Valmetin varsinainen yhtiökokous 2023

Valmetin varsinainen yhtiökokous 2023 pidettiin 22. maaliskuuta 2023 klo 13:00 Suomen aikaa Marina Congress Centerissä Helsingissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki

Kokousmateriaalit:

Ohjeita kokoukseen osallistuvalle:

 

Yhtiökokouksen päätökset

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 22.3.2023 klo 16.15

Valmet Oyj:n (”Valmet” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 22. maaliskuuta 2023. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022. Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa 31. joulukuuta 2022 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,65 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24. maaliskuuta 2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 5. huhtikuuta 2023.

Toinen erä, 0,65 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 28. syyskuuta 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 2. lokakuuta 2023 ja osingon maksupäivä 12. lokakuuta 2023.

 

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Eskolan. Hallituksen jäseninä jatkavat Aaro Cantell, Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer ja Eriikka Söderström. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

 

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkitsemiseen ei tule muutoksia. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 145 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 64 000 euroa vuodessa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2023 on julkaistu.

 

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous valitsi uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

 

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 9 200 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Tämä vastaa noin 5,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

 

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen asialistan kohdista 7-17 pidettiin ennakkoäänestys. Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjattiin kokouksen pöytäkirjaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.4.2023.

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Valmetin hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja), Anu Hämäläinen ja Pekka Kemppainen.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Aaro Cantell, Jaakko Eskola ja Monika Maurer.

 

Henkilöston edustaja

Hallitus päätti kutsua Juha Pölläsen Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin. Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

 

Rekisteröityminen

Yhtiökokoukseen rekisteröityminen on päättynyt 15.3.2023 klo 16.00. 

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10. maaliskuuta 2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 15. maaliskuuta 2023 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 9. helmikuuta 2023 klo 10.00 (Suomen aikaa). Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

 • Tämän linkin kautta - Yhtiökokoukseen rekisteröityminen on päättynyt 15.3.2023 klo 16.00. 

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää jäljempänä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 • postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. - Yhtiökokoukseen rekisteröityminen on päättynyt 15.3.2023 klo 16.00. 

 • sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. - Yhtiökokoukseen rekisteröityminen on päättynyt 15.3.2023 klo 16.00. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan nimi ja asiamiehen, edustajan tai avustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Valmetille tai Euroclear Finland Oy:lle antamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Äänestäminen ennakkoon

Ennakkoäänestys on päättynyt 15.3.2023 klo 16.00.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, voivat äänestää ennakkoon 9. helmikuuta 2023 klo 10.00 ja 15. maaliskuuta 2023 klo 16.00 (Suomen aikaa) välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta vain, jos hän saapuu paikalle yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

 • Tämän linkin kautta - Ennakkoäänestys on päättynyt 15.3.2023 klo 16.00.

Henkilöomistajien osalta ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää ennakkoon kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää edellä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ennakkoäänestäminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 • Sähköpostitse tai postitse - Ennakkoäänestys on päättynyt 15.3.2023 klo 16.00.

Osakkeenomistaja voi toimittaa tämän äänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu, tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Ennakkoäänten on oltava perillä ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10. maaliskuuta 2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17. maaliskuuta 2023 klo 10.00 (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista, varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä tai osakesäästötileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen titta.ware@valmet.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä 15. maaliskuuta 2023 klo 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Yhtiökokouspalvelussa asiamiehen tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai suomalaisella mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla www.suomi.fi/valtuudet -sivulla.

Yhtiökokoukseen saapuminen

 • Scandic Marina Congress Center sijaitsee Helsingin Katajanokalla Scandic Grand Marina -hotellia vastapäätä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Valmetin yhtiökokous pidetään kongressikeskuksen 2. kerroksessa.

 • Suosittelemme saapumaan paikan päälle julkisilla kulkuneuvoilla, koska mahdollisia parkkipaikkoja on hyvin vähän.

 • Raitiovaunut 4 ja 5 tulevat Katajanokalle lähelle Scandic Marina Congress Centeriä. Lähin pysäkki on nimeltään Kauppiaankatu ja se sijaitsee kahden korttelin päässä Scandic Marina Congress Centeristä (n. 200 m kävelymatka).

 • Taksiasema sijaitsee Scandic Grand Marina -hotellin sisäänkäynnin edessä.

 • Lisää tietoa Scandic Marina Congress Centerin sivuilla.

Videolähetys

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta.

 • Voidakseen seurata videolähetystä osakkeenomistajan tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja seuraamaan videolähetystä.

 • Videolähetystä seuraamaan ilmoittautuneet saavat Euroclearilta käyttäjätunnuksen ja salasanan videolähetyksen seuraamista varten kahdessa erillisessä sähköpostiviestissä.

Linkki videolähetykseen.

Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata videolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asiasta ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle osoitteeseen rasmus.oksala@valmet.com niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle viimeistään perjantaina 20.1.2023.

Tietosuoja

Valmet Oyj hallinnoi ja käsittelee tietoja yhtiökokouksen 2023 rekisteröintiä varten. Käsittelyn oikeusperusteen muodostavat rekisterinpitäjän oikeutetut edut kokouksen järjestämiseksi. Valmet käyttää Euroclear Finland Ltd:n ratkaisua rekisteröinnissä. Tietoja säilytetään EU:ssa ja niitä säilytetään viisi vuotta.

Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia. Niihin kuuluu oikeus tarkastaa omat henkilötiedot, tehdä niihin oikaisuja, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaperiaatteista, ota yhteyttä Valmetin tietosuojavastaavaan tietosuojalomakkeella.