------------------------------------------------------------

Koronavirustilanteen (COVID-19) aiheuttaman tartuntariskin pienentämiseksi Valmet Oyj pyrkii pitämään yhtiökokouksen kestoltaan mahdollisimman lyhyenä ja osallistujamäärältään rajoitettuna. 

Samasta syystä yhtiö pyytää kaikkia osakkeenomistajiaan harkitsemaan, onko osakkeenomistajan tarpeellista osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti.

Osakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti yhtiökokouksen seuraamista verkossa videolähetyksen kautta ja äänestämistä ennakkoon tai osallistumista yhtiökokoukseen yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.